افق روشن
www.ofros.com

احضار، محاکمه و محکومیت بازداشت شدگان اول ماه مه

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران                                                                        چهارشنبه ٦ آبان ۱٣٨٨


بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون احضار، محاکمه و محکومیت بازداشت شدگان اول ماه مه تهران

تاکنون سه نفر از بازداشت شدگان مراسم اول ماه امسال در تهران، توسط شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب اسلامی احضار و مورد محاکمه قرار گرفته اند. بر اساس احکام این دادگاه آقای محمد اشرفی به یک سال حبس و مهدی آموزش به مبلغ چهار میلیون ریال جریمه و یونس ارژنگ از اتهامات خود تبرئه شده است.
همچنین آقایان علیرضا ثقفی و محسن ثقفی طی احضاریه ای کتبی قرار است ١٢ آبانماه مورد محاکمه قرار بگیرند.
اخباری که تاکنون اتحادیه آزاد کارگران ایران از این احضارها و محاکمات دریافت کرده بود حاکی از تعویق صدور حکم در باره آقای محمد اشرفی و تبرئه آقایان مهدی آموزش و یونس ارژنگ بوده است و تا به همینجا، رایزنی هایی را نیز با برخی تشکلها در باره چگونگی عکس العمل به این احضارها و محاکمات انجام داده بود و به نوبه خود با تمام توان خواهد کوشید در صفی متحد و همدوش با سایر تشکلها در مقابل احضار، محاکمه و محکومیت بازداشت شده گان مراسم اول ماه مه امسال و سایر رهبران کارگری از جنوب تا غرب کشور ایستادگی کند.
از نظر ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران، محکومیت محمد اشرفی به یک سال حبس و مهدی آموزش به جریمه نقدی و محکوم کردن اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به زندان، حاکی از تهاجمی گسترده تر به بخش پیشرو و آگاه طبقه کارگر و وادار کردن آنان به سکوت در برابر تحمیل بردگی بیش از پیش بر کارگران ایران است.
بدون تردید فرصت دادن به دشمنان طبقه کارگر برای محاکمه و به زندان افکندن بخش پیشرو و آگاه این طبقه، دست طبقه حاکم را برای یورش های هر چه وسیعتر به حتی نازلترین حقوق انسانی کارگران بازتر خواهد کرد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن صدور حکم زندان بر علیه کارگران نیشکر هفت تپه و احضار و محاکمه و محکومیت بازداشت شدگان مراسم اول ما مه امسال و در راستای ایستادگی در مقابل این یورش گسترده به کارگران آگاه و پیشرو، ضمن فرا خواندن عموم بازداشت شد گان مراسم اول ماه مه تهران به اطلاع رسانی دقیق و فوری در باره احضار و محاکماتشان، عموم تشکلها و کارگران را در سراسر ایران به ایجاد صفی متحد و یکپارچه برای ایستادگی در برابر تعرضات جاری طبقه حاکم به بدیهی ترین حقوق انسانی طبقه کارگر فرا می خواند.

زنده باد همبستگی کارگری

زنده باد اول ماه مه

اتحادیه آزاد کارگران ایران ششم آبانماه ٨٨

www.ettehadeh.com
k.ekhraji@gmail.com
فاکس: ٠٢١۴۴۵١۴٧٩۵