افق روشن
www.ofros.com

مجموعه بیانیه ها پیرامون اعتصاب غذای بهنام ابراهیم زاده


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                             جمعه ۵ دی ۱۳۹۳

اعتصاب غذای بهنام ابراهیم زاده وارد بیست و چهارمین روز شد، جان وی بشدت در خطر است

امروز ۵ دی ماه، بیست و چهار روز از اعتصاب غذای بهنام ابراهیم زاده گذشت. این فعال کارگری و حقوق کودکان در پی بی توجهی به خواستش علاوه بر اعتصاب غذای تر، در روز ٢٨ آذر دست به اعتصاب غذای خشک نیز زد و با وعده رسیدگی به خواستش روز اول دی ماه به اعتصاب غذای خشک خود پایان داد اما با گذشت ۵ روز این وعده محقق نشده است و بهنام اعلام کرده است چنانچه تا فردا به خواستش رسیدگی نشود علاوه بر اعتصاب غذای تر بار دیگر اعتصاب غذای خشک را از سر خواهد گرفت.
وضعیت حال حاضر بهنام بدلیل بیست و چهار روز اعتصاب غذای تر بشدت وخیم است و چنانچه از فردا برای تحقق خواستش بار دیگر مبادرت به اعتصاب غذای خشک بکند و از دریافت مایعات سر باز بزند جانش بشدت به مخاطره خواهد افتاد. بهنام به عنوان یک زندانی در داخل زندان هیچ جرمی جز انتشار نظراتش مرتکب نشده است، وی به عنوان یک زندانی و به عنوان یک انسان فقط نظراتش را بیان کرده است و این بدیهی ترین حق یک انسان حتی در قوانین مصوب ٣۶ سال پیش ایران است. با این حال مامورین قضائی بهنام را به این جرم بدادگاه کشاندند و برای اعمال فشار بر وی، او را روز ۱٢ آذر ماه به بند یک زندان گوهردشت که ویژه زندانیان غیر سیاسی است انتقال دادند و بهنام به همین دلیل و فقط در دفاع از حقوق خود به عنوان یک زندانی که جرمی جز دفاع از حقوق کارگران و کودکان کار مرتکب نشده است دست به اعتصاب غذا زد.
اینک بیست و چهار روز است بهنام در اعتراض به نقض حقوق خود به عنوان یک زندانی دست به اعتصاب غذا زده است و به لحاظ جسمانی در وضعیت خطرناکی قرار دارد. در چنین وضعیتی بهنام چنانچه دست به اعتصاب غذای خشک نیز بزند و از دریافت مایعات سرباز بزند بدون کمترین تردیدی جانش در معرض خطر غیر قابل جبرانی قرار خواهد گرفت.
اعتراض به وضعیتی که بر بهنام تحمیل شده است ضامن تحقق خواست این فعال کارگری و عدم دست یازی وی به اعتصاب غذای خشک و به مخاطره افتادن بیش از پیش جانش است.
ما با محکوم کردن شرایط غیر قابل تحملی که برای بهنام ابراهیم زاده پیش آورده اند بار دیگر با پافشاری بر تحقق خواست قانونی این فعال کارگری از همه نهادها و سازمانهای کارگری و حقوق بشری در ایران و سرتاسر جهان میخواهیم با محکوم کردن نقض حقوق ابتدائی این کارگر زندانی، خواهان تحقق فوری خواست وی مبنی بر انتقال به بند زندانیان سیاسی و آزادی بی قید و شرط ایشان و دیگر کارگران دربند و همه کسانی بشوند که بدلیل فعالیتهای اجتماعی و سیاسی به زندان افکنده شده اند. بدون تردید این اعتراضات هم کمک موثری برای تحقق خواست بهنام خواهد بود و هم پشتوانه ای خواهد بود تا وی برای تحقق خواستش مجبور به اعتصاب غذای خشک نشود و جانش بیش از این در معرض مخاطره قرار نگیرد.

۵ دی ماه ١٣٩٣

**************

با وعده رسیدگی به خواست بهنام ابراهیم زاده در روز چهارشنبه هفته جاری،

وی ساعتی پیش با پذیرش وصل سرم به اعتصاب غذای خشک پایان داد.

بنا بر اظهار خانواده بهنام ابراهیم زاده در پی وعده مجدد مسئولین زندان گوهردشت برای رسیدگی به خواست بهنام در روز چهارشنبه هفته جاری، وی ساعتی پیش با پذیرش وصل سرم به اعتصاب غذای خشک خود پایان داد اما حاضر به خاتمه اعتصاب غذای تر نشد و اعلام کرد چنانچه وعده مسئولین زندان مبنی بر بازگشت وی به بند زندانیان سیاسی محقق نشود همچنان به اعتصاب غذایش ادامه خواهد داد. امروز اول دی ماه برای پایان بخشیدن به اعتصاب غذای خشک بهنام وعده رسیدگی به خواسته اش را در هفته آینده داده بودند اما وی این وعده را قبول نکرد و حاضر به پذیرش سرم نشد تا اینکه مسئولین زندان با توجه به تعطیلی فردا موعد رسیدگی به خواست او را روز چهارشنبه هفته جاری قرار دادند و به همین دلیل وی ساعتی پیش حاضر به پذیرش سرم و پایان اعتصاب غذای خشک شد.

اول دی ماه ١٣٩٣

**************

بهنام ابراهیم زاده از چهار روز پیش دست به

اعتصاب غذای خشک زده و جانش بشدت در مخاطره قرار گرفته است

بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری و حقوق کودکان که بیش از چهار سال است در زندان بسر میبرد از روز جمعه ٢٨ آذر ماه دست به اعتصاب غذای خشک زده است. بهنام از روز ۱٢ آذر ماه که بدلیل انتشار حرفهایش از داخل زندان مورد محاکمه قرار گرفت و به این جرم به بند یک زندان گوهر دشت منتقل شد دست به اعتصاب غذا زد و بدنبال عدم رسیدگی به خواستش مبنی بر انتقال به بند زندانیان سیاسی اعلام نمود چنانچه تا روز جمعه ٢٨ آذر ماه به این خواست بر حق اش رسیدگی نشود دست به اعتصاب غذای خشک خواهد زد.
بهنام علاوه بر اعتصاب غذای ١٦ روزه اش هم اکنون چهار روز است که در اعتصاب غذای خشک بسر می برد و بدلیل وخامت وضعیت جسمانی اش دیروز و امروز به بهداری زندان منتقل شد تا زیر سرم قرار بگیرد اما از پذیرش سرم خودداری کرد. در پی این وضعیت امروز اول دی ماه مسئولین زندان برای در هم شکستن اعتصاب غذای بهنام به او اعلام کردند هفته آینده به بند زندانیان سیاسی منتقل خواهد شد اما بهنام زیر بار این وعده نرفت و اعلام نمود تا تحقق کامل خواسته اش همچنان در اعتصاب غذای خشک بسر خواهد برد. اتحادیه آزاد کارگران ایران با حمایت از خواست قانونی بهنام ابراهیم زاده برای ادامه دوران محکومیتش در بند زندانیان سیاسی اعلام میدارد: ادامه وضعیت حاضر و سماجت مسئولین قضائی در برابر خواست قانونی بهنام نتیجه ای جز به مخاطره افتادن جان این فعال کارگری در بر نخواهد داشت و در میان قوه قضائیه و مقامات سازمان زندانهای کشور بویژه زندان گوهردشت مسئول مستقیم وارد شدن هر گونه لطمه جسمی و روحی بر بهنام ابراهیم زاده هستند.
ما با محکوم کردن نقض بدیهی ترین حقوق بهنام ابراهیم زاده به عنوان یک زندانی و دیگر زندانیان سیاسی و غیر سیاسی، خواهان رسیدگی فوری و بی قید و شرط به خواست بهنام هستیم و بدینوسیله با توجه به مخاطرات بسیار جدی که در نتیجه اعتصاب غذای خشک جان وی را تهدید میکند از عموم نهادها و تشکلهای کارگری و حقوق بشری در کشور و سرتاسر جهان میخواهیم تا با انعکاس وضعیت این کارگر زندانی، خواهان رسیدگی فوری به وضعیت وی و آزادی ایشان و تمامی زندانیانی بشوند که بدلیل فعالیتهای اجتماعی و سیاسی در زندانهای سراسر کشور به بند کشیده شده اند.

اول دی ماه ١٣٩٣

**************

آزار و اذیت بهنام ابراهیم زاده را قویا محکوم میکنیم

بهنام به عنوان یک انسان در داخل زندان دستش به هیچ چیزی بند نیست. نه میتواند به عنوان یک کارگر در خیابان دست به اعتراض بزند و نه میتواند کارگران را در دفاع از حقوق انسانی شان سازماندهی کند و نه میتواند شکایتی جائی ببرد. او توان و اراده اش در زنجیر است و فقط میتواند به عنوان یک انسان زبان بگشاید و حرف بزند. اما بیدادگاههای حاکمیت سرمایه داری در ایران چنین حقی را نیز برای ما کارگران قائل نیستند و به همین دلیل بطور آشکار و چشم در چشمی، بهنام را بدلیل انتشار حرفهایش از داخل زندان در روز ١٢ آذر ماه مورد محاکمه قرار دادند و برای آزار و اذیتش وی را به بند یک زندان گوهر دشت منتقل کردند و بهنام در اعتراض به تحمیل چنین وضعیتی بر خود دست به اعتصاب غذا زد.
امروز سیزده روز است که این کارگر زندانی در اعتصاب غذا بسر می برد و به خانواده اش اعلام کرده است که چنانچه تا روز جمعه هفته جاری به آزار و اذیتش پایان ندهند دست به اعتصاب غذای خشک خواهد زد. با این حال و علیرغم وضعیت خطرناکی که بهنام به دلیل سیزده روز اعتصاب غذا دارد، امروز ٢۵ آذر ماه دادستانی تهران در پاسخ به دادخواهی همسر این کارگر زندانی اعلام کرد بهنام به دلیل انتشار حرفهایش از داخل زندان همچنان در بند یک زندان گوهر دشت و در همین وضعیت آزار دهنده باقی خواهد ماند.
این اولین بار نیست که کارگران زندانی در دفاع از بدیهی ترین حقوق انسانی شان به اعتصاب غذا متوسل میشوند. شاهرخ زمانی، رضا شهابی و بهنام ابراهیم زاده از جمله این کارگران و زندانیان جسوری بوده اند که بارها در دفاع از حقوق شان به عنوان یک زندانی بالاجبار دست به اعتصاب غذا زده اند و جان خود را به خطر افکنده اند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با عنایت به بدیهی ترین حقوق اجتماعی آحاد مردم ایران مبنی بر ابراز آزادانه عقیده و نظر، مصرانه بر این نکته تاکید میگذارد که از آنجا بهنام ابراهیم زاده یک زندانی است و بدلیل همین شرایط غیر قابل انکارش نمیتواند هیچ جرمی جز ابراز عقیده و نظر در داخل زندان مرتکب شود، لذا می باید فورا شرایط غیر انسانی تحمیل شده بر وی پایان پذیرد و بهنام و دیگر کارگران دربند و عموم کسانی که بدلیل آزادیخواهی به زندان افکنده شده اند می باید فورا و بی هیچ قید و شرطی آزاد گردند. بی تردید تداوم حبس این عزیزان و تداوم بازداشت و محاکمه فعالین کارگری که اینروزها با دستگیری فرزاد مرادی نیا، فردین میرکی و ریبوار عبداللهی از اعضای کمیته هماهنگی در شهر سنندج، ابعاد هر چه بیشتری بر خود گرفته است راه به جائی نخواهد برد و طبقه کارگر ایران در دفاع از حقوق انسانی اش قدمی به عقب نخواهد نشست.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢۵ آذر ماه ١٣٩٣