افق روشن
www.ofros.com

!یاد کارگران مبارز خاتون آباد گرامی باد


اتحاد بین المللی                                                                                            چهارشنبه ۵ بهمن ماه ١٣٩٠

در پی اخراج ۲۰۰ نفر از کارگران مجتمع مس خاتون آباد در شهرک بابک کرمان در سال ۱۳۸۲ (ژانویه ۲۰۰۴) کارگران اخراجی به همراه خانواده هایشان دست به اعتصاب و تحصن زدند. کارگران بعد از به نتیجه نرسیدن این حرکت اعتراضی، جاده خاتون آباد به شهر بابک را بستند، اما نیروهای سرکوب گر جمهوری اسلامی از جمله با استفاده از هلی کوپتر خود را به محل رساندند، به کارگران هجوم بردند و با ضرب وشتم، آنان را پراکنده کردند. کارگران سپس در مقابل فرمانداری شهر بابک تجمع کردند. نیروی های سرکوب رژیم این بار کارگران را به گلوله بستند و چهار نفر از کارگران و یک کودک راکشتند.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران، خبر کشتار کارگران خاتون آباد توسط رژیم اسلامی سرمایه را بلافاصله در سطح بین المللی منتشر کرد و کارزاری علیه این جنایت رژیم به راه انداخت. ا ین کارزار با هم یاری بسیاری از فعالین و سازمانهای کارگری گسترش یافت؛ تجمع ها و تشکل های کارگری در سطح بین المللی جنایت جمهوری اسلامی را محکوم کردند و توجه کارگران در بسیاری از کشورها به جنبش کارگری ایران جلب شد.
رژیم جمهوری اسلامی در دفاع از نظم سرمایه داری تا کنون از هیچ جنایتی کوتاهی نکرده است. کارگران، این تولید کنندگان ثروت جامعه، در تمام طول عمر ننگین این حکومت، مورد حملات غیر انسانی آن قرار داشته اند. آمرین و عاملین سرکوب و کشتار کارگران باید بدانند که یاد جان باختگان خاتون آباد هیچگاه از اذهان کارگران پاک نخواهد شد و دیر یا زود آنها باید پاسخگوی طبقه کارگر ایران باشند.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۵ بهمن ۱۳۹۰- ۲۵ ژانویه ۲۰۱۲

info@workers-iran.org
http://www.etehadbinalmelali.com