افق روشن
www.ofros.com

!اتحادیه کارگران پست کانادا: سکینه محمدی آشتیانی را آزاد کنید


اتحاد بین المللی                                                                                                پنجشنبه ٣١ تیر ١٣٨٩

July 21st, 2010
Via Email: dr-ahmadinejad@president.ir
Mahmoud Ahmadinejad, President
Islamic Republic of Iran
Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection
Tehran, Islamic Republic of Iran
Via Email: info@leader.ir
Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei
Leader of the Islamic Republic
The Office of the Supreme Leader – Islamic Republic Street
Shahid Keshvar Doust Street
Tehran, Islamic Republic of Iran

آقایان عزیز، من این نامه را از طرف ۵۴۰۰۰ عضو اتحادیه کارگران پست کانادا مینویسم که از دولت شما بخواهم فوری و بدون قید و شرط خانم سکینه محمدی آشتیانی را آزاد کنید.
ما از شما میخواهیم که به بکارگیری مجازات سنگسار پایان دهید و نسبت به قضاوت ناعادلانه در مورد پرونده سکینه محمدی آشتیانی تجدید نظر کنید. این نقض غیرقابل قبول حقوق انسانی خانم سکینه محمدی آشتیانی است، و نشان دهنده نگاه فرودستانه به زنان است.
ما از شما درخواست میکنیم که از حرمت و عدالت با آزاد کردن خانم سکینه محمدی آشتیانی پشتیبانی کنید.

با احترام،
دنیس لیمیلین،
رئیس کشوری
اتحادیه کارگران پست کانادا
رونوشت: لین بو، کمیته کشوری زنان اتحادیه کارگران پست کانادا

ترجمه و تکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

info@workers-iran.org
http://www.wac-maan.org.il/en/home