افق روشن
www.ofros.com

شادباش به مناسبت آزادی بهنام ابراهیم زاده


اتحاد بین المللی                                                                                             پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹٦ - ۴ مه ۲۰۱٧

با شادی و مسرت آگاه شدیم که روز ۱۱ اردیبهشت بهنام ابراهیم زاده، از اعضای کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری و از فعالین سرشناس حقوق کودک، پس از گذراندن هفت سال زندان، آزاد شد. ما آزادی بهنام ابراهیم زاده را به او و خانواده مقاوم اش و به همه کارگران مبارز شادباش می گوییم. مقاومت دلیرانه بهنام، پافشاریش برخواسته ها و مطالبات کارگران، کودکان و حقوق زندانیان حتی در پشت میله های حبس، باعث شد که او مانند بسیاری از فعالین کارگری به چهره ای شناخته شده نه تنها در ایران بلکه بین تشکل ها و فعالین کارگری در سطح بین المللی تبدیل شود. به بهنام ابراهیم زاده و خانواده اش درود می فرستیم. اتحاد بین المللی، بنابر وظیفه و به سهم خود، همچنان به کارزارها و فعالیت های بین المللی برای آزادی همه فعالین کارگری زندانی، دیگر زندانیان سیاسی و لغو احکام امنیتی صادره شده علیه فعالین کارگری ادامه می دهد. ما به ویژه و همچون امری فوری برای لغو احکام امنیتی علیه معلم در بند اسماعیل عبدی که از روز ۱۰ اردیبهشت در اعتصاب غذا بسر می برد در سطح بین المللی تلاش خواهیم کرد و خواهان آزادی بدون قید شرط ایشان هستیم.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۴ مه ۲۰۱۷

info@workers-iran.org
http://etehadbinalmelali.com/ak