افق روشن
www.ofros.com

زنده باد طبقه کارگر و اعتراضات توده ای در ترکیه


اتحاد بین المللی                                                                                            پنجشنبه ۱٦ خرداد ۱۳۹٢

میدان تقسیم استانبول طی چند دهه سمبل مبارزات کارگری و بزرگداشت اول ماه مه در ترکیه بوده است. کشته شدن ٣٧ نفر از شرکت کنندگان در مراسم اول ماه مه ١٩٧٧ در میدان تقسیم بخشی از پرونده ننگین بورژوازی ترکیه در سرکوب کارگران این کشور است. اظهارات ضد کارگری طیب اردوغان حول و حوش اول ماه ٢٠١٣ در مورد جایگاه میدان تقسیم و سرکوب مراسم اول ماه امسال نشان داد که ایشان در دشمنی با کارگران و چپ ترکیه ادامه دهنده سیاست و راه بورژوازی ترکیه علیه کارگران این کشور می باشد. اتحادیه های کارگری وکارمندی ترکیه که در اول مه امسال نتوانستند آزادانه مراسم کارگری اول مه را برگزار کنند وشدیدا توسط نیروی نظامی ولباس شخصی های مزدور دولت سرکوبگر اردوغان مورد محاصره وضرب وشتم قرارگرفته بودند در پاسخ به اظهارات گستاخانه اردوغان و طرح تبدیل میدان تقسیم به مرکز تجاری همراه با دیگر نیروهای مترقی اعتراضات توده ای گسترده ای را در روزهای اخیر در این میدان سازمان دادند که به سرعت به دیگر شهرهای ترکیه گسترش پیدا کرد و سراسری گردید. با وجود سرکوب شدید که به کشته شدن دو نفر از معترضین نیز منجر شد این اعتراضات ابعاد سراسری و بسیار وسیعی پیدا کرده است. در ادامه این اعتراضات اتحادیه کارمندان ترکیه فراخوان اعتصاب داد که با حمایت اتحادیه های کارگری از جمله دیسک روبرو شده است.
حاصل حرص بی پایان نظام سرمایه داری در غارت هرچه بیشتر منابع وامکانات طبیعی وبهره وری از نیروی کار ارزان در نقاط مختلف جهان، شرایط معیشتی سختی است که به کارگران در در سطح بین المللی تحمیل شده است. نتیجه این فشار ونابرابری ها اعتراضات وانفجاراتی است که ما روزانه درنقاط مختلف جهان شاهد آن هستیم. اعتراضات توده ای و کارگری روزهای اخیر بخشی از اعتراض بین المللی به جهانی است که سرمایه داری بین المللی به ارمغان آورده است.
ما در اتحاد بین المللی این روزها وقایع و اعتراضات ترکیه را با حساسیت و علاقه زیادی دنبال کرده و بنا بر رسالت خود که تقویت اتحاد و همبستگی علیه نظام سرمایه داری و همبستگی و اتحاد با کارگران جهان است حمایت خود را از مبازرات و اعتراضات توده ای در ترکیه و فراخوان اعتصاب اتحادیه های این کشور اعلام می کنیم. اتحاد بین المللی ضمن محکوم کردن وحشیگری نظامیان ونیروهای سرکوبگر دولت و بورژوازی ترکیه علیه کارگران وزحمتکشان این کشور، اعلام می دارد که حکومت سرکوبگر و فاسد بورژوایی ترکیه همانند حکومت جمهوری اسلامی ایران با سرکوب وکشتار در ترکیه نمیتواند جلوی جنبش برابری طلبی وآزدایخواهی کارگران وزحمتکشان ونیروهای مترقی این کشور را بگیرد.
ما ضمن همدردی با خانواده جان باخته گان میدان تقسیم وزخمی شدگان روزهای اخیر از اعتصاب واعتراضات کارگری آن کشور تا تحق حقوق آنان دفاع نموده و خود را در کنار این اعتراض برحق و امید بخش می دانیم.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۶ جون ۲۰۱۳

info@workers-iran.org
http://www.workers-iran.org
http://www.etehadbinalmelali.com