افق روشن
www.ofros.com

ضرورت تداوم پشتیبانی گسترده از اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه


اتحاد بین المللی                                                                                               سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹٦ - ۱ اوت ۲۰۱٧

اخبار اعتراضات و اعتصابات کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، مبارزات شجاعانه آنها، بسته شدن جاده بین المللی اندیمشک-اهواز در روزهای اخیر، یورش شبانه به منازل کارگران معترض و بازداشت آنها، تشدید جو امنیتی در منطقه، تهدید کارگران و ایجاد رعب و وحشت و تلاش جهت ایجاد تفرقه در صفوف کارگران، همه و همه را مطلع هستیم. همانطور که سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه اعلام نمود، ده کارگری که کماکان در بازداشت بودند پس از محاکمه در دادگاه شوش توسط دادستان به طور موقت و با سپردن کفالت یا فیش حقوقی از زندان آزاد شدند و مورد استقبال گرم همقطاران خود قرار گرفتند. این نگرانی وجود دارد که تعداد بیشتری متعاقبا مورد هدف کارفرما، حراست شرکت و نیز نیروهای امنیتی و انتظامی قرار بگیرند. آزادی موقت کارگران بازداشتی نباید به هیچ  رو موجب کاهش حمایت از آنان و بطور کلی مبارزات شجاعانه کارگران هفت تپه گردد. باید تاکید و تکرار شود که مجرم در این اعتراضات مدیر عامل شرکت، کارفرما و بطور کلی دولت و نظام جمهوری اسلامی است که با سیاستهای خصوصی سازی و تحمیل بی حقوقی به کارگران و سرکوب تشکل مستقل آنان چنین شرایط غیرقابل تحملی را برای کارگران فراهم آورده است که مجبور گردند در گرمای طاقت فرسای تابستان خوزستان جاده ها را ببندند تا شاید بتوانند مزد کاری را که انجام داده اند بگیرند. باید در سراسر ایران فریاد زد که اعتراض حق کارگران است و سازمان دادن اعتراض و اعتصاب نه تنها جرم نیست بلکه از حقوق بنیادی کارگران است. مجرمین اصلی را باید به جامعه و جهان نشان داد.  
خواسته های کارگران هفت تپه اینک عملا شامل دو بخش در هم تنیده می باشند. رئوس خواسته های فوری کارگران شامل پرداخت دستمزدهای معوقه، پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی توسط کارفرما، پرداخت کامل حقوق و مزایای بازنشستگان و در همین راستا توقف پروسه خصوصی سازی شرکت نیشکر هفت تپه و خروج نیروهای امنیتی و انتظامی از محیط های کار  است. لغو بدون قید و شرط هر گونه اتهام و تعقیب قضایی علیه کلیه کارگران بازداشتی اینک در کنار مطالبات فوق باید به خواست کارگران اضافه شود. افزون بر این لازم است که همزمان با تداوم پشتیبانی از مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه، فعالانه تلاش نمود که تشکل مستقل کارگران نیشکر هفت تپه، یعنی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، که در تمام این سالها تحت سرکوب و کنترل شدید امنیتی بوده است، بتواند هر چه منسجم تر و متحدتر در مقابل کارفرما و دولت حامی آن قد بر افرازد و صدای کارگران معترض باشد. بنابراین در اعتراضات جاری، تلاش برای تحمیل تشکل مستقل کارگری و حق اعتصاب و اعتراض به کارفرما و دولت بسیار مهم است و نه فقط توسط کارگران مبارز هفت تپه بلکه همه ما با جدیت پیگیری شود.         .
  در روزهای اخیر شاهد اوج گیری همبستگی با کارگران معترض هفت تپه در ایران و خارج کشور بوده ایم.  اتحاد بین المللی به سهم خود کماکان به اطلاع رسانی و کمپین در سطح جهانی ادامه میدهد و به نوبه خود از کلیه تشکلات، سازمانها، احزاب و فعالین کارگری و چپ دعوت می کند که علاوه بر حمایتهای مهم سیاسی، معنوی و تبلیغاتی تاکنونی از کارگران هفت تپه و مبارزات آنان، به زبانهای مختلف و در اقصی نقاط جهان در این زمینه اطلاع رسانی کنند و فعالانه جلب حمایت بین المللی کارگری و انسانی از مبارزات کارگران زحمتکش و محروم هفت تپه را در دستور کار خود قرار دهند.  
در مقابل حملات لجام گسیخته سرمایه داران و رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی به طبقه کارگر در ایران راهی به جز مقاومت متشکل، سازمان یابی و اتحاد و همبستگی طبقاتی وجود ندارد.

http://bit.ly/2w034Bo

http://bit.ly/2tYLqR4

http://bit.ly/2ueiwaT

زنده باد مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه!

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۳۱ جولای ۲۰۱۷

info@workers-iran.org;
www.workers-iran.org;
www.etehadbinalmelali.com;
https://www.facebook.com/IASWI;
https://twitter.com/IASWIinfo