افق روشن
www.ofros.com

رهبران کارگران اتوبوسرانی تهران و تمام فعالین کارگری زندانی را آزاد کنید


اتحاد بین المللی                                                                                                   پنجشنبه ٣١ تیر ١٣٨٩


رهبران کارگران اتوبوسرانی تهران را فورا آزاد کنید!

تمام فعالین کارگری زندانی را آزاد کنید!

ما بدینوسیله خواهان آزادی فوری تمامی نمایندگان و اعضای سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه و تمامی فعالین کارگری دیگری که در زندانهای مختلف در ایران محبوس هستند میباشیم.
ما همچنین بشدت ربودن و شکنجه عروس آقای منصور اسانلو را محکوم میکنیم. در نتیجه این عمل وحشت آور نسبت به خانم زویا صمدی که باردار بودند جنین ایشان سقط میشود.
چهار رهبر و نماینده منتخب سندیکای واحد در زندان به سر می برند. منصور اسانلو، رئیس هیئت مدیره (از سال ۲۰۰۷ برای یک حکم ۵ ساله در زندان است)، ابراهیم مددی، نایب رئیس سندیکا (از سال ۲۰۰۷ در حال گذراندن حکم ۳ سال و نیم زندان است)، سعید ترابیان، مسئول روابط عمومی سندیکا (در تاریخ ۹ جون ۲۰۱۰ دستگیر و زندانی شده است)، رضا شهابی، خزانه دار سندیکا (در ۱۲ جون ۲۰۱۰ دستگیر شده است).
آقای اسانلو مورد اذیت و آزار و تهدید به اتهامات جدید توسط مقامات زندان قرار گرفته است. با وجود در زندان بودن، آقای اسانلو اخیرا مورد بازجویی قرار گرفته و متهم به ارتباط با گروههای اپوزیسیون و اهانت به رهبران جمهوری اسلامی شده است. این اتهامات را اسانلو رد کرده است.
علاوه بر این، تعداد زیادی فعالین کارگری در زندان هستند و یا مورد اذیت و آزار قرار دارند. اسد مولودزاده، بهنام علیزاده، مهدی فراهی شاندیز، علیرضا اخوان و پژمان رحیمی، همگی فعالین کارگری هستند و در هفته های اخیر یا دستگیر و زندانی شده اند و یا مورد اتهام قرار گرفته اند.
ما خواهان آزادی فوری و بیقید و شرط تمامی این فعالین کارگری هستیم. ما این دور جدید حملات علیه اتحادیه کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه و تداوم حملات شرم آور علیه حقوق کارگری و انسانی در ایران را محکوم میکنیم.

مرکز مشاوره کارگران- وک مان
WAC Maan
اتحادیه کارگران عرب و یهود
Trade Union of Arab and Jewish workers
http://www.wac-maan.org.il/en/home

ترجمه و تکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

info@workers-iran.org