افق روشن
www.ofros.com

پیام همبستگی رانندگان حمل ونقل

جاده ای از کارگران پیمانی صنایع نفت و پترشیمی


اتحادیه تشکل‌های کامیون‌داران و رانندگان                                                                                         پنجشنبه ۱٠ تیر۱۴۰۰ - ۱ ژولای ۲۰۲۱

به نام دوست که هرچه هست از اوست

دوستان و همکاران عزیز
رانندگان زحمتکش و کامیونداران شریف

اعتصاب سراسری کارگران پیمانی صنایع نفت و پتروشیمی در اعتراض به دستمزد پایین و شرایط سخت ‌و طاقت فرسای کاری معیشتی، از روز ۲۹ خرداد آغاز شده و روزانه در حال گسترش است.
این اعتصاب در ادامه سلسله اعتراضات اقشار زحمتکش جامعه صورت گرفته و علیه فساد سیستماتیک و چپاول و به هدر دادن سرمایه‌های عمومی کشور و فقر ‌‌و تورم و بیکاری ناشی از آن است.
ما رانندگان حمل و نقل جاده ضمن حمایت از تمامی خواسته‌های برحق کارگران پیمانی از کارگران رسمی نیز درخواست مشارکت در این اعتصاب را داریم چراکه همگی یک درد مشترک دارند و همینجا نیز اعلام میکنیم در راستای حمایت از این‌ حرکت اعتراضی اگر به مطالبات این‌ کارگران شریف و زحمتکش رسیدگی نشود و ‌خواسته‌های برحق آنها برآورده نگردد، ما رانندگان نیز در سراسر کشور به این اعتصاب خواهیم پیوست.

اتحادیه تشکل‌های کامیون‌داران و رانندگان سراسر ایران

۱۰ تیر ۱۴۰۰