افق روشن
www.ofros.com

در حمایت از اعتصاب و مبارزات کارگران مجتمع های پتروشیمی ماهشهر


اتحاد بین المللی                                                                                                شنبه ٩ مهرماه ١٣٩٠

در فروردین ماه سال ١٣٩٠ کارگران مجتمع های مختلف پتروشیمی در ماهشهر و تبریز با خواست لغو کار موقت و پیمان کاری و عقد قرارداد جمعی و استخدام رسمی که یکی از خواست های اصلی و فوری جنبش کارگری ایران است، شجاعانه دست به اعتصاب زدند. آن اعتصاب با قول مقامات جمهوری اسلامی از جمله فرماندار ماهشهر، منوچهر حیاتی، مبنی بر تامین سریع خواست کارگران پایان یافت. با سپری شدن چند ماه از این وعده و وعید، نه تنها این خواست متحقق نشد بلکه کارگران پتروشیمی با فشار و ارعاب بیشتری روبرو شدند و فعالین کارگری مورد تهدید قرار گرفتند.
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران ، از تاریخ سوم مهرماه، ٦۵٠٠ کارگرمجتمع پتروشیمی بندر امام با تکرار همان مطالبه، و خسته از قول و فریب کارفرما و مقامات دولتی، از جمله نمایندگان مجلس، فرماندار شهر و شورای تامین امنیت، دست به اعتصاب مجدد زده اند. تا کنون کارگران رسمی با هوشیاری و درایتی که برازنده همبستگی کارگری است ، تلاش کارفرما برای کم اهمیت جلوه دادن نقش کارگران قرارداد موقت و پیمان کاری در تولید را به شکست کشانده اند. کارگران قرارداد موقت و پیمانکاری، عزم خود را برای دست یافتن به قرارداد جمعی و استخدام رسمی با تقبل احتمال پرداخت هزینه سنگین، نشان داده اند. کارگران پتروشیمی تا همین جا نشان داده اند که قصد دارند تا بر خلاف اعتصاب فروردین ماه حتی به دستاوردهای آنی این اعتصاب بسنده نکرده بلکه از دل این مبارزات به تشکل مستقل و پایدارتر کارگری دست یابند.
مستقل از نتایج آنی اعتصاب کارگران مجتمع های پتروشیمی ، اعتصاب فروردین ماه و اعتصاب کنونی، دستاورد بزرگی برای کل کارگران ایران به شمار می رود. کارگران پتروشیمی شایسته این افتخارند که یکی از مطالبات فوری و اصلی جامعه کارگری در ایران را به خواست مبارزاتی روز تبدیل کرده اند. کارگران مجتمع پتروشیمی توانسته اند در جریان پیش برد یک مبارزه با هدف و خواست مشخص، امر تشکل یابی پایدار کارگری را به این مبارزه پیوند زنند. پیوستن کارگران دیگر مجتمع های پتروشیمی، از جمله پیوستن کارگران پتروشیمی تبریز- این همرزمان اعتصاب فروردین ماه - به اعتصاب کنونی، و همبستگی کارگران ایران در دیگر مراکز صنعتی، و حمایت تشکل ها و نهادهای کارگری بین المللی، امری ضروی برای تقویت این مبارزه و دفاع از مطالبات کارگران اعتصابی پتروشیمی است.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران ضمن تجلیل از مبارزات و اعتصاب کارگران پتروشیمی ماهشهر و درخواست از همه کارگران ایران برای تقویت این مبارزه و کمک به قطع دست شرکتهای پیمان کار از مراکز صنعتی، و تحقق قرارداد جمعی و استخدام رسمی برای همه کارگران شاغل در این مراکز، با تمام نیرو در جلب حمایت بین المللی از این مبارزه و اعتصاب تلاش خواهد کرد . ما از همه تشکلها و نهادی های کارگری، سازمانها، احزاب و شخصیت های آزادی خواه و برابری طلب می خواهیم که با حمایت خویش، مبارزه و اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر امام را تقویت کنند.

اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران در ایران

۳۰ سپتامبر ۲۰۱۱ (۸ مهر ۱۳۹۰)