افق روشن
www.ofros.com

کارگر زندانی آزاد باید گردد

آزادی ابراهیم مددی را شادباش میگوئیم

اتحادیه آزاد کارگران                                                                                          شنبه ١٢ آذر ماه ١٣٩٠

ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد تهران موقتا آزاد شد. آزادی منصور اسالو و هم اکنون آزادی ابراهیم مددی مایه مسرت و خوشحالی ما اعضا اتحادیه آزاد کارگران ایران است. ما بازگشت ابراهیم مددی به آغوش خانواده و دوستان و یارانش را صمیمانه به خانواده ایشان و سندیکای کارگران شرکت واحد تبریک میگوئیم و از همه تلاشهای جهانی برای آزادی کارگران زندانی در ایران قدردانی میکنیم.
ابراهیم مددی در شرایطی از زندان آزاد شده است که فشار بر کارگران و نهادهای کارگری با شدت ادامه دارد. رضا شهابی علیرغم وضعیت جسمانی وخیم اش و پس از دو سال و نیم بلاتکلیفی همچنان در زندان بسر میبرد، علی نجاتی علیرغم عمل جراحی و شرایط جسمانی نامناسب اش به زندان افکنده شده است و بهنام ابراهیم زاده به ۵ سال زندان محکوم شده و دوران زندان خود را سپری میکند. همه اینها در حالی است که فعالین کارگری در شهر تبریز شاهرخ زمانی، محمد جراحی، نیما یعقوب پور و ساسان وهابی وش مجموعا به ۵/٢٢ سال زندان محکوم شده اند و احکام لغو شده شیث امانی و صدیق کریمی برای اعمال فشار بر آنان بار دیگر به جریان انداخته شده است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن تداوم فشار بر تشکلها و رهبران کارگری و صدور احکام تعلیقی و تعزیزی زندان بر علیه آنان، خواهان لغو فوری و بی قید و شرط کلیه احکام صادره بر علیه کارگران زندانی و منع تعقیب قضایی تمامی کارگران و عموم کسانی است که به دلیل حق خواهی و آزادیخواهی به زندان افکنده شده اند و یا در معرض محکومیت و به زندان رفتن قرار دارند.
ما بویژه در رابطه با وضعیت جسمانی رضا شهابی و علی نجاتی خواهان رسیدگی فوری به وضعیت این دو نفر هستیم و مسئولیت جانی آنان را متوجه کسانی میدانیم که بدون توجه به وضعیت جسمانی این دو نفر و بدون رعایت بدیهی ترین حقوق انسانی آنان بر ادامه زندان رضا شهابی و علی نجاتی اصرار می ورزند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- دهم آذر ماه ١٣٩٠