افق روشن
www.ofros.com

اتحاد بین المللی: به کارگران و تشکلات کارگری فرانسه


اتحاد بین المللی - واحد پاریس                                                                               چهارشنبه ۵ آبان ١٣٨٩


با گرمترین درودها!
طی چند ماه گذشته کارگران، کارمندان، بیکاران متقاضی کار، بازنشستگان و جوانان با اعتصابات، تظاهرات خیابانی واشکال اعتراضی دیگرچون بلوکه کردن انبارهای بنزین وایجاد راه بندان و... ضمن به نمایش گذاشتن مخالفت قاطعانه خود با حملات نئولیبرالی و سیاستهای ریاضت کشی اقتصادی دولت سارکوزی به دستاوردهای طبقه کارگر از جمله بازنشستگی، از اصلاحا تی عادلانه و مترقی به نفع کارگران و زحمتکشان دررابطه با بازنشستگی وحق کار، افزایش دستمزد، بهبود شرایط کار و آینده جوانان دفاع کرده اند. بیشک این مبارزات فصل جدیدی درجنبش کارگری فرانسه، اروپا و جهان گشوده است.
اتحاد عمل و مبارزه چند ماه اخیرتشکل های کارگری، کارمندی، دانشجویی و دانش آموزی درعین نمونه بودن، دارای تجارب آموزنده و گرانقدری میباشد.
فعالین اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران در ایران در فرانسه از یکطرف بعنوان جزئی از نیروی کار در فرانسه با شرکت دراین اعتراضات و راهپیمایی های اخیر و از طرف دیگر با ترجمه اخبار، گزارشات و اطلاعیه های تشکلات کارگری در رابطه با اعتراضات اخیر وانعکاس آن در رسانه های فارسی زبان ، در این جنبش گسترده و سراسری شرکت داشته اند وضمن پشتیبانی ازخواسته های برحق وعادلانه این جنبش اعتراضی درکنار کارگران و زحمتکشان فرانسه هستند و خواهند بود.
درپایان خاطر نشان میکنیم کارگران و فعالین کارگری ایران با حساسیت اخبار مبارزات هم طبقه ای ها یشان را درفرانسه دنبال میکنند و ضمن بحث وگفتگو درباره آن، به اشکال مختلف همبستگی خود را نشان میدهند.

پیروز باد مبارزات حق طلبانه کارگران درسراسر جهان

زنده باد همبستگی جهانی کارگران

اتحاد بین المللی درحمایت ازکارگران درایران- واحد پاریس

٢٦ اکتبر٢٠١٠

http://www.etehadbinalmelali.com