افق روشن
www.ofros.com

نامه اعتراضی ث ژ ت به سفیر جمهوری اسلامی در پاریس


اتحاد بين المللى                                                                                                         جمعه ۴ تیر ١٣٨٩


نامه اعتراضی ث ژ ت به سفیر جمهوری اسلامی در پاریس

در حمایت از کارگران زندانی و نمایندگان کارگران شرکت واحد

۲۱ ژوئن ۲۰۱۰
آقای سفیر

یک بار دیگر نقض آزادی های سندیکائی و تصمیمات حکومتی در زمینۀ سرکوب جنبش سندیکائی مستقل به عنصری نگران کننده در حوزۀ حقوق بنیادی در ایران تبدیل شده است. ث. ژ. ت. بارها به اقدامات سرکوبگرانه علیه فعالان کارگری در ایران اعتراض کرده و قاطعانه شیوۀ برخورد حکومت را که در صدد خفه کردن فعالیت های مستقل سندیکائی با استفاده از نیروهای انتظامی، ارتش و پاسداران است محکوم نموده است. ث. ژ. ت. همبستگی کامل خود را با زنان و مردانی که با تحقیر رنج و مرگ در مبارزه برای آزادی های سندیکائی درگیرند اعلام می دارد. در این چارچوب، همبستگی رفیقانه خود را با فعالان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه و به ویژه با منصور اسالو، ابراهیم مددی، سعید ترابیان، رضا شهابی و همۀ کارگران زندانی که فعالیت کارگری داشته اند اعلام می کنیم. آقایان ترابیان و شهابی بدون هیچ گونه محکومیت قبلی در خانۀ خود دستگیر شده اند. در ضمن آقای شهابی به هنگام دستگیری در مرخصی استعلاجی بوده است. مبارزۀ آنها شایان تحسین و احترام برای آنان، خانواده شان و دوستانی است که از آنان پشتیبانی می کنند. ما نگرانی خود را در بارۀ سلامت آقای اسالو ابراز می داریم. در ماه آوریل به هنگام معاینۀ پزشکی در کرج اعلام شد که منصور اسالو نیازمند مداوائی مناسب در بیرون از محیظ زندان است. اما او را از این مداوا محروم کرده اند. منصور اسالو روز ٢٩ ماه مه گذشته از بند ۵ زندان گوهر دشت که بند زندانیان جرائم عادی است به سلول انفرادی انتقال یافت. گفته می شود که این انتقال به علت اتهام جدیدی به او به خاطر تماس با اعضای اپوزیسیون در زندان بوده است. این اتهام جدید در ماه مارس مطرح شده در حالی که او در زندان بود! ما خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط این فعالان هستیم و شکایت جدیدی به سازمان بین المللی کار علیه مقامات ایران تسلیم می کنیم. ما در مقابل عدم احترام شما به آزادی های بنیادی هشیاری خود را از دست نخواهیم داد.
آقای سفیر از رد کامل سیاست تان از جانب ما اطمینان داشته باشید.

ژان فرانسوا کورب

ترجمه و تكثير از اتحاد بين المللى در حمايت از كارگران در ايران

info@workers-iran.org
http://www.etehadbinalmelali.com/INDEXI.htm