افق روشن
www.ofros.com

نامه سر گشاده به رضا شهابی

!تقاضای مصرانه برای پایان دادن به اعتصاب غذا


اتحاد بین المللی                                                                                                  یکشنبه ٢١ آذر ١٣٨٩


نامه سر گشاده به رضا شهابی

اعتصاب غذای خود را بشکنید

رضا شهابی عزیز
اکنون هشت روز است که از اعتصاب غذای خشک شما می گذرد. هشت روز پیش ، شما تصمیم گرفتید که در اعتراض به بازداشت شش ماهه ، بلا تکلیفی طولانی ، فشار ، شکنجه روحی،جسمی و آزار اذیت خانواده خود توسط رژیم ضد کارگری و سرکوب گر جمهوری اسلامی، دست به اعتصاب غذای خشک بزنید. شما مجبور شدید که در اعتراض به شرایط ضد انسانی که رژیم اسلامی، شما را در آن قرار داه است ، به تنها و آخرین وسیله ای که برایتان باقی مانده بود،متوسل شوید و جان و سلامتی خود در را با دست زدن به اعتصاب غذای خشک، در گرو فریا د اعتراضی خود قرار دهید.
فریاد اعتراض ، فریاد دادخواهی شما را اکنون وجدان آگاه بشری شنیده است. کار زار گسترده و جهانی که در پشتیبانی از شما و دیگر کارگران زندانی به راه افتاده، گویای این حقیقت است . هر روز که می گذرد بر دامنه و ژرفای این کارزار افزوده می شود؛ اتحادیه ها، نهاد ها و فعالین کارگری و سوسیالیستی، نهاد های مدافع حقوق زندانیان وحقوق بشر و انسانهای آزادی خواه و مترقی در سراسر جهان به این کمپین پیوسته اند و همبستگی خود را با شما اعلام کرده اند. این کمپین خواست آزادی شما و و همه کارگران زندانی را در دستور کار خود قرار داده است.

رضا شهابی عزیز
رژیم اسلامی، علیرغم توسل به سرکوب، تحقیر، توهین ،شکنجه و آذار و اذیت شما ، نتوانست که شما را در هم بشکند. ما پایداری، مقاومت و شجاعت شما را تحسین می کنیم . اعتصاب غذای شما تا هم اکنون ماهیت ضد کارگری و ترس این رژیم از جنبش کارگری ایران و فعالین این جنبش را بیش از پیش نزد طبقه کارگر جهانی و افکار عمومی آشکار کرده است . این خود بیان گر یک پیروزی برای شما و یک شکست برای رژیم به حساب می آید.

رضا شهابی عزیز
خانواده ، دوستان، آشنایان، و هزاران انسان در سراسر جهان سخت نگران سلامتی شما هستند. فعالین کارگری در سراسر جهان و جنبش طبقه کارگر ایران به وجود شما احتیاج دارند. بنابراین ما از شما مصرانه تقاضا می کنیم برای حفظ جان و سلامتی خود، به اعتصاب غذای خویش پایان دهید.
بی تردید کارزار جهانی موجود برای آزادی شما و همه کارگران زندانی ادامه خواهد یافت . اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران به عنوان جزیی از این کارزار گسترده و جهانی همچنان و با تمام توان برای آزادی شما و همه کارگران زندانی به تلاش و مبارزه خود ادامه خواهد داد.

١٢ دسامبر ٢٠١٠

* بعد از نگارش.
در آخرین دقایق نگارش این نامه، اطلاع یافتیم که رضا شهابی به دلیل وخامت و بحرانی شدن وضع سلامتی اش، به بیمارستان منتقل شده و احتما لا اعتصاب غذای او حتی به رغم خواست او شکسته شده است . ما یک بار دیگر تاکید می کنیم که جمهوری اسلامی، مسئول سلامتی رضا شهابی است.

اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران در ایران

info@workers-iran.org
http://www.etehadbinalmelali.com