افق روشن
www.ofros.com

اتحادیه کارگران پست کانادا

خواهان آزادی فعالین کارگری و زندانیان سیاسی شد


اتحاد بین المللی                                                                                                 پنجشنبه ١٠ تیر ١٣٨٩


اتحادیه کارگران پست کانادا:

خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط اسانلو، مددی، ترابیان و شهابی!

تمامی فعالین کارگری و زندانیان سیاسی را آزاد کنید!

دور جدید حملات علیه سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران محکوم است!

به حق سازماندهی و آزادی تشکل احترام بزارید!

By email: dr-ahmadinejad@president.ir & info@leader.ir Mahmoud Ahmadinejad, President Islamic Republic of Iran Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection Tehran, Islamic Republic of Iran Ayatollah Sayed 'Ali Khamenei Leader of the Islamic Republic The Office of the Supreme Leader Islamic Republic Street - Shahid Keshvar Doust Street, Tehran, Islamic Republic of Iran

آقایان عزیز،
به نمایندگی از ۵۴ هزار عضو اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا، من خواهان آزادی فوری تمامی نمایندگان و اعضای زندانی سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی واحد تهران و حومه هستم.
در حال حاضر، چهار رهبر و نماینده منتخب سندیکای واحد در زندان به سر می برند:
منصور اسانلو، رئیس هیئت مدیره (از سال ۲۰۰۷ برای یک حکم ۵ ساله در زندان است)
ابراهیم مددی، نایب رئیس سندیکا (از سال ۲۰۰۷ در حال گذراندن حکم ۳ سال و نیم زندان است)
سعید ترابیان، مسئول روابط عمومی سندیکا (در تاریخ ۹ جون ۲۰۱۰ دستگیر و زندانی شده است)
رضا شهابی، خزانه دار سندیکا (در ۱۲ جون ۲۰۱۰ دستگیر شده است)
بعلاوه، برخی دیگر از اعضای سندیکای واحد توسط شرکت واحد مورد هدف قرار گرفته اند و نگرانی بابت بازداشت اعضای سندیکا و دیگر فعالین کارگری وجود دارد. ما گزارشات موثق دریافت کرده ایم که آقای اسانلو مورد اذیت و آزار و تهدید به اتهامات جدید توسط مقامات زندان قرار گرفته است.
اتحادیه کارگران پست کانادا خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط اسانلو، مددی، ترابیان و شهابی می باشد. اتحادیه کارگران پست کانادا این دور جدید حملات علیه سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران را محکوم میکند.
اتحادیه کارگران پست کانادا درخواست قبلی خود مبنی بر آزادی فوری و بیقید و شرط تمامی فعالین کارگری و زندانیان سیاسی را تصریح میکند و بار دیگر از حکومت شما می خواهیم که به حق سازماندهی و آزادی تشکل احترام بزارید.

با احترام، دنیس لیمیلین، رئیس کشوری، اتحادیه کارگران پست کانادا

Cc: info@judiciary.ir, ijpr@iranjudiciary.org, info@dadiran.ir, office@justice.ir,support@irimlsa.ir, ilo@ilo.org, cabinet@ilo.org, eastgulf@amnesty.org, hrwgva@hrw.org, info@workers-iran.org, ITF

ترجمه و تکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

International Alliance in Support of Workers in Iran (IASWI)

info@workers-iran.org
www.etehadbinalmelali.com