افق روشن
www.ofros.com

اعتراض يک اتحاديه کارگران سوييس نسبت به ادامه زندان علی نجاتی

ترجمه اتحاد بین المللی - سوییس                                                                             جمعه ٢۱ اسفند ۱٣٨٨

اعتراض يک اتحاديه کارگران سوييس نسبت به ادامه

زندان علی نجاتی رييس سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه

اعتراض اتحاديه کارگران صنايع مواد غذايی ،کشاورزی و کارکنان هتل ورستوران_ سوييس به سفارت جمهوری اسلامی در سوييس نسبت به ادامه زندان علی نجاتی رييس سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه

سفارت جمهوری اسلامی ،سوييس
سفير مجيد تخت روانچی
آقای محترم

نجاتی رئيس سنديکای شرکت نيشکر در ايران در زندان به سر ميبرد و همچنان محکوم ميباشد.
در حاليکه چهار تن ازنمايندگان سنديکای کارخانه نيشکر هفت تپه در ايران آزاد شدند، علی نجاتی به اتهام اقدام عليه امنيت کشور همچنان در زندان است ومشخص نيست دو سال يا بيشتر در زندان بماند.
رضا رخشان مسئول روابط عمومی سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه به همراه هم عقايد خود از سال گذشته تا کنون در انتظار حکم خود هستند.
در حال حاضر به نجاتی يک حکم يک ساله داده شده و اودر انتظار يک حکم يک ساله يا بيشتر هست.
قربان عليپور و محمد حيدری بعد از اينکه محکوميت خود را کامل يا يک بخشی از آنرا پرداختند، آزاد شدند. جليل احمدی و فريدون نيکوفر بعد از اينکه يک بخش از حکم خود را پرداخت کردند، بصورت تعليقی آزاد شدند.
هيچ چيزی در هفت تپه تعغير نکرده، از زمانی که رهبران کارگران اين کارخانه هميشه و هميشه برای پرداخت حقوقشان دست به اعتراض زدند.
کمپين برای کارگران هفت تپه همچنان ادامه خواهد داشت تا زمانی که:
رئيس سنديکای کارخانه علی نجاتی آزاد شود، حکم او لغو شود و همه اتهامات وارده پس گرفته شود
تمام اتهامات وارد شد و وارده به رضا رخشان پس گرفته شود
تمامی کارگران اخراجی شرکت نيشکر هفت تپه به کار خود باز گردند با پرداخت کامل حقوق عقب افتاده آنها
دولت و کارفرما بايد سنديکای هفت تپه را برای مذاکرات دسته جمعى کارگران با کارفرما به رسميت بشناسند

ترجمه اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران - سوییس

٢١/١٢/١٣٨٨