افق روشن
www.ofros.com

به مناسبت دستگیری سعید ترابیان


اتحاد بین المللی                                                                                              پنجشنبه ٢٠ خرداد ١٣٨٩


به مناسبت دستگیری سعید ترابیان مسئول روابط عمومی هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد

بنا به گزارش های رسیده آقای سعید ترابیان مسئول روابط عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ساعت ٩ صبح امروز در منزل خود به وسیلۀ مأموران دولتی بازداشت و به محل نامعلومی برده شد. ماموران دولتی لوازم شخصی و کامپیوتر آقای سعید ترابیان را نیز با خود برده اند. تاکنون تلاش های خانواده، همکاران و اعضای سندیکای شرکت واحد برای کسب اطلاع از محل زندان آقای ترابیان بی نتیجه مانده است. در حال حاضر سه نفر از اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، آقایان منصور اسالو، ابراهیم مددی و سعید ترابیان در زندان های جمهوری اسلامی بسر میبرند. اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران یورش همه جانبه ی ماموران دولتی به اعضای هیات مدیره سندیکای شرکت واحد را محکوم کرده و از همه ی فعالان کارگری و آزادیخواهان دعوت می کند تا به کارزار برای آزادی اعضای هیات مدیره سندیکای شرکت واحد و سایر فعالان جنبش کارگری بپیوندند.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

چهارشنبه ١٩ خرداد ١٣٨٩ برابر با ٩ ژوئن ٢٠١٠

http://www.etehadbinalmelali.com