افق روشن
www.ofros.com

ساختار تشکیلاتی و اهداف اتحاد بين المللى در حمايت از كارگران در ايران


اتحاد بین المللی                                                                                                 پنجشنبه ٧ خرداد ۱۳۹۴ - ۲٨ مه ۲۰۱۵

ساختار تشکیلاتی و اهداف اتحاد بين المللى در حمايت از كارگران در ايران

مقدمه: از ماه مه ۲۰۱۲، اتحاد بین المللی، تجدید و بازسازی ساختار تشکیلاتی و اهداف خود را در دستور کار قرار داد و پیشنهادات متعدد و کمک کننده ای در این مدت توسط فعالین اتحاد بین المللی در کشورهای مختلف ارائه داده شد. کلیات ساختار ذیل ابتدا به صورت یک پیشنویس در جلسه عمومی اتحاد بین المللی به تاریخ ۱۵ فوریه ۲۰۱۵ مورد تایید قرار گرفت و در ۲۰ مه ۲۰۱۵ متن نهایی تصویب شد. ساختار مصوب ذیل در پایان سال ۲۰۱۶ مورد بازبینی قرار خواهد گرفت و در صورت لزوم تغییر داده خواهد شد.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

مه ۲۰۱۵

نام و اهداف

نام تشکل "اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران" است که به اختصار "اتحاد بین المللی" خوانده ميشود. اتحاد بین المللی از سال ١٩٩٩ فعاليت خود را آغاز و در ژانويه ٢٠٠٠ رسما اعلام موجوديت کرد.

اهداف:

١- اهداف عمومی اتحاد بین المللی عبارت است از: حمایت، تقويت و گسترش همبستگى بين المللى كارگرى با طبقه كارگر ايران، دفاع از حقوق طبقه کارگر ایران در سطح بین المللی، حمایت از تشکل یابی مستقل کارگری و ایجاد تشکلهای مستقل کارگران، و حمایت از مبارزات طبقاتی علیه مناسبات سرمایه داری و سیاستهای سرکوبگرانه و ضدکارگری جمهوری اسلامی ایران.
٢- اتحاد بین المللی، حمایت از مبارزات طبقاتی جهت تحقق مطالبات و اهداف فوری و نهایی طبقه کارگر در ایران و افشای تمامی تشکل های وابسته حکومتی - نظیر خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار، مجمع نمایندگان و انجمن های صنفی کارگری، و دیگر تشکل های زیر شاخه آنها - را از وظایف اساسی خود می داند.
٣- اتحاد بین المللی خود را در جبهه جهانی طبقه کارگر، در کنار جنبش ضد سرمایه داری و اکثریت مردم جهان، برای برقراری آزادی، برابری، سوسیالیسم و محو استثمار انسان از انسان می داند. فعالین اتحاد بین المللی درهرکشور از مبارزات مستقیم، روزمره و مستقل طبقه کارگر و دیگر مزدبگیران دفاع و درجهت تقویت همبستگی و همکاری بین المللی بین گردانهای طبقه کارگر و مزدبگیران تلاش می کنند.

ساختار:

از ماه مه ۲۰۱۵، فعالیت های "اتحاد بین المللی" از لحاظ ساختار از طریق دو بخش و در هماهنگی با هم پیش خواهد رفت:

واحد های کشوری و شورای نمایندگان واحد های کشوری

واحد های کشوری: شامل شعبه هایی است که رسما به نام اتحاد بین المللی در کشورهای مختلف فعالیت می کنند. اتحاد بین المللی در هر کشور فقط یک شعبه خواهد داشت. هر شعبه کشوری چگونگی فعالیت در آن کشور و ساختار درونی اش را خود تعیین می کند. کلیه نمایندگان این شعبه ها از طریق جلسات و مجمع عمومی مستقیم اعضای آن واحد انتخاب می گردند. پذيرش اعضای جديد در هر كشور به عهده واحد كشوری است، اما براى حفظ شفافيت لازم است که يك ليست به روز شده از اين فعالين، در دسترس "شورای نمایندگان واحد های کشوری" قرار داده شود.*
شورای نمایندگان واحد های کشوری: هر واحد کشوری اتحاد بین المللی یک نفر را به عنوان نماینده (و یک نفر نماینده جانشین) براى يك دوره معین در "شورای نمایندگان واحد های کشوری" انتخاب و معرفی می کند. شورای نمایندگان واحد های کشوری وظیفه دارد که در موارد ضرورى (به دعوت حداقل دو واحد کشوری) و يا جهت به روز كردن و هماهنگ نمودن فعالیت های سراسری اتحاد بین المللی با هم مشورت كرده و حداقل چهار جلسه در سال را بطور مشترك برگزار نماید. کلیه اعضای واحدهای مختلف اتحاد بین المللی میتوانند در جلسات شورای نمایندگان واحد های کشوری شرکت نمایند، اما هر واحد کشوری تنها از یک حق رای برخوردار خواهد بود. واحد های کشوری اتحاد بین المللی در حال حاضر به ترتیب حروف الفبا عبارتند از: آلمان، انگلیس، دانمارک، سوئد، سوئیس، فرانسه و کانادا.
اصل کلی ناظر بر فعالیت های هر دو بخش اتحاد بین المللی، تعهد عملی به ساختار، اهداف، مبانی و قطعنامه های مصوب اتحاد بین المللی است.
ایجاد شعبه های کشوری جدید منوط به تصمیم و تایید شورای نمایندگان واحد های کشوری است، که با توافق کلیه واحد های کشوری موجود رسمیت می یابد. لغو عضویت هر واحد کشوری تنها توسط کلیه واحدهای دیگر اتحاد بین المللی و به اتفاق آرا امکان پذیر است. همکاران اتحاد بین المللی که در کشور خود شعبه ای ندارند، می توانند با انتخاب خود و تایید یک شعبه کشوری دیگر به آن شعبه بپیوندند.
شورای نمایندگان واحد های كشورى اتحاد بين المللى هدایت عمومی سایت فارسی اتحاد بین المللی را به عهده دارد و برای هر دوره یک جمع سه نفره را برای پیشبرد اینکار انتخاب میکند. واحد های انگلستان و کانادا، اداره و پیشبرد سایت و بولتن انگلیسی اتحاد بین المللی را بعهده دارند. واحد آلمان مسئول تهیه و انتشار بولتن آلمانی اتحاد بین المللی خواهد بود؛ و واحد فرانسه مسئول بولتن فرانسوی اتحاد بین المللی می باشد. اصل کلی ناظر بر فعالیت های هر دو سایت اتحاد بین المللی و بولتنهای آن، تعهد عملی و شفاف به ساختار، اهداف، مبانی، بیانیه ها و قطعنامه های مصوب اتحاد بین المللی است.
واحدهای کشوری و نیز شورای نمایندگان واحدهای کشوری در امور داخلی واحد های دیگر دخالت نخواهند کرد. در مواردی که نسبت به سیاست ناظر بر واحد های کشوری و سایت ها و رویکرد آن ها اختلاف نظر وجود داشته باشد، ابتدا در میان مسئولین مربوطه یا واحد مربوطه به آن رسیدگی شده و در صورت لزوم شورای نمایندگان واحد های کشوری به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
تصمیات در شورای نمایندگان واحد های کشوری در تمام موارد ابتدا از طریق توافق جمعی و در صورت نرسیدن به توافق جمعی، با رای موافق حداقل دوسوم کلیه اعضای این شورا رسمیت می یابد.
چگونگی پیشبرد مباحث کتبی و سراسری: بولتن داخلی ظرف مناسب برای بیان و طرح مباحث، دیدگاهها و پیشنهادات در مورد هر جنبه از فعالیت های سراسری اتحاد بین المللی میان اعضای آن خواهد بود. بولتن داخلی با توجه به حجم مطالب رسیده می تواند بطور ماهیانه و یا بصورت گاه نامه منتشر شود. پیشنهادات برای قرار و قطعنامه ابتدا لازم است که به صورت کتبی از طرف حداقل یک واحد کشوری به شورای نمایندگان واحد های کشوری ارسال گردد. این شورا با توافق جمعی، برای برگزاری جلسات مشترک و عمومی تصمیم می گیرد و پروژه هاى مشترك را هماهنگ می کند. در صورت توافق در شورای نمایندگان واحدهای کشوری، یک هیئت تحریریه با شرکت حداقل پنج نماینده از واحدهای کشوری مختلف ایجاد خواهد شد. **

منابع مالی اتحاد بین المللی

منابع مالی اتحاد بین المللی در هر کشور عبارت است از: حق عضويت ماهیانه اعضا، كمك مالی داوطلبانه اعضا و همکاران در حد توانايی آنان، كمك مالی به صورت همبستگی طبقاتی کارگری توسط افراد حقيقی يا حقوقی اعم از كشوری و بين المللی.
كمک های مالی اعضا، همکاران و افراد حقيقی و حقوقی هيچگونه حق ويژه ای را برای آنان در ساختار و تصمیم گیریهای اتحاد بین المللی ايجاد نخواهد كرد.
اتحاد بین المللی و واحد های آن از هیچ دولتی در دنیا، یا نهادهای وابسته دولتی و نیمه دولتی، یا تشکل های به ظاهر کارگری اما وابسته به دولتهای سرمایه داری و یا شرکتهای سرمایه داری هیچگونه کمک مالی دریافت نمی کند.

رابطه با احزاب و سازمانهای سیاسی:

اتحاد بین المللی به عنوان یک کارزار کارگری و بین المللی از نظر سازمانی و کلیه مکانیزمهای تشکیلاتی و تصمیم گیری، از سازمانها و احزاب سیاسی و کلیه نهادهای دیگر کاملا مستقل می باشد. واحدهای اتحاد بین المللی در صورت لزوم با نهادها، سازمانها و احزاب مدافع طبقه کارگر و چپ، به شرط عدم نقض اهداف و مبانی اتحاد بین المللی، همکاریهای موردی و اقدامات مشترک در چهارچوب فعالیتهای کمپینی و حمایت از مبارزات طبقه کارگر انجام خواهند داد. تصمیم گیری در رابطه با موارد فوق منوط به تایید حداقل دو سوم اعضای بخش مربوطه می باشد.

* تبصره یک: جهت تقویت و هماهنگی مؤثرتر فعالیتهای اتحاد بین المللی درکشورهای اروپایی، تا پایان سال ٢٠١۵ این فعالیتها تحت پوشش یک فونکسیون سراسری بنام شورای اروپا سازمان خواهند یافت. حدود، حوزه و وظایف این فونکسیون توسط نمایندگان واحد های کشورهای اروپایی تدوین خواهد شد.

** تبصره دو: سند "مبانی سیاست و فعالیت اتحاد بین المللی" مصوب ۸ مارس ۲۰۱۲، تا پایان سال ۲۰۱۶، مورد بازبینی و بازنویسی قرار خواهد گرفت. تا تصویب یک سند جدید، فعالیت های اتحاد بین المللی بر مبنای ساختار و اهداف مصوب ماه مه ۲۰۱۵ و سند مصوب ۸ مارس ۲۰۱۲ انجام خواهد گرفت.

************************************************************************

www.etehadbinalmelali.com
www.workers-iran.org