افق روشن
www.ofros.com

در حمایت از اعتصاب کارگران بخش

حمل و نقل شهری سوئد و قطعنامه کنگره اتحادیه کمونال سوئد


اتحاد بین المللی - سوئد                                                                                     جمعه ٣١ خرداد ۱۳۹٢

در حمایت از اعتصاب کارگران بخش حمل و نقل شهری سوئد

١۵ سال قرار داد استخدامی موقت در قرن بیست و یکم شرم آور است!
در اولین ساعت روز ٢٠ ژوئن ٢٠١٣، اتحادیه کمونال سوئد مرحله اول اعتصاب کارگران حمل و نقل شهری را آغاز کرد. این اعتصاب در اعتراض به شرایط و افزایش اضطراب کاری، افزایش دستمزد مشابه اتحادیه های کارگری دیگر در سوئد، کاهش کیفیت قرارداد استخدامی، بویژه در مواقع جابجایی کارفرما و صاحب شرکت انجام گرفته است شرایط بد کاری رانندگان بخش اتوبوس و قطار شهری نه فقط کارکنان این بخش را تحت تاثیر منفی قرار می دهد بلکه سطح و کیفیت خدمات ارائه شده به مردم را نیز بشدت پایین می آورد.
تاخیر مکرر در جدول ساعات اعلام شده، راننده مضطرب و ناراضی، شقه شقه کردن ریل و سرویس میان شرکت های متعدد و کاهش هزینه های نگهداری و خدمات ریسک سوانح شهری را افزایش می دهد.از همین رو اعتصاب کارگران اتوبوس رانی و قطار سوئد با سمپاتی قلبی عمومی مردم، به عنوان مشتریان این خدمات روبرو است. کنگره کمونال سوئد در ٣١ مه ٢٠١٣ با شجاعت حمایت خویش از آزادی کارگران زندانی در ایران اعلام کرد. اتحاد بین المللی ضمن قدردانی از این حمایت پشتیبانی خود را از این اعتصاب اعلام کرده و به سهم خود در جلب همبستگی کارگران و مردم سوئد از این اعتصاب تلاش می کند.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران- سوئد

٢٠ ژوئن ٢٠١٣

********************

قطعنامه کنگره اتحادیه کمونال سوئد، ٣١ مه ٢٠١٣

کارگران زندانی در ایران به حمایت بین المللی نیاز دارند!

رضا شهابی، عضو هیت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد و حومه تهران پس از مرخصی کوتاه پزشکی به زندان ننگین اوین بازگشت داده شده است. شهابی پس از اعتصاب رانندگان شرکت واحد در سال ٢٠٠٧ بکرات زندانی شده، مورد ضرب و جرح قرار گرفته و شکنجه شده است. ایشان در حال حاضر حبس چهار سال به اتهام "اقدام علیه دولت (امنیت ملی)" را می گذراند. اتهام واهی به تلاش برای سازماندهی اتحادیه مستقل.
همین امر در مورد بهنام ابراهیم زاده، فعال اتحادیه ای (کارگری) و حقوق کودک، که پس از یک کمپین بین المللی اجازه یافت مدتی با پسر بیمار سرطانی اش باشد اما اکنون باید پسر بیمارش را در بستر بیماری رها کرده و به پشت میله های زندان برگردد، صدق می کند.
این ها نمونه هایی از فعالین کارگری زندانی هستند که در آستانه انتخابات رئیس جمهوری در ایران تحت محدودیت ها و اقدامات امنیتی قرار گرفته اند. این اقدامات به دلیل ترس رژیم از اعتراضات و قیام انجام می گیرد. در شرایط حاضر طبقه کارگر ایران از نظر معیشتی و بیکاری بالا بشدت تحت فشار قرار دارد.
بدین وسیله کنگره اتحادیه کمونال ضمن اعلام همبستگی با کارگران ایران خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط همه فعالین کارگری و سیاسی می باشد.
اتحادیه کمونال از مبارزه کارگران و مردم ایران برای آزادی، حق تشکل و اعتصاب، و حق فعالیت آزاد بدون تهدید زندان و شکنجه و اعدام برای رفاه، برابری، عدالت و زندگی ارزشمند حمایت می کند.

ترجمه از: اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران - سوئد

منبع: سایت اتحادیه کمونال، اخبار کنگره

www.kommunal.se