افق روشن
www.ofros.com

!در تظاهرات اعتراضی "رفاه بدون سود" شهر استکهلم شرکت کنیم


اتحاد بین المللی - سوئد                                                                                        شنبه ٢۵ شهریور ١٣٩١

سیمای جامعه سوئد در سالهای اخیر بشدت تغییر یافته است.حمله به دستاوردهای کارگران و مردم آزاده سال به سال افزایش یافته و در چند ساله اخیر شدت زیادی یافته است. افزایش بیکاری، افزایش قراردادهای موقت و ساعتی و کاهش امنیت شغلی، تصویب قوانین ضد کارگری از یک طرف و بازگذاشتن بیشتر دست سرمایه داران در کسب سود هر چه بیشتر از سوی دیگر بخشی از تصویر امروز جامعه سوئد است.
در اعتراض به این وضعیت روز دوشنبه ١٧ اسفند تظاهرات اعتراضی وسیعی در شهر استکهلم با نام "رفاه بدون سود" برگزار میشود. در این تظاهرات که با استقبال احزاب و گروهها و تشکل ها و فعالین کارگری زیادی مواجه شده است به کاهش رفاه در کشور سوئد در سالهای اخیر اعتراض خواهد شد. این تظاهرات از میدان اصلی شهر شروع و تا جلوی مجلس سوئد ادامه خواهد یافت.

اتحاد بین المللی - سوئد همگان را به شرکت در این تظاهرات اعتراضی دعوت می کند!

زمان: دوشنبه ١٧ سپتامبر، ساعت ١٧

مکان: میدان سرگل، استکهلم

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران - سوئد

١٢ سپتامبر ٢٠١٢