افق روشن
www.ofros.com

نامه اعتراضی فدراسیون ملی سندیکاهای

حمل و نقل ث.ژ.ت دررابطه با کارگران زندانی درایران


ترجمه: اتحاد بین المللی                                                                                        جمعه ۲٦ خرداد ١٣٩١

جناب رهبر جمهوری اسلامی ایران
رضا شهابی (به نام رضا شهابی زکریا هم نامیده می شود) خزانه دار سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از خرداد سال ٨٩ در زندان اوین بسر می برد. او به علت اعتصاب غذا پی در پی، برای اعتراض به شرایط دستگیری اش، در وضع مساعدی از نظر سلامتی بسر نمی برد.
برای فدراسیون ملی سندیکاهای حمل و نقل ث.ژ.ت، رضا شهابی صرفا به خاطر فعالیتهای مسالمت آمیز سندیکایی و به عنوان یک سندیکالیست محکوم شده است. بدین جهت سندیکای ما ، او را به عنوان یک زندانی عقیدتی در نظر می گیرد. ٢۴ آوریل ٢٠١٢ یا حدوا در این تاریخ یک سندیکالیست دیگر به نام ذبیح الله باقری توسط سه نفر لباس شخصی هنگام خروج اش از مجتمع فولاد مبارکه در نزدیکی اصفهان دستگیر می شود.ما از محل نگاه داری او بی اطلاع هستیم و هیچ اطلاعی از وضیعت پرونده او واتهاماتش تا به امروز نداریم.ما از شما قاطعانه تقاضا می کنیم که به ما بگوئید او هم اکنون در کجا بسر می برد.
فدراسیون ملی سندیکاهای حمل و نقل ث.ژ.ت با توجه به شواهد ی که در بالا توضیح داده شد و طبق قوانین بین المللی و تضمین اعمال آزاد حقوق اتحادیه های کارگری ، خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط این دو سندیکالیست می باشد.
در غیر اینصورت، از اهمیتی ویژه برخوردار است که این دو سندیکالیست اجازه داشته باشند که با خانواده های خود تماس بگیرند و با یک وکیل مشورت کنند. ما به اصرار از شما می خواهیم که در این جهت مداخله کنید.
علاوه بر این ، ما از مقامات ایران می خواهیم که از شکنجه و سایر بد رفتاریهای دیگر بر رضا شهابی و ذبیح الله باقری پرهیز کنند و اجازه بدهند که از تمام امکانات و مراقبت های پزشکی که نیاز دارند ، بهره مند شوند.

بااحترام
Jérôme Vérité
دبیر کل فدراسیون ملی سندیکاهای حمل و نقل ث.ژ.ت
١۴ ژوئن ٢٠١٢
رونوشت به سفارت جمهوری اسلامی ایران - پاریس

ترجمه وتوزیع: اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

info@workers-iran.org
alliance@workers-iran.org