افق روشن
www.ofros.com

!ضرورت اقدامات فورى در حمایت از كارگران هفت تپه

اتحاد بین المللى                                                                                     پنجشنبه ١٩ آذر ۱٣٨٨


ضرورت اقدامات فورى در حمایت از كارگران هفت تپه!

"حمایت از کارگران زندانی حمایت از همه ی کارگران است!"

همانطور كه على نجاتى رئیس هیئت مدیره سندیكاى كارگران نیشكر هفت تپه گفتند: "امروز ، روز حمایت از کارگرانی است که در هفت تپه برای احقاق مطالبات کارگری، تلاش کردند و از سوی کارگران هفت تپه به نمایندگی در یک تشکل مستقل انتخاب شدند و امروز تنها به خاطردفاع از حقوق کارگری خود به زندان محکوم شده اند."
علی نجاتى، نكات فوق را فقط چند روز قبل از اینكه خودش نیز روانه زندان گردد اعلام كرد. ایشان اكنون همراه با چهار كارگر نیشكر هفت تپه كه همگى از رهبران سندیكاى كارگران نیشكر هفت تپه میباشند در زندان دزفول در حبس هستند. احكام زندان و حبس تعلیقى براى كارگران و فعالین كارگرى كاملا ظالمانه هستند و باید لغو گردیده و تمامى فعالین كارگرى فورى و بدون قید و شرط آزاد گردند. اما مادام كه این كارگران در زندان هستند، مهم است كه هر كدام از ما كارگران و مدافعین حقوق كارگر در كشورهاى دیگر از هیچ تلاشى در حمایت از آنان دریغ نورزیم. هر گونه حمایت معنوى و مادى و مالى حتما به این كارگران و خانواده هاى آنان یارى خواهد رساند. على نجاتى ماهها بود كه از كار اخراج شده بود و تنها تكیه اش كمكهاى هر چند ناچیز كارگران هفت تپه بود چرا كه همانگونه كه خود بدرستى تاكید كرده بود " کارگران هیچ چاره ای ندارند جز اینکه به نیروی خود و دیگر کارگران تکیه کنند و تشکل های مستقل کارگری خود را بنا کنند." اكنون چهار كارگر زندانى دیگر، فریدون نیكوفرد، قربان علیپور، محمد حیدرى مهر و جلیل احمدى كه همراه با نجاتى در زندان مى باشند توسط مدیریت شركت دولتى نیشكر هفت تپه اخراج شده اند. دلیل اخراج این كارگران كاملا بى شرمانه غیبت بیش از ١۵ روز از كار اعلام شده است. ما كارگران و فعالین كارگرى عهد میكنیم تا زمانیكه نمایندگان ما كارگران در زندان هستند، اعتراضات و تلاشهاى ما در حمایت از فعالین كارگرى و براى آزادى آنان متوقف نخواهد شد. همچنین از كارگران در همه مناطق ایران و جهان میخواهیم كه بهر نحو ممكن بر علیه سركوب فعالین كارگرى و به زندان انداختن نمایندگان كارگران هفت تپه و نیز شركت واحد تهران اقدام نمایند. مجموعه اى وسیع از ابتكارات متنوع، از جمله موارد زیر، را میتوان در دستور كار قرار دهید:
اعتصابات و یا تجمعات و مراسمهاى حمایتى
كمك مالى به خانواده هاى كارگران زندانى: جدا از میزان كمك مالى، نفس این اقدام خود یك ابزار مهم همبستگى با این كارگران در مدتى كه در زندان میباشند است.
نامه هاى اعتراضى به مقامات مسئول
جمع آورى تومارهاى اعتراضى
جلب حمایتهاى بین المللى كارگرى
خبر رسانى روتین از شرایط زندان و وضعیت كارگران زندانى
..........

توضیح:

از آنجا كه شماره حساب اعلام شده توسط على نجاتى قبل از به زندان رفتن شماره حساب ریالی است، طبق اطلاعات رسیده چنانچه با واحد پولی به جز ریال ایران به آن مبلغی واریز شود بنابر قوانین بانکی مربوط به حساب جاری ریالی تا زمان بیرون آمدن علی نجاتی از زندان امکان برداشت از آن حساب وجود ندارد. لذا این شماره حساب برای کمک های مالی از خارج از ایران حساب مناسبى نمى باشد. بنابراین پیشنهادی که به نظر میرسد این است که کارگران خارج ازایران برای حمایت مالی به معتمدینی که در میان کارگران ایران سراغ دارند کمک های خود را تحویل دهند تا آنان به صورت دستی یا واریز داخلی به صورت ریالی این کمک ها را برای تحویل به خانواده های پنج کارگر زندانی برسانند.
اگر با معتمدین كارگرى در ایران در تماس نیستید و امكان مناسب دیگرى را سراغ ندارید، میتوانید با فعالین كارگرى معتمد در خارج تماس بگیرید. همچنین در صورت تمایل میتوانید در آمریكاى شمالى كمك مالى خود را به آدرس یا شماره حساب زیر ارسال نمایید. لطفا در یادداشت خود اعلام كنید كه این حساب براى كمك به كارگران زندانى است. رسید دریافت كمك مالى برایتان ارسال خواهد گردید.

ما خواهان آزادى فورى و بی قید و شرط همه فعالین كارگرى زندانى میباشیم.

اتحاد بین المللى در حمایت از كارگران در ایران

http://www.workers-iran.org
alliance@workers-iran.org

١٠ دسامبر ٢٠٠٩

International Alliance in Support of Workers in Iran (IASWI)
P.O. Box 1164, Station Q
Toronto, Ontario M4T 2P4 Canada
Online Banking:
Transit Number: 00646
Institution Number: 842
Account Number: 798073300201
International Alliance in Support of Workers in Iran