افق روشن
www.ofros.com

ما برای بقا می جنگیم و شما برای سود بیشتر

شاپور احسانی راد                                                                                               دوشنبه ٢٨ دی ۱٣٨٨

سرمایه داری لجام گسیخته ایران چهره زشت و ارتجاعی خود بیش از هر زمان دیگری به نمایش گذاشته و بطور مداوم کارگران آگاه و حق طلب ایران را به بند میکشد. دستگیری رضا رخشان پس از به زندان افکندن ۵ کارگر نیشکر هفت تپه و بدنبال آن شریف ساعد پناه از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران استیصال و درماندگی کارفرمایان و سرمایه داران را در مقابله با مبارزات کارگران ایران برای برخورداری از یک زندگی بهتر بیش از پیش برجسته کرد و نشان داد سیستم موجود تاب تحمل حتی ذره ای از حق خواهی کارگران را ندارد.
ما کارگران گریه پسر رضا رخشان و بهانه دختر کوچولوی فریدون را بدنبال پدر از یاد نخواهیم برد و این زخمها را فرو نخواهیم خورد. ما تولید کنندگان تمامی ثروتها و نعمات موجود در جامعه هستیم و جرم مان چیزی جز تلاش و مبارزه برای بهره مندی از مواهبی نیست که بدست خود تولید میکنیم. ما کوه دماوند هستیم، آرام و خاموش. اما این خاموشی ابدی نخواهد بود، بهراسید از فوران خشم گدازه های سرخ ما در پیکار برای زندگی. ما برای بقا می جنگیم و شما برای سود بیشتر، ما چیزی جز زنجیرهایمان را برای از دست دادن نداریم.
ما به بند کشیدن هم زنجیرانمان در سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه را که برای حداقلی ترین حقوق انسانی خود مبارزه کردند، محکوم میکنیم و تحت هیچ شرایطی شریف ساعد پناه، رضا رخشان و دیگر یاران در زنجیرمان و خانواده های آنان را تنها نخواهیم گذاشت. بی شک زمستان رفتنی است و سیاهی ذغال روی سرمایه داران و حامیان آنها را لکه دار خواهد کرد.

به امید آزادی تمامی کارگران دربند از زندان

شاپور احسانی راد نماینده اخراجی کارگران کارخانجات نورد و پروفیل ساوه و

عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢٧ دی ماه ٨٨

اتحادیه آزاد کارگران ایران

www.ettehadeh.com