افق روشن
www.ofros.com

اعلام موجودیت واحد آلمان

"اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران"

اتحاد بین المللی ـ آلمان                                                                                چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹٢

ما جمعی از فعالین جنبش کارگری ایران در آلمان که در راه همکاری، همیاری و سازمانیابی طبقه کارگر ایران در راه سازماندهی تشکل مستقل خود برای تقویت و گسترش جنبش کارگری مبارزه می کنیم؛ اکنون با گردآمدن به دور رفقای "اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران در ایران" و پیوستن به این رفقا تلاش خود رادر صفوفی بزرگتر پی می گیریم.
ما براین باوریم ،ظرفی را که بنیان گذاران "اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران" و در راس آن رفیق فقید یدالله خسروشاهی بنا نهاده اند؛ این امکان را برای همه رهروان راه طبقه کارگر فراهم آورده اند؛ که با وجود اختلافات موجود در جنبش کارگری؛ بتوان با گسترش کارزار عملی و فکری از یگانگی آن در مقابل مزدوران سرمایه در عرصه ملی و بین المللی، دفاع کرد.
ما در همدلی و همیاری با فعالین جنبش کارگری در ایران و برای حمایت از مبارزه ای که در راه منافع طبقه کارگر به پیش می برند،در کنار رفقای "اتحاد"؛ همچنان صدای رسای شان در آلمان خواهیم بود. و برای جلب همبستگی طبقاتی طبقه کارگر آلمان ومبارزین راه عدالت و سوسیالیسم از جنبش کارگری ایران، تلاش خواهیم کرد.

گسترده ترباد مبارزات طبقه کارگر ایران

زنده باد همبستگی بین المللی طبقه کارگر

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران ـ آلمان

٢٠١٣.٠۴.٢٠