افق روشن
www.ofros.com

در رابطه با آزادی مریم ضیاء


اتحاد بین المللی                                                                                                جمعه ١٣ فروردین ١٣٨٩

به گزارش دریافتی از ایران، مریم ضیاء، از فعالین حقوق زن و کودک و مدیر جمعیت تلاش برای جهانی شایسته کودک، پس از دو هفته اعتصاب غذا، عصر امروز، دوشنبه ٩ فروردین، ٢٩ مارس، از زندن آزاد شد.
مریم ضیاء در مبارزات سندیکا شرکت واحد و شرکت خانواده های کارگری در این حرکت و بازتاب آن در کنار همسر خویش، منصور حیات غیبی، نیز بسیار فعال بود. مریم ضیاء قبلا نیز در حرکت اعتراضی فعالین جنبش زنان در میدان هفت تیر بازداشت شده بود. بازداشت اخیر مریم ضیاء در جریان گسترش اعتراضات توده ای در روز ١٠ دی ماه انجام شده بود. بویژه با شروع اعتصاب غذای مریم ضیاء در زندان، اعتراض به دستگیری ایشان بازتاب رسانه ای وسیعی داشته و نهادها و فعالین جنبش های مختلف اجتماعی خواستار آزادی ایشان شدند.
اتحاد بین المللی ضمن ابراز شادمانی از آزادی مریم ضیاء، از زحمات و مبارزات ایشان در کسب حقوق اقشار مختلف اجتماعی قدردانی می نماید.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

٢٩ مارس ٢٠١٠