افق روشن
www.ofros.com

!تعقیب و زندانى كردن فعالین کارگری را محکوم مى کنیم

اتحاد بین المللی                                                                                     یکشنبه ۱٧ آبان ۱٣٨٨

رژیم جمهوری اسلامی برای جلوگیری از متشکل شدن کارگران همواره در صدد بوده است که فعالین كارگرى و نمایندگان كارگران را به اشکال مختلف از توده کارگران جدا کرده و مانع سازمانیابی کارگران شود.
طی روزهای اخیر برای فعالین کارگری و منتخبین سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه احکام زندان تا یکسال را صادر کرده است. طبق این احکام علی نجاتی، قربان علیپور و جلیل احمدی به شش ماه حبس تعزیری و شش ماه حبس تعلیقى و محمد حیدری را به چهار ماه حبس تعزیری و هشت ماه حبس تعلیقی محکوم کرده اند.
در ١٤ آبان ماه حکم زندان جلیل احمدی و فریدون نیکوفرد، كه از طرف بیدادگاه استان نیز مورد تائید قرار گرفته بود، مورد اجرا قرار گرفته و این دو فعال کارگری روانه زندان شدند. امروز ١٦ آبان ماه نیز آقایان قربان علیپور ومحمد حیدری مهر خود را به دادگاه شهرستان شوش معرفی کردند و در آنجا بازداشت و به زندان شهرستان دزفول انتقال داده شدند. این در موقعیتی است که احتمال می رود آقاى على نجاتى، رئیس هیئت مدیره سندیكاى كارگران شركت نیشكر هفت تپه، در آینده نزدیکی روانه زندان شوند.
منصور اسالو و ابراهیم مددی، رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره سندیكاى كارگران شركت واحد تهران و حومه، و فرزاد کمانگر، معلم و فعال كارگرى و حقوق بشر، كماكان در زندان بسر می برند. تعدادی از فعالین کارگری دستگیر شده در اول ماه مه از جمله محمد اشرفى، علیرضا ثقفی و محسن ثقفى دادگاهى شده اند و نزدیک به ٣٠ نفر از فعالین و منتخبین سندیکای کارگران شركت واحد از بازگشت به کار محروم گشته اند. دهها فعال كارگرى دیگر در اقصى نقاط كشور تحت تعقیب و یا حبسهاى تعلیقى قرار دارند و از محیطهاى كارى خود اخراج گردیده اند.
جرم همگی این كارگران و فعالین كارگرى تلاش جهت سازماندهی کارگران و شرکت در مراسم اول ماه مه می باشد.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران حملات رژیم سرمایه دارى جمهورى اسلامى به كارگران و حقوق كارگرى را شدیدا محكوم كرده و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط كلیه کارگران زندانی و منع هرگونه تعقیب و پیگرد بر علیه فعالین کارگری می باشد.
ما ضمن انعکاس این سركوبها و بی عدالتی ها و افشاى نقض ابتدایی ترین حقوق شناخته شده کارگری در سطح بین المللى ، همچون گذشته از طریق هم طبقه ای هاى خود در دنیا و تشكلات كارگرى و مترقى برای آزادی کارگران زندانی و تحقق خواسته های کارگران در ایران حداكثر تلاشمان را بنوبه خود انجام خواهیم داد.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

هفتم نوامبر دوهزار و نه

info@workers-iran.org