افق روشن
www.ofros.com

پیام به سندیکایهای محترم کارگری فرانسه


اتحادیه های مستقل کارگری                                                                                  یکشنبه ١۵ خرداد ١٣٩٠

دوستان عزیز و ارجمند
آگاهی یافتیم که سندیکاهای کارگری فرانسه در تاریخ ٩ ژوئن ٢٠١١ آکسیون اعتراضی در حمایت از کارگران زندانی در ایران برپا خواهند نمود و حمایت خود را ازمبارزات حق طلبانه کارگری در ایران اعلام خواهند کرد ما اتحادیه های مستقل کارگران شمال خوزستان و اتحادیه مستقل کارگری دزفول این اقدام شما را یک اقدام مهم و انسانی و کارگری دانسته و آن را مایه امیدواری کارگران و تشکلات کارگری در ایران می دانیم به همین خاطر مراتب کمال تشکر به حق گذاری خود را در قبال این اقدام ارزشمند شما اعلام میداریم.
ما نیز امیدواریم که جنبش کارگری ایران بتواند با حرکت به سمت ایجاد تشکلهای مستقل خود در محیط کار، هر چه سریعتر سندیکاها و اتحادیه های طبقاتی خود را بر پا داشته و بتواند نه تنها در بهبود وضعیت معیشت توده طبقه کارگر گام بردارد، بلکه همچنین به وظایف بین‌المللی خویش در چهت همبستگی با کارگران دیگر کشورها نیز عمل نماید.
به امید اتحاد همه کارگران ایران و جهان برای نیل به اهداف نهایی طبقاتی این طبقه زحمت کش.

با آرزوی پیروزی

اتحادیه های مستقل کارگران شمال خوزستان و اتحادیه مستقل کارگری دزفول

به تاریخ ٦ ژوئن ٢٠١١