افق روشن
www.ofros.com

فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل خواهان آزادی رضا شهابی شد

بخش هایی از نامه آی تی اف به حسن روحانی

ترجمه: اتحاد بین المللی                                                                                       یکشنبه ٢۹ تیر ۱۳۹۳

وزارت امور خارجه
٣٧ که دورسه
پاریس ٧۵٣۵١
آقای لوران فابیوس
پاریس ١١ ژوئیه ٢٠١۴
آقای وزیر،

سازمان های سندیکائی فرانسوی ث.ژ.ت، و سولیدر توجه شما را نسبت به وضعیت رضا شهابی، عضو هیئت مدیره ی سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که از ماه ژوئن ٢٠١٠ به علت فعالیت برای احقاق حقوق کارگران زندانی است، جلب می کند. این حبس تخطی از معائده های اساسی و زیرپا گذاشتن قواعد و اصول بین المللی کار است. به همین دلایل است که سندیکاهای فرانسوی و همچنین جنبش سندیکائی جهانی سال ها است آزادی نامبرده را مطالبه می کنند.
در تاریخ اول ژوئن ٢٠١۴ رضا شهابی را که از بیماری های گوناگونی وخیم رنج می برد، به زندان رجائی شهر در کرج محل نگداری بزهکاران عادی منتقل می کنند.
رضا شهابی از همان اولین روز انتقالش در اعتراض به این عمل به اعتصاب غذا دست زده و خواستار بازگرداندنش به زندانی است که ملزومات بین المللی در رابطه با رفتار با زندانیان در آن رعایت شوند.
وضعیت سلامتی رضا شهابی بی اندازه ما را نگران کرده است. پزشکان بیمارستان خواستار انتقال فوری او به بیمارستانی در خارج از زندان شده اند که در صورت مخالفت با آن، ستون فقراتش دچار آسیب های جبران ناپذیزی خواهد شد. او را به بخش اورژانس بیمارستان زندان منتقل کرده اند ودر حال حاضر در بیهوشی به سر می برد.
با توجه به وخامت وضعیت شهابی، ما از شما می خواهیم از هر طریقی که ممکن است مقامات دولت ایران را تحت فشار قرار دهید تا اقدامات لازم جهت معالجه شهابی را فراهم آورند و حقوق ابتدائی اش رعایت کنند.
در رابطه با پیشینه بیماری های شهابی که بطور جدی سلامتی اش را به خطر انداخته اند چنانچه دولت ایران قادر به تضمین معالجه شهابی در داخل ایران نباشند، سازمان های سندیکائی فرانسوی او را برای معالجه به فرانسه دعوت می کنند. در چنین موردی ما از مقامات دولت ایران می خواهیم که به او اجازه سفر به فرانسه را بدهند و ما سندیکاهای فرانسوی درمان وی در یک بیمارستان مناسب را تقبل خواهیم کرد.
آقای وزیر احترامات فائقه ما را بپذیرید.

تییری لوپائون         سیسیل گوندار لالان

دبیر سراسری ث.ژ.ت         سخنگوی سولیدرترجمه و پخش از:

همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران - فرانسه

اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران در ایران - پاریسMinistère des Affaires Etrangères
37 Quai d’Orsay
75351 PARIS
A l’attention de M. Laurent Fabius
Ministre
Paris, le 11 juillet 2014
Monsieur le Ministre,‎

Les organisations syndicales françaises CGT et Solidaires, souhaitent attirer votre attention sur la situation de M. Réza Shahabi, membre de la direction du syndicat Vahed de la Régie des transports de Téhéran et sa banlieue, emprisonné depuis juin 2010 en raison de ses activités syndicales en Iran. Cette détention est en violation des conventions fondamentales des normes internationales du travail. C’est pourquoi le mouvement syndical français mais aussi les mouvements syndicaux internationaux réclament depuis des années sa libération. ‎ ‎
Le 1er juin 2014, M. Reza Shahabi qui souffre de plusieurs pathologies aggravées par sa détention a été transféré vers une section de la prison de Rajai Shahr, à Karaj, en compagnie de prisonniers de droit commun.
Depuis cette date, il a entamé une grève de la faim en signe de protestation pour réclamer son retour dans un lieu de détention conforme aux dispositions des conventions internationales relatives au traitement des prisonniers.‎‎
La santé de Reza Shahabi suscite notre plus vive inquiétude. Les médecins de l’hôpital sont intervenus pour qu’il reçoive des soins d’urgence en dehors du milieu carcéral, faute de quoi il risque des séquelles irréversibles graves. Il a été transféré en urgence à l’hôpital de la prison où il est actuellement inconscient.‎
Devant la gravité de la situation, nous vous demandons de mettre en oeuvre tous les moyens à votre disposition afin de faire pression sur les autorités iraniennes pour qu’elles interviennent pour préserver la santé de M. Reza Shahabi et pour que soient respectés ses droits fondamentaux.
S’agissant de ses pathologies antérieures qui sont également susceptibles de compromettre sa santé, les organisations syndicales françaises son prêtes à l’inviter afin de se faire soigner en France au cas où il ne serait pas pris en charge de façon satisfaisante par les services hospitaliers iraniens. Elles demanderont alors aux autorités iraniennes de l’autoriser à se rendre France où il sera pris en charge pour recevoir des soins adéquats dans un hôpital. Nous vous prions Monsieur le Ministre, de recevoir l’expression de notre plus haute considération.

Thierry Lepaon         Cécile Gondard-Lalanne
Secrétaire général de la CGT         Porte-parole de Solidaires

****************

فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل خواهان آزادی رضا شهابی شد

رضا شهابی هم اکنون نزدیک به ۵٠ روز است که در اعتراض به وضعیت خود در اعتصاب غذا بسر می برد. او در نامه ای به مسئولان قضایی و امنیتی رژیم جمهوری سلامی خواسته های خود را به شرح زیر طرح و خواهان بر آورده شدن آنها شده است:
۱- بازگشت به بند ٣۵٠ زندان اوین چنانچه قرار شود به زندان بازگردد.
٢- مرخصی استعلاجی کافی قبل و بعد از عمل جراحی دیسک کمر
۳- اجرای ماده ١٣۴ قانون مجازات اسلامی جدید (قانون تجمیع)
۴- آزادی مشروط
در طی این مدت، حمایتهای گسترده ای در کشورها مختلف جهان از رضا شهابی بعمل آمده است. فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، ای تی اف، با انتشار بیانیه مطبوعاتی در ١١ ژوئیه ٢٠١۴ خواهان آزادی رضا شهابی، فعال کارگری و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه شد. در بیانیه مطبوعاتی فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، بعد از اشاره به وضعیت رضا شهابی و در خواست آزادی او، قسمت هایی از نامه آقای استیو کاتون، کفیل دبیر کل این فدارسیون به حسن روحانی نقل شده است. در بخشی از این نامه که برای حسن روحانی ارسال شده است استیو کاتون می گوید:
" آی تی اف چندین بار به دولت شما نامه نوشته و تقاضای آزادی رضا شهابی و تضمین فراهم ساختن معالجات ضروری برای او را کرده است. آی تی اف همچنین در چندین مورد تعهدات کشور شما مبنی بر رعایت حقوق بین المللی مبنی بر حقوق بشر و استانداردهای بین المللی کار، و به ویژه حق آزادی تشکل و قراردادهای دسته جمعی را به شما یاد اور شده است.
در واقع، در گزارش ILO سال ٢٠١۴ (سازمان جهانی کار) به کمیته مدیریت این سازمان، مجددا به این تعهدات تاکید شده است. در گزارش چنین امده: " در ارتباط با وضعیت آقای شهابی، دولت ایران می گوید به تلاش های سازنده خود برای آزادی مشروط و عفو ایشان از طریق کانال های قانونی ادامه می دهد. دولت ایران یاد اور می شود که در ملاقات با مدیر گروه استانداردهای بین المللی کار سازمان جهانی کار، در ١٧ آوریل ٢٠١٢ ، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تمایل دولت ایران برای آزادی فوری آقای شهابی مجددا تاکید کرد است و به معاون خود در امور بین المللی دستور داده تا این مورد را از نزدیک دنبال کند.
در رابطه با اتهام بدرفتاری با آقای شهابی، دولت ایران می گوید که هرگونه ادعایی مبنی بر بد رفتاری با مظنونان و افراد بازداشت شده، صرف نظر از اتهامات عنوان شده علیه آنها، موضوع مجازات قانونی قرار گرفته و عاملان آن به جرم بدرفتاری و سهل انگاری در انجام وظایف، تحت پیگرد قرار می گیرند و درصورتی که مجرم شتاخته شوند مجازات خواهند شد. و از این لحاظ ، آقای شهابی چنانچه بخواهد می تواند با استناد به قانون اساسی و حق قانونی خویش خواهان استراد حقوق خود شود.
در رابطه با اتهام سهل انگاری و کوتاهی در تامین نیازهای پزشکی فوری آقای رضا شهابی در طول مدت زندان، دولت ایران می گوید که اداره کل زندانها و اقدامات تامین و تربیتی، مسئول ایمنی، امنیت و سلامت زندانیان است. و ماده ها و بند های مختلف مقررات اجرایی بخش نامبرده طبق قانون ، این اداره را ملزم می سازد که به طور مداوم به وضعیت عمومی و فردی زندانیان نظارت داشته باشد وبه نیار های آنان فورا رسیدگی کند.
بند (١) ماده ۴۴ از مقررات اجرایی زندان ها، بازرس زندان را ملزم به نظارت دقیق بر هر گونه تخلف از حقوق مشروع زندانیان می کند. دولت می گوید که، متوجه اهمیت ارائه گزارش دقیق از چگونگی معالجه پرشکی آقای شهابی هست و تعهد می دهد که گزارش دقیقی از درمان های پزشکی رضا شهابی را به این کمیته ارائه دهد. دولت ایران می گوید که رضا شهابی قبلا در بیمارستان برای مهمیز استخوان تحت درمان بوده است."

بیانیه مطبوعاتی فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل سپس می افزاید:
"با وجود این اظهارات توسط دولت ایران و تکرار بر انجام تعهدات خود در ارائه خدمات درمانی مناسب، این وعده ها به طورمرتب شکسته شده است. علاوه بر این، شهابی به تازگی از بند ٣۵٠ زندان اوین تهران به زندان رجایی شهر در کرج منتقل شده است. گزارش شده است که او در اعتراض به انتقال به این زندان که در آنجا زندانیان سیاسی و تبهکاران با هم در یک جا نگهداشته می شوند، اعتصاب غذا کرده است.
با توجه به بدتر شدن سلامتی شهابی و وخامت حال او، دولت ایران باید بی درنگ اقدام کند. آی تی اف یک بار دیگر موضع خود را قویا تکرار می کند که هیچ کارگری به دلیل فعالیت های اتحادیه ای نباید زندانی شود، چه رسد به این که با او به گونه ای رفتار شود که مصداق شکنجه عمدی است . اتحادیه های عضو آی تی اف، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط رضا شهابی هستند. تا زمان آزادی او، فدراسیون همچنین خواستار آن است که از سلامت روحی وجسمی شهابی مراقبت شود.
آی تی اف، وضعیت (رضا شهابی) را همچنان به دقت پیگیری خواهد کرد. .آی تی اف و نیز آی تی یو سی (کنفدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری) در این باره به سازمان بین المللی کار، نامه نوشته اند. این سازمان گفته است که از تقاضای آزادی بی قید و شرط شهابی و ارائه درمان پزشکی مناسب و ضروری به او پشتیبانی می کند. فدراسیون همچنان به حمایت های خود از اعضایش در سراسر جهان ادمه خواهد داد و اعضای این فدراسیون در صورت لزوم از تلاش برای نشان دادن همبستگی خود دریغ نخواهد کرد".

ترجمه و بازتکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

****************

بخش هایی از نامه آی تی اف به حسن روحانی

فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل ، ITF تقاضای آزادی رضا شهابی، فعال سندیکایی و عضو هیات مدیره سندیکای شرکت واحد تهران و حومه که به دلیل فعالیت هایی سندیکایی دستگیر و زندانی شده است را کرده است. رضا شهابی در اعتراض به وضعیت خود تاریخ ٢٣ تیر ماه وارد چهل و پنجمین روز اعتصاب غذای خود شد و بار دیگر بر موارد به حق زیر اصرار می ورزد و از مسئولان قضایی و امنیتی می خواهد که موارد زیر را محقق کنند:
١- بازگشت به بند ٣۵٠ زندان اوین هرگاه که احتمالاً قرار باشد به زندان بازگردد
٢- مرخصی استعلاجی کافی قبل و بعد از عمل جراحی دیسک کمر
٣- اجرای ماده ١٣۴ قانون مجازات اسلامی جدید (قانون تجمیع)
۴- آزادی مشروط
در نامه ای به حسن روحانی آقای استیو کوتون کفیل دبیر کل آی تی اف نوشته است:
" آی تی اف چندین بار به دولت شما نامه نوشته و تقاضای آزادی رضا شهابی و تضمین فراهم ساختن معالجات ضروری برای رضا شهابی بوده است. آی تی اف همچنین در چندین مورد به شما نسبت به تعهدات کشور خود به حقوق بین المللی در تطابق با حقوق بشر و استانداردهای بین المللی کار، و به ویژه در حق آزادی تشکل و قراردادهای دسته جمعی یادآوری کرده است.
در واقع، این تعهد توسط ILO ( سازمان جهانی کار) در گزارش خود در نشست سالانه ماه مارس ٢٠١۴ از هیات گرداننده دوباره تاکید کرده است که میگوید: " با توجه به وضعیت آقای شهابی، دولت نشان می دهد که واقعا به تلاش سازنده خود برای آزادی مشروط و عفو او از طریق کانال های قانونی ادامه می دهد. دولت هنگام ملاقات با مدیر گروه استانداردهای بین المللی کار سازمان جهانی کار، در ١٧ آوریل ٢٠١٢، یاد آورد شد که، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تمایل دولت برای آزادی فوری آقای شهابی مجددا تاکید کرده بود؛ او به معاون خود در امور بین المللی دستور داده بود تا این مورد را از نزدیک دنبال کند.
در رابطه با اتهام بدرفتاری با آقای شهابی، دولت می گوید که هرگونه بدرفتاری با مظنونان و افراد بازداشت شده، صرف نظر از اتهامات عنوان شده علیه آنها، منوط به مناسب قانونی است و عاملان آن به جرم بدرفتاری و سهل انگاری در وظایف تحت پیگرد قرار می گیرند.. در این راستا، آقای شهابی مطابق قانون اساسی حق دارد که بر طبق قانون در جهت احیای حقوق خود تلاش کند، اگر او بنابراین تصمیم می گیرد.
در رابطه با اتهام سهل انگاری و بی دقتی در پرداختن به نیازهای پزشکی فوری آقای رضا شهابی در طول مدت زندان او، دولت اشاره می کند که در حوزه زندانها، تنبیهات و خدمات توانبخشی مسئول ایمنی، امنیت و سلامت زندانیان است و بندهای مختلف مقررات اجرایی از بخش نامبرده به طور قانونی این حوزه را ملزم می سازد به طور مداوم به وضعیت عمومی و فردی زندانیان نظارت داشته باشد وبه نیار های آنان فورا رسیدگی کند.
بند (١) ماده ٤٤ از مقررات اجرایی زندان ها بازرس زندان را ملزم به نظارت دقیق بر هر گونه تخلف از حقوق مشروع زندانیان می کند. دولت می گوید که، متوجه اهمیت شرایط معالجه پرشکی آقای شهابی هست و آن را انجام خواهد داد و تعهد می دهد که گزارش مفصلی از درمان های پزشکی رضا شهابی را به کمیته ارائه دهد. دولت ادعا می کند که رضا شهابی قبلا در بیمارستان برای مهمیز استخوان تخت درمان بوده است."
با وجود این اظهارات دولت و تعهدات مکرر برای درمان مناسب، این وعدها به طورمرتب شکسته شده است. علاوه بر این، شهابی به تازگی از بند ٣۵٠ زندان اوین تهران به زندان رجایی شهر در شهر کرج منتقل شده است. در اعتراض به این انتقال -به زندانی که در آن زندانیان سیاسی و تبهکاران با هم در یک جا نگهداشته می شوند - گزارش شده است که شهابی اعتصاب غذای خود را شروع کرده است.
با توجه به بدتر شدن سلامتی شهابی و وخامت وضعیت، دولت راهی به جز اینکه بی درنگ اقدام کند ندارد. آی تی اف یک بار دیگر موضع خود را قویا تکرار می کند که هیچ کارگری برای فعالیت های اتحادیه ای خود نباید زندانی شود و با او به گونه ای رفتار شود که منجر به شکنجه عمدی شود. اعضای وابسته آی تی اف بدون هیچ تاخیری خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط رضا شهابی هستند. تا زمان آزادی او، فدراسیون همچنین خواستار آن است که سلامت روحی وجسمی شهابی به طور کامل محترم شمرده شود.
آی تی اف سیرپیشروی اوضاع را با دقت دنبال خواهد کرد.آی تی اف و آی تی یو سی قبلا با سازمان بین المللی کار، که نشان داده است که از تقاضای آزادی بی قید و شرط شهابی و ارائه درمان پزشکی مناسب و لازم پشتیبانی می کند، تماس گرفته است.
فدراسیون همچنان به حمایت های خود از اعضایش در سراسر جهان ادامه خواهد داد، اعضایش در صورت لزوم برای نشان دادن همبستگی تلاش های خود را خواهند کرد.

وب سایت: اینجا کلیک کنید.
ITF demands Shahabi release
11 July 2014
نوشته بالا بخشی از نامه آی تی اف به حسن روحانی است. یاد آور می شویم که سندیکای شرکت واحد تهران و حومه عضو آی تی اف می باشد و اساسنامه و مرام نامه های این سازمان جهانی آنها را مکلف به حمایت از اعضای خود می کند.

ترجمه از: اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

تاریخ: ١۴/٠٧/١٧