افق روشن
www.ofros.com

پیام اتحادیه کارگران پست کانادا به اتحاد بین المللی


اتحاد بین المللی                                                                                             شنبه ۵ شهریور ماه ١٣٩٠

پیام اتحادیه کارگران پست کانادا به اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۲۳ اگوست ۲۰۱۱
ارسال از طریق ایمیل به:
info@workers-iran.org
دوستان عزیز اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران- واحد کانادا

من به نمایندگی از ۵۴ هزار عضو اتحادیه کارگران پست کانادا، از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران-واحد کانادا به خاطر حمایت و همبستگی ای که از مبارزه اخیر ما علیه شرکت پست و دولت هارپر نشان دادید، قدردانی می کنم.
حمایت شما این باور ما که همبستگی جهانی هیچ مرزی نمی شناسد را بار دیگر اثبات نمود.
اتحادیه کارگران پست کانادا، در حالیکه آماده ی مذاکره با شرکت پست بر سر حقوق کارگران پست برون شهری و روستاها میشویم، به حمایت و همبستگی شما تکیه خواهد نمود.
اگر چه به ما قانون بازگشت به کار را تحمیل کرده اند، اما مبارزات ما به پایان نرسیده است. اعضای اتحادیه کارگران پست کانادا با سرافرازی تمام به تلاش خود برای کسب احترام، برابری و پست عمومی ادامه خواهند داد. ما حقوق خود در محیط کار را مطالبه خواهیم کرد، و همکاری با متحدینمان را برای دستیابی به عدالت برای کارگران پست و بازپسگیری حق مذاکره دستجمعی آزاد ادامه خواهیم داد. ما همراه با متحدینمان برای دستیابی به عدالت در سطح محلی، کشوری و جهانی تلاش خواهیم نمود. ما به مبارزه ای که سازمان داده ایم افتخار میکنیم و مصمم هستیم که آنرا ادامه دهیم.
در همبستگی با شما،
دنیس لیمیلن
رئیس کشوری
اتحادیه کارگران پست کانادا

ترجمه و تکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۲۴ اگوست ۲۰۱۱

info@workers-iran.org
http://www.etehadbinalmelali.com

*****