افق روشن
www.ofros.com

"کارزار پشتیبانی از کارگران ایران"


اطلاعیه جمعی                                                                                            شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۹۳

طی سالهای گذشته با شدت یافتن روند اجرای سیاست های ضد کارگری توسط دولت های مختلف در جهت پیشگیری ازهمبسته وسراسری شدن اعتراضات جاری کارگران وهمچنین تحمیل شرایط برده وار شغلی و تعیین حداقل دستمزد شرم آور توسط دولت، هر روزه شاهد فشارهای بیشتری بر کارگران و فعالین کارگری در ایران هستیم. سرمایه داران حاکم بر کشور با گرفتارکردن کارگران درتنگناهای متفاوت شغلی واقتصادی تلاش دارند تا آنان را هر چه بیشترغیرمتشکل نگاهداشته وبه انزوا بکشانند.همسوبا کاربدستان اقتصادی، انواع وزارت خانه ها وارگانهای امنیتی ونظامی، با اعمال فشاربررهبران وتشکل های کارگری وهجوم به اعتصابات واعتراضات و دستگیری نمایندگان کارگران، تلاش دارند تا این مبارزات سرنوشت سازبرعلیه وضعیت موجود را سرکوب نمایند. با توجه به گسترش وتعمیق هرچه بیشترمبارزات کارگران برعلیه شرایط حاکم وبا توجه به چشم اندازاعمال فشارهر چه بیشتربرفعالین،ما جمعی ازفعالین کارگری برآن شدیم تا با اعلام "کارزارپشتیبانی ازکارگران ایران" اقداماتی عملی درجهت حمایت و تقویت جنبش کارگری ایران را دردستور کار خود قرار دهیم. ما همچنین از کلیه فعالین کارگری،تشکل ها و همه کسانی که پشتیبانی و تقویت مبارزات کارگران ایران را وظیفه خود میدانند، تقاضا می کنیم تا دراین جهت ما را یاری نمایند. هنگامی که تمامی نیروهای سرمایه داری در ایران متحدانه در مقابل کارگران ومردم مزدبگیر صف آرائی کرده اند، وظیفه همه فعالین کارگری است تا صف متحد خود را دربرابر سرمایه داران تشکیل دهند.

رضا رشیدی (کمیته پیگیری)
صادق امیری (کمیته پیگیری)
محمد نعمتی (اتحادیه آزاد کارگران ایران)
فرامرز قربانی (اتحادیه آزاد کارگران ایران )
مهران ایمن پور(کمیته پیگیری)
شایان شیخی (اتحادیه آزاد کارگران ایران)
مرتضی فاتح (فعال کارگری)