افق روشن
www.ofros.com

از فراخوان کلکتیو سندیکاهای فرانسه حمایت کنیم


جمعی از کارگران ... اتحادبین المللی- سوییس                                                          شنبه ٢٨ اردیبهشت ۱۳۹٢

از فراخوان سندیکاهای فرانسوی پشتیبانی کنیم

وبرای دفاع از جنبش کارگری ایران در ژنو گرد هم آییم!

پنج سندیکای فرانسوی ث.ژ.ت (CGT)، ث.اف.د.ت (CFDT)، اف.اس.او (FSU)، اونسا (UNSA) و سولیدر (Solidaire) برای دومین بار همزمان با یکصدو دومین اجلاس سالانه سازمان جهانی کار در همبستگی با کارگران در ایران طی فراخوانی خواستار یک حرکت ایستاده اعتراضی نسبت به موارد متعدد نقض حقوق کارگران در ایران شده اند.
آنها بطور مشخص اعتراض خود را نسبت به زندانی نمودن فعالین کارگری در ایران
و اینکه کارگران از ابتدایی ترین حقوق خود مانند حق اعتصاب، حق تظاهرات آزاد، حق ایجاد تشکلات مستقل سندیکایی به شدت محرومند ،از تمامی فعالین کارگری و اجتماعی در خواست نموده اند که در روز پنجشبه ۱۳ ژوئن در مقابل سازمان ملل حضور بهم رسانده وبا صدای بلند اعتراض خود را به گوش نمایندگان کشورهای شرکت کننده از سراسر جهان برسانند.
آن چیزی که فعالین کارگری ،فعالین سیاسی - اجتماعی و آزادیخواهان ایرانی در تبعید ! بخوبی میدانند وجود یک رژیم جنایتکار، سرکوبگر وغارتگر بنام حکومت جمهوری اسلامی در ایران است ،رژیمی که همه فعالین عدالتخواه وآزادی طلب خواهان نابودی آن میباشند که بدون این مهم کشور ما آزاد نخواهد شد ومساوات وآزادی تحقق نخواهد یافت.
دست بدست هم داده یکصدا ضمن قدردانی از همبستگی سندیکاهای فرانسوی با کارگران ایران:
١- به حضورنمایندگان قلابی رژیم اسلامی ایران بجای نمایندگان واقعی کارگران ایران اعتراض وخواهان اخراج آنان از سازمان جهانی کارشویم!
٢ - خواهان آزادی کارگران زندانی و فعالین سیاسی اجتماعی در ایران شویم.
٣ - خواهان آزادی تشکلات کارگری ،معلمان و دیگر زحمتکشان در ایران شویم.
۴- حق اعتراض ،اعتصاب ،تجمعات کارگری ، امکان در تصمیم گیری تعین مزد عادلانه ،قرادادهای دسته جمعی ودایمی از ابتدایی ترین حقوق کارگران است که در ایران به هیچ وجع رعایت نمیشود باید با اعتراضات مکرر حکومت غارتگر سرمایه داران اسلامی ایران را وادار به رعایت آن نمود.

به تظاهرات ایستاده در میدان ملل بپیوندند

میدان ملل - از ساعت ١٢ الی ١۴          ١٣ ژوئن ٢٠١٣ - ژنو

جمعی از کارگران ایرانی عضو سندیکاهای سوییس

اتحادبین المللی در حمایت از کارگران در ایران - سوییس

Kargar_1357@hotmail.com

****************************

فراخوان سندیکاهای فرانسوی

به تظاهرات در حمایت از فعالین کارگری ‌زندانی در ایران

تظاهرات ایستاده در روز ۱۳ ژوئن ٢٠١٣ در برابر دفتر سازمان جهانی‌

میدان ملل- ژنو در دفاع از حقوق کارگران و آزادی‌های سندیکایی در ایران

در ایران کارگران از ابتدایی ترین حقوق محرومند:
- حق اعتصاب؛
- حق تظاهرات؛
- حق ایجاد تشکلات سندیکایی
هزاران کارگر به اتهام عدم رعایت موارد ممنوعه توسط رژیم دستیگیر شده، بسیاری به زندان افکنده شده و در مواردی به مرگ محکوم شده اند.
ما سندیکاهای فرانسوی : ث.ژ.ت (CGT)، ث.اف.د.ت (CFDT)، اف.اس.او (FSU)، اونسا (UNSA) و سولیدر (Solidaires) کلیه تشکلات کارگری
شرکت کننده در اجلاس سال ٢٠١٣ سازمان بین المللی کار در ژنو را فرا می خوانیم که برای:
- آزادی کارگران زندانی
- ایجاد سندیکاهای مستقل
- حضور نمایندگان واقعی ونه سندیکالیست های قلابی و عوامل و همدست های رژیم

به تظاهرات ایستاده در میدان ملل بپیوندند

میدان ملل

از ساعت ١٢ الی ١۴      ١٣ ژوئن ٢٠١٣ - ژنو

برای نمایندگان سندیکاهای شرکت کننده در اجلاس، این گردهمآیی فرصتی است که همبستگی خود رابا کارگران و سندیکالیست در ایران اعلام دارند

__________________________________________________________________

ترجمه و تکثیر از:
"همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران - فرانسه"
"اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران - پاریس"

*******************

Rassemblement à Genève le 13 juin 2013
Place des Nations de 12h à 14h

Pour la défense des droits des travailleurs

et des libertés syndicales en Iran

En Iran, les travailleurs sont privés de libertés essentielles:
- le droit de faire grève,
- le droit de manifester,
- le droit de constituer des organisations syndicales.
Accusés d'avoir enfreint ces interdictions, des milliers de salariés sont arrêtés, nombre d'entre eux sont jetés en prison et certains condamnés à mort.
Les organisations syndicales françaises CFDT, CGT, FSU, Solidaires et UNSA appellent les organisations de travailleurs présentes à Genève à l’occasion de la Conférence internationale du travail 2013 à se rassembler Place des Nations pour exiger :
- La libération des syndicalistes emprisonnés ;
- Le droit de constituer des syndicats indépendants en Iran ;
- Une présence dans la délégation iranienne à la Conférence internationale du Travail de l’OIT d’organisations de travailleurs représentant réellement leurs intérêts et non pas de prétendus « syndicalistes » qui ne sont que des complices du régime.

Place des Nations

de 12h à 14h

Le 13 juin 2013 à Genève

Ce rassemblement permettra aux représentants syndicaux présents

d’exprimer leur solidarité envers les travailleurs et syndicalistes iraniens.