افق روشن
www.ofros.com

جمهوری اسلامی مسئول جان شاهرخ زمانی است


مجموعه اطلاعیه                                                                                               یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۳

پیام تشکر شاهرخ زمانی از کارگران، تشکل های کارگری، نهاد ها ی داخلی جهانی و مردم آزادی خواه جهت حمایت های صورت گرفته از ایشان ... اینجا کلیک کنید.

**************

« در دفاع از خواست و اقدام شاهرخ زمانی برای بازگشت به زندان گوهردشت »

(مبارزه ادامه دارد)

هرچندمقاومت در مقابل نهادهای سرکوب سرمایه سرانجام نتیجه داد و شاهرخ زمانی، کارگری که تنها به اتهام دفاع از منافع هم طبقه ای های خود و خواست ها و مطالبات برحق طبقه ی کارگر به زندان افتاده و رنج و درد ناشی از ستم سرمایه را این بار از پشت میله های زندان تجربه می کند، حرف خود را به کرسی نشاند و پس از ۳۸ روز اعتصاب غذا در زندان قزل حصار، به زندان گوهر دشت باز گشت،امانیمساعت بعد از ورود وی به بند ۱۲ این زندان که بند زندانیان سیاسی می باشد، به دستور مردانی رئیس زندان گوهردشت ، به بند ۸(بند زندانیان عادی) منتقل شد و طبق گزارشات دریافتی،شاهرخ زمانی در اعتراض به این اقدام مجدا"اعلام اعتصاب غذا نموده است.
این اولین بار نیست که کارگران و فعالین کارگری در دفاع از حقوق ابتدایی خود ودیگر همزنجیران وهم طبقه ای ها مجبور می شوند سلامتی و جان خودرابه خطر بیاندازند و دست به اعتصاب غذا بزنند.
اقدام اگاهانه، منطقی و جسورانه ی شاهرخ زمانی در تحمیل خواست برحق خود به صاحبان سرمایه و عوامل آنان، دایر بر انتقال وی از زندان قزل حصار به زندان گوهردشت و همچنین حمایت بی دریغ، گسترده و پیگیرانه ی کارگران آگاه، تشکل های کارگری، انسان های آزادی خواه و عدالت طلب و همه ی وجدان های بیدار جامعه، اگر چه به نوبه ی خود قابل تقدیر و ارج گذاری است و به سهم خود موفقیتی در به عقب راندن عوامل سرکوب از تحمیل خواست های نادرست و ضدانسانی آنان محسوب می شود، اما به هیچ وجه و حتی برای لحظه ای این پرسش را از یاد و خاطر کارگران آگاه و انسان های شریف و متعهد جامعه دور نمی کند که اساساً چرا باید کارگران و فعالانی چون شاهرخ زمانی را، که اندیشه ای جز دفاع از خواست ها و منافع انسانی و صدالبته برحق کارگران نداشته و ندارند، برای سال های متمادی در زندان محبوس کرد و شرایط سخت زندان را همراه با انواع فشارها و تهدید و توهین، به آنها تحمیل نمود؟ حرف ما این است که کارگران و فعالانی چون شاهرخ زمانی، نباید مدتی از عمر گرانمایه و پربار خود را در اعتراض به شرایط سخت و طاقت فرسای زندگی کارگران و توده های مردم ستمدیده و زحمتکش در زندان سپری کنند. این انسان ها کاری جز دفاع از حقوق و مطالبات برحق کارگران انجام نداده و اندیشه ای جز ایجاد جامعه ای فارغ از ظلم، استثمار و ستم طبقاتی نداشته و ندارند که مستوجب پاداشی تا این حد ظالمانه و غیر انسانی باشند.
حرف زدن در این خصوص که کارگران به مثابه یک طبقه، جهان پیرامونی و هرآن چه در اوست را می آفرینند و بهروزی و نیکبختی را به جامعه و بشریت موجود ارزانی می دارند، لذا باید حتی در این نوع جوامع ( جوامع سرمایه داری ) و با وجود سلطه ی سرمایه، در حد متعارف از نعمات و ثروت های حاصله بهره مند شوند؛ اینکه تعیین حداقل دستمزد به میزان ٦۰۰۰۰۰ تومان، حتی به گفته کارشناسان مورد وثوق و حمایت سرمایه، تا چهار برابر زیر خط فقر است، چنین دستمزدی در خور کارگران، این تولید کنندگان همه ی هستی و رفاه در جامعه نیست؛ اینکه کارگران نباید در راستای حرص و آز سیری ناپذیر صاحبان سرمایه، هر زمان که کارفرمایان اراده کنند از کارخانه و محل کار اخراج شده و از هستی ساقط شوند؛ اینکه باید حقوق و مزایای کارگران که حاصل کار و تلاش شبانه روزی و طاقت فرسای آنان در محیط های کار است به موقع و سر ِ وقت پرداخت شود و پدیده ای تحت عنوان حقوق های معوقه موجودیت نداشته باشند؛ اینکه شرکت های واسطه ای و پیمانکاری و همچنین قرار دادهای موقت و سفید امضای کار در واقع تحمیل شرایط برده وار و غیر انسانی کار به کارگران است و باید از میان برداشته شوند؛ و سرانجام اینکه کارگران به مثابه ی یک طبقه نباید از حقوق و مطالبات اجتماعی و سیاسی خویش محروم گردند، آنان باید از حق ایجاد تشکل و حق اعتراض و اعتصاب، حق آزادی اندیشه و بیان، حق طبع و نشر و سایر حقوق سیاسی و اجتماعی برخوردار باشند و . . . چرا باید پاداشی چون تعقیب و احضارهای مکرر و تهدید و ارعاب و دستگیری و زندان داشته باشند و کارگران و فعالانی چون شاهرخ زمانی، رضا شهابی و بسیاری دیگر را به کنج زندان ها و بازداشت گاه ها بکشانند ؟
سرمایه البته به حکم ماهیت طبقاتی خویش، همه ی سعی و تلاش خود را به کار می گیرد تا با توسل به تهدید و ارعاب و دستگیری و شلاق و زندان، حتی المقدور از اعتراض کارگران در مقابله با ستم و استثمار سرمایه داری جلوگیری کند وطبقه ی کارگر و فعالان مرتبط با این طبقه را وادار به سکوت و تسلیم نماید. دستگیری و زندانی کردن شاهرخ زمانی، رضا شهابی و بسیاری دیگر از کارگران و فعالان کارگری و انواع فشارها و تهدیدها نسبت به آن ها را تنها در این راستا می توان ارزیابی نمود . اما شاهرخ زمانی و رضا شهابی و کارگران و فعالان کارگری و دیگر جنبش های اجتماعی با ادامه مبارزه و اعتراض خود حتی در زندان ها نیز این حربه صاحبان سرمایه و عوامل آن ها خنثی نموده و آن ها را به حربه ای علیه سرمایه تبدیل نمودند. اعتصاب غذای شاهرخ زمانی و عقب نشینی عوامل سرمایه در تبعید این عزیز به زندان قزل حصار خود یک نمونه از این قبیل اقدامات است . باور ما بر این است که شاهرخ زمانی، صدها بار حق داشت که دست به چنین اقدامی بزند و دلاورانه از حقوق حقه ی خویش دفاع کند.
کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن اعلام حمایت مجدد از شاهرخ زمانی در دفاع از خواست برحق خویش و تحمیل آن به عوامل سرمایه و وادار کردن آن ها به عقب نشینی در این خصوص، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط این عزیز و تمامی کارگران و زندانیان سیاسی و عقیدتی است که تنها به خاطر اعتقادات خود در دفاع از کارگران و توده های مردم ستمدیده و استثمار شده در زندان به سر برده و با اقدام خود در دفاع از حقوق و منافع کارگران، زندان را نیز به عرصه ای از عرصه های اعتراض و مبارزه تبدیل نموده اند. کمیته هماهنگی در این راستا همچنین از همه ی کارگران، تشکل های کارگری و نهادهای مدافع حقوق کارگران می خواهد که در حد توان به دفاع از این فعال کارگری بپردازند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۹۳/۱/۲٧

**************

خبر فوری: شاهرخ زمانی را به بند سیاسی نبرده‌اند!

آخرین اخبار از وضعیت شاهرخ زمانی حاکی از آن است که ماموران زندان رجایی‌شهر کرج در یک اقدام غیرقانونی دیگر از انتقال وی به بند سیاسی خودداری کرده‌اند.
ساعت ۱۹ عصر امروز سه‌شنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۳، شاهرخ زمانی ابتدا به سالن ۱۲ زندان رجایی‌شهر کرج که مخصوص زندانیان سیاسی است منتقل شد اما تنها پس از نیم ساعت، مردانی رییس زندان با حضور در سالن ۱۲ با ذکر این عبارت که «من باید پوزه‌ی شاهرخ زمانی را به خاک بمالم» دستور داده است که شاهرخ را به بند ۳ که مخصوص نگه‌داری زندانیان عادی و خطرناک است منتقل کنند.

رفقا و دوستان، همان‌طور که اعمال فراقانونی و فشار مضاعف بر شاهرخ زمانی ادامه دارد، مبارزه‌ی ما نیز بایستی ادامه‌دار باشد.
ما یک بار توانستیم با اتحاد عمل جمهوری اسلامی را وادار به یک قدم عقب‌نشینی کنیم پس این مساله باز هم ممکن است اتفاق بیفتد. بیایید با شعار «مبارزه هم‌چنان ادامه دارد» به حمایت هر چه بیش‌تر از شاهرخ زمانی بپردازیم تا این جدیدترین توطئه‌ی ماموران رژیم را در هم بشکنیم.

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

۹۳/۱/۲۶

**************

حمایت شما عزیزان به بار نشست

شاهرخ زمانی را به زندان رجایی‌شهر کرج برگرداندند!

درود بر کارگران ، درود بر تشکل های کارگری ، درود بر مردم آزادی خواه ، درود بر سندیکا ها و اتحادیه های کارگری ایران و جهان ، درود بر کمیته های کارگری و فعالین کارگری و درود بر تمامی انسان های شریفی که طی ۳۹ روز گذشته شاهرخ زمانی را تنها نگذاشتند و او را با همدلی حمایت های مادی و معنوی به پیروزی رسادند،
بدون شک حمایت های شما عزیزان باعث گردید تا مقاومت و اعتصاب شاهرخ زمانی بنتیجه برسد و تبعید غیر قانونی او به قزلحصار لغو گردد.
خبر دار شدیم روز قبل شاهرخ زمانی که به صورت غیر قانونی به زندان قزل حصار تبعید شده بود و در مقابل در اعتراض به تبعید غیر قانونی دست به اعتصاب غذا زده بود و می خواست تا او را به گوهر دشت بر گردانند ، مقاومت و اعتراض او و صد البته در نتیجه حمایت های بیدریغ شما عزیزان پیروز شد و شاهرخ را به گوهر دشت بر گرداندند.پس از بر گرداندن شاهرخ به گوهر دشت او اعتصاب غذای ۳۸ روزه خود را شکست.
ما ضمن تشکر و قدر دانی از تمامی حمایت کنندگان این پیروزی را به طبقه کارگر ایران و جهان تبریک می گوییم . امید وارم با درس گرفتن از حمایت های فوق به اتحاد بیشتری دست بیابیم.

هیات موسس سندیکای کارگران نقاش استان البرز

۹۳/۱/۲۶

**************

تحقق فوری خواست شاهرخ زمانی

کارگران: مردم ازادی خواه و برابری طلب
شاهرخ زمانی اکنون پس از پشت سر گذاشتن نزدیک به هزار روز از بازداشتش وچهارمین دهه اعتصاب غذاایش را نیز پشت سر می گزارد. او کارگر نقاش، عضو هییت موسسین سندیکای کارگران نقاش و عضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری ایران است.
وی در زندان به حمایت از زندانیان در بند بهایی و زندانیان سیاسی دیگر از پای ننشسته و همچنان با عزمی راسخ جهت تحقق مطالبات زندانیان سیاسی با اعتصاب غذا، به مبارزه علیه ستم و بی حقوقی و نابرابریو اختناقاجتماعی ادامه می دهد.
او را به زندان انداختند. زیرا که یک کارگر مبارز و آگاه است. زیرا که برای تحقق مطالبات کارگران، از جمله پرداخت دستمزدهای معوقه، افزایش دستمزدهای ناچیز، در اعتراض به اخراج و بیکار سازی های جمعی کارگران و ایجاد تشکل های کارگری از کارگران پیشرو است.
او برای نان و ازادی و برابری انسانها به ۱٠ سال زندان محکوم شد. کارگران: مردم ازادی خواه و برابر طلب برای تحقق خواست های شاهرخ زمانی و دیگر زندانیان که در اعتصاب غذا به سر می برند همچنین برای ازادی زندانیان سیاسی از هر تلاشی دریغ ننماییم، در هر جایی که جمعی از مردم دوستان اشنایان همکاران حضور دارند اعلام بکنیم که زندانیان سیاسی ازاد باید گردند. مردم ازادیخواه برابری طلب : بیایید ازادی زندانیان سیاسی را به پرچم مشترک ، مبارزه این جمعیت ۹۹% جامعه تبدیل کنیم.

کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری !‌

**************

اطلاعیه شماره ۲۰

اعتصاب غذای بهنام ابراهیم زاده در حمایت از فعال کارگری زندانی شاهرخ زمانی!‌

همانگونه که مستحضر هستید شاهرخ زمانی‌ یکی‌ از فعالین جسور و راستین جنبش کارگری ایران بیشتر از یک ماه است که در اعتصاب غذا به سر میبرد ، شاهرخ به خاطر تبعید‌های پیا پی‌ و دستگیری بدون دلیل و محکومیت به ۱۱ سال زندان تعزیری و در اعتراض به تمام این بی‌ حقوقی‌ها دست به اعتصاب غذا زده و تنها ابزاری که یک زندانی در اختیار دارد یعنی‌ بدن خود را برای اعتراض انتخاب کرده تا صدای تمامی‌ این ظلم و ستم و شکنجه‌ای که در این چند سال زندان متحمل شده به گوش جهانیان برساند!
اینجانب بهنام ابراهیم زاده هم از آنجایی‌ که خود در درون زندان مشغول گذراندن دوران محکومیت زندان هستم و سرنوشتی مشابه شاهرخ دارم برای حمایت و پشتیبانی‌ از هم طبقه‌ای مبارز خودم شاهرخ زمانی‌ از امروز عصر اعتصاب غذای خود را آغاز می‌کنم و تا رسیدن شاهرخ به خواست و مطالبه‌اش و تا زمانی‌ که شاهرخ در اعتصاب غذا است من هم در اعتصاب غذا خواهم ماند ، زیرا باور دارم حمایت از شاهرخ زمانی‌ حمایت از جنبش کارگری و یکی‌ از فعالین جسور این جنبش است.

بهنام ابراهیم زاده ، زندان اوین

بیست و سوم فروردین ماه ۱۳۹۳

شماره تلفن سخنگوی کمیته دفاع از بهنام ابراهیم زاده آقای محمود صالحی ٠٩٣۵٧٣۵٣۴١٢

k.d.behnam.ebrahimzadeh@gmail.com
komitehbehnam1.blogfa.com

**************

اطلاعیه شماره ١٤

در حمایت از شاهرخ زمانی

آزادی بی قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی و کارگران زندانی، خواست ما کارگران است.
کارگران، مردم آزاده و تشکل های کارگری:

شاهرخ زمانی یک کارگر است. او مدت‌هاست که در زندانهای مختلف در ایران بسر می برد. شاهرخ زمانی کارگر آگاه و معترضی است که در مقابل سیستم سرمایه داری به مبارزه برخواسته و خواستار دنیای عاری از ستم و استثمار است. اما نظام سرمایه داری برای ادامه حاکمیت خود،این کارگر پیشرو و رزمنده را اسیر و زندانی کرده است.
شاهرخ زمانی در مدت زمانی که در زندان به سر می‌برد، بارها از طرف مسئولان قضایی به زندان های متعدد تبعید شده و این در حالی است که در محکومیت ایشان تبعید در زندان وجود ندارد. با این وصف، مسئولان قضایی مکررا" او را تبعید کرده و نهایتا شاهرخ زمانی در اعتراض به این بی عدالتی، اقدام به اعتصاب غذا نموده است.
ما اعضای کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد، ضمن محکوم کردن قوه قضائیه در مورد سرنوشت یک انسان و سکوت این قوه در مقابل خواست برحق شاهرخ زمانی و نیز اعتراضات گسترده بین‌المللی، بر این باور هستیم که هر گونه اتفاق نا گوار بر عهده قاضی پرونده است و آن قاضی باید در یک دادگاه علنی به جرم قتل عمد دادگاهی و محاکمه شود. خواست یک زندانی که در مقابل آن آماده است تا جان خود را از دست بدهد، بر گرداندن او به زندان اول است. این خواست خیلی مهم نیست تا قوه ای که خود را مستقل و داعیه دادخواهی مظلومان را دارد در مقابل جان یک انسان بی‌تفاوت باشد و در مقابل خواست یک کارگر زندانی مقاومت کنند.
قاضی پرونده شاهرخ زمانی، نیک می‌داند که در اثر استثمار کارگرانی همچون شاهرخ به ثروت و سرمایه بادآورده دست یافته و خودکار و کاغذی که با آن حکم زندان و تبعید شاهرخ را امضا کرده است، از استثمار و حاصل رنج شاهرخ‌ها بدست آورده است. قاضی دادگاه با تکیه بر صندلی راحتی که از عرق و رنج کارگر بدست آورده است علیه خود کارگران بی‌محابا حکم صادر می‌کند.
قوه قضائیه چرا باید در مقابل خواست شاهرخ زمانی اینچنین سکوت کند؟ راستی این چه رازی است که قاضی دادگاه و حامیان سرمایه از اعتراض یک کارگر آن‌چنان وحشت دارند که صدور حکم ١١ سال زندان کفایت نمی‌کند و او را مرتبا از این زندان به آن زندان تبعید می‌کنند؟!
سرمایه‌داران و محافظانشان به خوبی درک کرده‌اند که قدرت نیروی متشکل توده کارگر، در این کشمکش طبقاتی، طبقه سرمایه‌دار و سیستمش را در هم می‌پیچد. تلاش برای ایجاد تشکل کارگری و فعالیت‌های شاهرخ زمانی دقیقن به این دلیل است که سرمایه‌داران را وادار کرده است که او را اسیر و حکم ١١ سال زندان برایش صادر کنند.
سرمایه‌داران متشکل و سازمان یافته علیه کارگران می‌جنگند و توده کارگر نیز نیاز به تشکل و مبارزات منسجم و سازمان یافته دارد. کارگران باید بدون توهم در مقابل این همه بی عدالتی ایستاده و این دنیای نابرابر را تغییر دهند تا انسانها شاهد ذوب شدن جان انسانها نباشند.

ما خواستار آزادی بدون قید و شرط شاهرخ زمانی و کلیه کارگران زندانی هستیم.

شماره تماس با سخنگوی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد، کوروش بخشنده ٠٩٣٧٩٩٦٠٧۴٧

يكشنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۳

komitedefaa@gmail.com
komitedefaa.blogspotblogspot.com

**************

نامه کنفدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری و بین الملل

چوب و ساختمان به رئيس جمهور ايران در مورد وضعيت شاهرخ زمانى

رئیس جمهور اسلامی ایران، حسن روحانی
ریاست جمهوری
خیابان پاستور، میدان پاستور
تهران ـ جمهوری اسلامی ایران
امروز، ما به نام کنفدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری ( آی تی یو سی) و به نمایندگی از سوی ۱۷۶ میلیون کارگر در ۱۶۱ کشور از جهان و نیز از سوی کارگران بین الملل چوب و ساختمان( بی دابلیو آی) نگرانی شدید خود را از وضعیت آقای شاهرخ زمانی، عضو بنیانگزار سندیکای نقاشان تهران و کمیته پیگیری سازمان های کارگری اعلام می نماییم. او از هشتم ماه مارس امسال تا کنون در اعتصاب غذاست. ما متوجه شده ایم که جان آقای زمانی در خطر جدی است.
روز هشتم مارس ۲۰۱۴، همکار ما، آقای زمانی و برخی از هم سلولی های او برای اعلام همبستگی و پشتیبانی از اعتصاب غذای دیگر زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت، دست به اعتصاب غذا زدند. در حالی که آقای زمانی سه روز بود در اعتصاب غذا به سر می برد، به طور ناگهانی رئیس زندان بدون هیچگونه توضیحی تصمیم به انتقال ایشان به زندان قزل حصار گرفت. آقای زمانی در اعتراض به این تصمیم، همچنان به اعتصاب غذای خود می دهد و از زمان انتقال به زندان قزل حصار هشت روز را در سلول انفرادی گذرانده است و به زور به او غذا خورانده اند. او هفده کیلو از وزنش را از دست داده است.
آقای زمانی در اصل همراه با آقای محمد جراحی در ماه ژوئن ۲۰۱۱ دستگیر شده است. در یک محاکمه فرمایشی، شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی تبریز او را به ۱۱ سال زندان و آقای جراحی را به پنج سال زندان محکوم نمود. این محکومیت به دنبال مجرم شناختن او از جمله اقدام علیه منافع ملی با راه اندازی یا عضویت در گروه های مخالف نظام و فرا فکنی علیه حکومت صورت گرفته است. این مورد به بخش بررسی نقض حقوق بشرِ آی تی یو سی به نشانی زیر گزارش شده است: اینجا کلیک کنید. ‪
زندانیان زیادی در زندان قزل حصار هستند. چنانکه از سال ۲۰۱۱ این زندان حدود ۲۰۰۰۰زندانی که ۱۳۰۰۰ نفرشان زندانیان مواد مخدر یا جرایم مربوط به آن هستند، نگهداری می شوند. این امر شرایط بسیار خطرناکی برای زندانیان سیاسی ایجاد کرده است.

رئیس جمهور روحانی!
جنبشِ اتحادیه بین المل گارگری، از جمله «آی تی یو سی» و «بی دابلیو آی» از زمان انتخاب شما برای نشانه هایی از بهبود وضعیت حقوق بشر و آزادی کارگران از جمله حقوق بنیادین شناخته شده در کنوانسیون آی ال او ( سازمان جهانی کار) که در آن همه کشورهای عضو موظف به اجرا و احترام به آن شده اند، با شکیبایی ولی نگران منتظر مانده ایم. اکنون از شما می خواهیم احترام به این حقوق بنیادین را بویژه در همین مورد یاد شده، نشان دهید.
از شما می خواهیم سلامتی و آزادی آقای شاهرخ زمانی را بلافاصله تضمین نمایید. مضافا اینکه او باید به کار پیشین خود برگردد. دولت همچنین باید به آزادی حقوق اتحادیه کار از سوی میلیون ها زنان و مردان کارگر احترام بگذارد. باشد که کشور شما بار دیگر به جامعه کشورهای آزاد و دمکراتیک برگردد.

با احترام
شارون بارو
کنفدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری ( آی تی یو سی)
امبت یوسون
بین الملل چوب و ساختمان( بی دابلیو آی)

**************

«درخواست رضا شهابی از شاهرخ زمانی برای پایان دادن به اعتصاب غذایش»

رفیق هم طبقه ای عزیزم، شاهرخ زمانی!
بر همگان روشن است که انتقال غیر قانونی تو به زندان قزل حصار که موجب شده ۳۳ روز در اعتصاب غذا به سر ببری و به لحاظ جسمی و روحی تحت شدیدترین فشارها قرار بگیری، چیزی نیست جز ادامه ی سناریویی که به اسم تشکیل گروه های غیر قانونی (سندیکا) و تبلیغ علیه نظام (درخواست حقوق حقه ی کارگران) قرار است مقاومت طبقه ی کارگر را در هم شکند.
اما زهی خیال باطل که این موج به راه افتاده از حرکت باز ایستد.

شاهرخ عزیز!
تو خودت خوب می دانی که نه فقط من، که همه ی مدافعان آزادی و برابری پشتیبان تو هستند، و این همه از انبوه بیانیه ها و امضاهایی که در حمایت از حرکت اعتراض آمیزت منتشر شده پیداست. مقاومت تو امروز ندای حق طلبی طبقه ی کارگر ایران را جهانی کرده است و براساس آرمان های مان که متکّی بر خرد جمعی و طبقاتی است، چه چیزی از این بهتر ؟
به همین خاطر است که پیش از هر چیز در قامت یک رفیق و در وهله ی دوم به عنوان یک نفر از طبقه ی کارگر ایران از تو می خواهم به اعتصاب غذایت پایان دهی، چه اینکه این نه تو، که زندان و زندان بان اند که شکسته اند.

رفیق عزیزم!
جنبش کارگری ایران نیازمند خون جدیدی در رگ های خود است و این خون تویی و امثال تو.
ما حالا راه درازی در پیش داریم که باید دوشادوش هم آن را بپیماییم.
از تو خواهش می کنم که خودت را یک فرد نبینی و به عنوان صدایی از یک طبقه به قضاوت بنشینی. همان طور که گفتم امروز این صدا به مدد مقاومت تو جهانی شده است. پس با ما بمان تا این راه را با هم ادامه دهیم.
به سان رود
که در نشیب دره سر به سنگ می زند
رونده باش
امید هیچ معجزی ز مرده نیست
زنده باش.

اوین - بند ٣۵٠

رضا شهابی ۱۳۹۳/۱/٢١

**************

شاهرخ زمانی و دیگر فعالین کارگری زندانی باید فوری آزاد شوند.

شاهرخ زمانی عضو کمیته پیگیری برای ایجاد تشکلهای کارگری و هیات بازگشائی سندیکای کارگران نقاش ساختمانی بیش از ٣٦ روز است که دست به اعتصاب غذا زده است و وضعیت جسمانی وی بشدت وخیم است و خطر مرگ فوری وی را تهدید میکند ،شاهرخ زمانی که در تاریخ ١٧ اسفند ماه سال گذشته در همبستگی با دراویش گنابادی اعتصاب غذائی سه روزه را آغاز کرده بود در اعتراض به تبعید به زندان قزل حصار اعتصاب غذایش را ادامه داده است و خواستار بازگشت به زندان رجائی شهر کرج میباشد.
شاهرخ زمانی که در سال ۱۳۹٠ در شهر تبریز به اتهامات واهی از طرف وزارت اطلاعات دستگیر شد بعد از تحمل شکنجه های شدید در وزارت اطلاعات در بی دادگاه های انقلاب به تحمل یازده سال زندان محکوم شد و تا کنون علیرغم فشارهای وارده در درون زندان نیز به مبارزات خود ادامه داده است. این بار اول و آخر نیست که جمهوری اسلامی دست به بازداشت و شکنجه و صدور احکام سنگین و اعدام بر علیه فعالین کارگری میزند بلکه این یک سیاست سازماندهی شده و دقیق است که از سوی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران و نیروی انتظامی و دیگر چماق بدستان حکومتی اجرا میشود و هر گونه حرکت کارگری را با شدت سرکوب مینمایند هر چند نتوانستند تاکنون از این سیاست غیر انسانی سودی ببرند چون که روز به روز بر اعتراضات کارگری افزوده میشود. در طی یک سال گذشته و بعد از سر کار امدن دولت روحانی این فشارها بیشتر شده است و این بار هم در ١٧ فروردین ۱۳۹۳ روز سه شنبه پنج نفر از اعضای کمیته هماهنگی شهرستان بوکان به نامهای جمال مینا شیری و هادی تنومند هر کدام به به سه سال و نیم حکم تعزیری و ابراهیم مصطفی پور ،محمد کریمی و قاسم مصطفی پور هر کدام به تحمل ٢ سال زندان محکوم شده اند.
نظام ضد کارگری جمهوری اسلامی ایران به طور مرتب و سیستماتیک به تعرض وحشیانه خود به معیشت طبقه کارگر ایران حمله میکند و در این راه دهها فعال کارگری در اعتراض به سیاستهای ضد کارگری رژیم دست به اعتراض و اعتصاب زده و هم اکنون در زندان میباشند . محمد مولانائی فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی مهاباد و دو فعال کارگری دیگر مهاباد به تحمل حبس محکوم شده اند و در استانه اول ماه مه دو تن دیگر از فعالین کارگری سنندج به اداره اطلاعات سنندج احضار و مورد تهدید قرار گرفتند.
کمیته دفاع از مبارزات کارگران ایران در کشور فنلاند از تمامی سازمانهای چپ و کمونیست ،اتحادیه های کارگری ،نهادهای حقوق بشری ،احزاب چپ و کمونیست و تمامی انسانهای آزادیخواه در سراسر جهان خواهان حمایت از شاهرخ زمانی و تمامی فعالین کارگری زندانی میباشد.
کمیته دفاع از مبارزات کارگران ایران- فنلاند ضمن حمایت از شاهرخ زمانی و دیگر کارگران زندانی خواستار پایان اعتصاب غذای شاهرخ زمانی و آزادی بی قید و شرط وی و تمامی فعالین کارگری زندانی مباشد و و اعلام میکند که فعالین کارگری هیچ جرمی را جز دفاع از منافع طبقه کارگر ندارند و مجرمین واقعی که همان سران جنایتکار جمهوری اسلامی میباشد باید به جرم رواج فقر و فلاکت و جنایت و کشتار مردم باید محاکمه شوند و مسئولین جمهوری اسلامی را مسئول حفظ جان و سلامت شاهرخ زمانی و دیگر فعالین کارگری زندانی میداند و باید در این باره به طبقه کارگر ایران پاسخگو باشند.

مرگ بر جمهوری اسلامی ایران

زنده باد آزادی، برابری و حکومت کارگری

کمیته دفاع از مبارزات کارگران ایران-فنلاند

komitehf@hotmail.com

**************

کارگر زندانی و سایر زندانیان سیاسی وعقیدتی باید آزاد شوند

اکنون بیش از سی روز است که شاهرخ زمانی زندانی سیاسی و کارگری بعد از اعتراض به شرایط زندان و همبستگی با سایر زندانیان سیاسی وعقیدتی در اعتصاب غذا به سر می‌برد. شاهرخ زمانی همراه با محمد جراحی کارگر زندانی دیگری که در زندان تبریز با شرایط وخامت باری نگه‌داری می‌شود، در یک دادگاه فاقد هر گونه حقوق اولیه متهمان، تنها با اعمال فشار های نیروهای امنیتی، بدون دلیل و مدرک قضایی به زندان‌های طویل‌المدت محکوم شده‌اند. جرم آنان دفاع از حقوق کارگران و ز حمتکشان است.
بارها در مورد شرایط بد زندان‌های ایران و وضعیت وخیم زندانیان ، به خصوص زندانیان سیاسی وعقیدتی هشدار داده‌ایم. متاسفانه سیستم قضایی ایران همراه با سازمان زندان‌ها یکی ازعقب‌مانده‌ترین سیستم‌ها در نظام جهانی کنونی است. در سیستم قضایی ایران شکنجه و اعدام به صورت قانونی وجود دارد. افراد زندانی و بازداشتی هم چنان از داشتن وکیل در مراحل تحقیق و بازجویی محروم هستند. قضات تصمیم‌گیرنده‌ی ‌ سرنوشت افراد زندانی دارای اطلاعات لازم در باره‌ی حقوق انسانی افراد و متهمان در جامعه‌ی امروز نیستند. قوانین حاکم بر سیستم قضایی و پلیسی در ایران نسبت به استانداردهای شناخته شده‌ی حقوق بشر بسیار عقب مانده است: تجاوز به نوجوانان و جوانان در زندان‌های ایران به امری عادی تبدیل شده است. مواد مخدر در زندان‌ها به وفور یافت می‌شود. بیماری‌های مسری مانند ایدز، هپاتیت و… شایع است. وضعیت غذا، بهداشت و درمان زندانیان بسیار نامناسب است …
اعتراض به شرایط وحشتناک زندان با خشونت وضرب و شتم و انفرادی و شکنجه و غیره پاسخ داده می‌شود که بیانگر نگاه غیرانسانی و قرون وسطایی زندان‌بانان به زندانیان است. آنان همچنان گمان می‌کنند که با شکنجه، کُند و زنجیر و فشار بیشتر بر زندانیان می‌توانند آنان را به افرادی مطیع و سر به راه تبدیل کنند. این تفکرات حاکم بر پلیس و قوه‌ی قضاییه که امروز در جوامع انسانی مطرود است، همچنان بر زندانیان اعمال می‌شود، زندانیانی که نه در یک دادگاه با معیارهای پیشرفته‌ی امروزی، بلکه با معیارهای انسان بدوی به زندان محکوم شده‌اند. در یک چنین سیستم قضایی نه تنها زندانیان سیاسی و عقیدتی که حتا زندانیان عادی نیز از حقوق انسانی برخوردار نیستند. زیراکه سیستم پلیسی وافراد پلیس ایرا ن به لحاظ فرهنگی از عقب مانده ترین فرهنگ ها بر خوردارند
و همه‌ی اینها نشان از آن دارد که “کهریزک”های متعددی در جای جای ایران وجود دارد که باید تعطیل شوند.
کانون مدافعان حقوق کارگر که وظیفه‌ی خود را دفاع از حقوق کارگران و زحمتکشان در همه‌ی زمینه‌ها می‌داند، خواهان آزادی همه‌ی زندانیان کارگری و سیاسی و عقیدتی می باشد، زیرا معتقد است آنان هیچ گونه جرمی مرتکب نشده‌اند. علاوه بر آن ما خواهان تغییر اساسی در سیستم قضایی حاکم هستیم که با معیارهای عقب‌مانده و قرون وسطایی با مجرمان عادی برخورد می‌کند. مجرمانی که محصول همین نظام نابرابر اقتصادی و اجتماعی هستند که مسوول گسترش فقر اقتصادی و فرهنگی در جامعه کنونی است. قوه‌ی قضایی و گردانندگان گمان می‌کنند که با گسترش جو ارعاب و سرکوب و شکنجه و اعدام می‌توان از این شرایط خود ساخته رهایی یافت. ما بار دیگر اعلام می‌کنیم که کلیه‌ی زندانیان سیاسی و عقیدتی و کارگری بدون هیچ قید و شرطی باید آزاد شوند و زندانیان عادی نیز در دادگاهایی محاکمه شوند که اصول انسانی بر آن حاکم باشد.

کانون مدافعان حقوق کارگر - فروردين ١٣٩٣

**************

شاهرخ زمانی وهمه کارگران زندانی وزندانیان سیاسی باید آزاد شوند

اعتصاب غدای طولانی ، جان و سلامتی شاهرخ زمانی را به خطر جدی انداخته است . جمهوری اسلامی مسول جان او وتمام زندانیان سیاسی است . ما همه آزادیخواهان را به دفاع از کارگران زندانی فرا میخوانیم.
سرمایه وطرفهای معامله با جمهوری اسلامی نه تنها درغم سرکوب کارگران نیستند بلکه از نگاه سرمایه جهانی سخت گیری وسرکوب علیه کارگران نقطه قوت جمهوری اسلامی است. وتنها این مشخصه است که ضرورت تولد وحیات جمهوری اسلامی را توضیح میدهد.
دولت هار روحانی به نفع هرکس که باشد اما دشمن شماره یک کارگران است .اوهمچون تمام دولت های پیشین درحسرت نیروی کار ارزان ، سرکوب کارگران را لحظه ای متوقف نخواهد کرد . دستگیری و زندان وآزار کارگران برای جلوگیری از هرگونه تجمع وتشکل کارگری وخاموش کردن اعتراضات آنها به فقر روز افزون ادامه دارد. کارگران با آنکه میلیونها نفزند واساسی ترین نقش را در حیات جامعه بعهده دارند اما در فقدان تشکل واتحاد در حالت تدافعی به سر میبرند. باید برای تغییر توازن قوا از همه امکانات خود استفاده کرد.
هرکس که برای آزادی ورفاه میجنگد باید برای تغییر توازن به نفع کارگران مبارزه کند. وقتیکه فعالین کارگری مورد تهاجم وسرکوب قرار دارند فرصتی است تا همه آزادیخواهان به اشکال مختلف در دفاع از آزادی کارگران زندانی وحق ایجاد تشکل های مستقل از طبقه حاکم به میدان آیند. شاهرخ زمانی و سایر کارگران زندانی چون رضا شهابی ، بهنام ابراهیم زاده ومحمد جراحی و دیگران بیدرنگ باید آزاد شوند .
برای اطلاع رسانی به مردم سوئد وافشای جنایات رژیم در حق کارگران وزندانیان سیاسی ، شورا روز سه شنبه ١۵ آپریل ساعت ١ درمیدان سرگل پیکتی بزبان سوئدی برگزار میکند . همزمان کتبا به نهادهای ذیربط با جنبش کارگری و آزادیخواهی جهت اقدام احتمالی اطلاع داده خواهد شد.

مرگ بر جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی زنده باد سوسیالیسم

کارگر زندانی زندانی سیاسی آزاد باید گردد

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم

www.shora.se shoraye1@gmail.com Mobil: 072 837 94 51

**************

شاهرخ زمانی و همه کارگران زندانی آزاد باید گردند

بنا بر خبرهای منتشره و نامه ای که محمد جراحی کارگر زندانی منتشر کرده است شاهرخ زمانی فعال کارگری و عضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری بیش از یکماه است که در اعتصاب غذا بسر می برد.
شاهرخ زمانی علیرغم محکومیت ١١ ساله اش به زندان از جمله کارگران دربندی است که بدون حکم قضائی از طریق انتقال از زندانی به زندان دیگر بطور مرتب مورد آزار و اذیت قرار میگیرد و کسی پاسخگوی تحمیل چنین وضعیتی بر این کارگر زندانی شریف و مبارز نیست. به همین دلیل وی در اعتراض به این وضعیت و انتقالش از زندان گوهردشت به زندان قزلحصار دست به اعتصاب غذا زده است و در حال حاضر بدلیل بیش از ٣٠ روز اعتصاب غذا در وضعیت جسمانی بسیار خطرناکی قرار گرفته است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با تقدیر از محمد جراحی که علیرغم بیماری سرطان و محبوس بودن در زندان مرکزی تبریز نامه ای را در حمایت از شاهرخ زمانی منتشر کرده است اعلام میدارد: شاهرخ زمانی، محمد جراحی، رضا شهابی،بهنام ابراهیم زاده و دیگر کارگران و انسانهای آزادیخواهی که در زندانهای سراسر کشور محبوس شده اند می باید فورا و بی هیچ قید و شرطی آزاد شوند. این کارگران هیچ جرمی جز دفاع از حقوق انسانی طبقه کارگر ایران مرتکب نشده اند و شایسته بیشترین حمایتها از سوی کارگران ایران و سازمانها و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان هستند.
ما با حمایت از مبارزات شاهرخ زمانی در داخل زندان برای برخورداری از حقوق انسانی یک زندانی، همبستگی خود را با کارگران دربند و عموم زندانیان آزادیخواه اعلام میداریم و با درخواست از شاهرخ زمانی برای پایان دادن به اعتصاب غذا جهت حفظ سلامتی اش، حمایت همه جانبه تشکلهای کارگری، افکار عمومی و بویژه سازمانهای بزرگ کارگری در سطح جهان را ضامن بهبود شرایط کارگران زندانی و آزادی آنان میدانیم و بدینوسیله از عموم این تشکلها و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان میخواهیم تا در همبستگی با کارگران ایران دست به اعتراضات گسترده ای در حمایت از حقوق پایه ای کارگران زندانی در ایران و آزادی آنان بزنند.
ما مسئولیت هر گونه آسیب جسمانی بر شاهرخ زمانی را مستقیما متوجه بالاترین مقامات قضائی و حکومتی کشور میدانیم و در اولین قدم خواهان تحقق فوری خواست شاهرخ زمانی برای انتقال از زندان قزلحصار به زندان گوهردشت، توقف آزار و اذیت این کارگر زندانی و انتقال محمد جراحی، رضا شهابی و محمد مولانایی جهت درمان به بیمارستانهای خارج زندان و فراهم کردن شرایط لازم برای قرار گرفتن بهنام ابراهیم زاده در کنار فرزند بیمارش هستیم.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ١٩ فروردین ماه ١٣٩٣

***************

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

بیانیه بین‌المللی پانصد و پنجاه نفر در حمایت از شاهرخ زمانی

پانصد و پنجاه نفر از فعالان سیاسی، کارگری و نویسندگان و روزنامه‌نگاران سراسر جهان با صدور بیانیه‌ای خواهان آزادی بی‌قید و شرط شاهرخ زمانی و پایان اعتصاب غذای او شدند. متن این بیانیه که به دو زبان فارسی و انگلیسی انتشار یافته به شرح زیر است. با گذشت یک ماه از اعتصاب غذای فعال کارگری، شاهرخ زمانی و سکوت نهادهای حقوق بشری، ما جمعی از فعالان سیاسی، روزنامه نگاران و نویسندگان و اعضای تشکل‌های کارگری وظیفه‌ی خود می‌دانیم که ضمن جلب حمایت نهادهای جهانی حقوق بشر و فعالان و نهادهای کارگری در هر کجای جهان که هستند و نیز اعلان حمایت از مطالبات برحق شاهرخ زمانی، بدین وسیله بر لزوم اقدام هر چه سریع‌تر جهت پایان یافتن اعتصاب غذا و آزادی این فعال کارگری تاکید می‌کنیم. شاهرخ زمانی، کارگر و نقاش ساختمان ۴۹ ساله، عضو شورای نمایندگان «کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری» و عضو هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزیین ساختمان، در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۰، در شهر تبریز دستگیر و به وزارت اطلاعات منتقل شد و در تاریخ ۲۷ مردادماه همان سال در دادگاه انقلاب تبریز به اتهام تشکیل گروه‌های مخالف نظام به ۱۰ سال حبس تعزیری و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. شاهرخ زمانی در طی دو سال گذشته، در دوران حبس تعزیری خود، تحت شرایط غیرانسانی و طاقت فرسا، حتا از کم‌ترین حقوق انسانی محروم نگه داشته شده است. به علاوه، طی این مدت به چهار زندان فرستاده شده است: زندان‌های یزد، تبریز، گوهردشت و اینک به زندان قزل حصار تبعید شده است. این فعال کارگری از تاریخ ۲۰ اسفندماه در اعتراض به انتقال به زندان قزل حصار، دست به اعتصاب غذا زده است و پس از گذشت یک ماه در شرایط جسمی نامناسبی قرار دارد. با این وجود هیچ کدام از مسئولان زندان و حکومت جمهوری اسلامی به خواست ها و مطالبات شاهرخ زمانی توجهی نشان نداده‌اند. حمایت و همبستگی گسترده‌ی کارگران از شاهرخ زمانی و نیز رساندن صدای این فعال کارگری به بیرون از دیوارهای زندان تنها راه عملی نجات وی است. ما امضاکنندگان از خواست ها و مطالبات شاهرخ زمانی حمایت می‌کنیم و خواهان آزادی همه‌ی فعالان کارگری از زندان‌های جمهوری اسلامی ایران هستیم. تماس با کمپین جهت هماهنگی برای حمایت از شاهرخ زمانی icdahak@gmail.com

سه شنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۳ برابر با ۰۸ آوريل ۲۰۱۴

The Statement by a Group of Writers, Journalists, Students, Political Activists, and Labor Activists
Call to Action
Support Shahrokh Zamani

After a month of hunger strike by the worker activist, Shahrokh Zamani, and the silence of the Human Rights organizations, we, a number of political activists, journalists, writers, and members of the workers unions take it as our responsibility to create mass public awareness about Shahrokh Zamani’s hunger strike that seriously is threatening his life – and draw the international Human Rights organizations and workers activists’ attention to this matter before it becomes too late. Whilst we express our support for Shahrokh Zamani’s legitimate demands, we insist on the urgent necessity of ending his hunger strike and demand his immediate release from jail.
Shahrokh Zamani, a 49-year-old worker and painter, a member of The Provisional Board for Reopening of House-Painter Workers’ Union and the Follow-up Committee to Set up Free Labour Organizations, was arrested in Tabriz on June 8th 2011 and transferred to Tabriz Intelligence Prison. On August 18th of the same year he was sentenced to a 10 year imprisonment, with the charge of founding opposition groups, and another 1 year for the charge of propaganda against the regime.
Zamani, in the past two years of serving his imprisonment, has been sent to 4 different prisons: first he was exiled to Yazd prison, returned back to Tabriz again, then he was transferred to Rajai Shahr Prison in Karaj, and since March 11th 2014, he has been exiled to Ghezelhesar Prison in Karaj, housing only inmates charged with drug-related crimes. He has been deprived of his fundamental rights and has suffered the harshest and inhumane conditions. Since his transfer to Ghezelhesar Prison, on March 11th 2014, he has been on a hunger strike and now, past a month, he is suffering from critical health conditions. No prison authorities or authorities of the Islamic Regime of Iran have paid any attention to his legitimate demands, yet.
Needless to say that the only option left before us to save Shahrokh Zamani’s life, is to call upon you, the labour activists and the human rights defenders to stand with us , be his voice, and forward his message all over the world.
We, the undersigned, support Shahrokh Zamani’s demands and call for immediate and unconditional release of Shahrokh Zamani and all other Labour activists from the bloody prisons of the Islamic Regime of Iran.
For more Supports Please Contact: icdahak@gmail.com

امضا کنندگان این بیانیه عبارت‌اند از:
مهدی آمیزش فرخنده آشنا د . آواره سهیل آصفی امیرعباس آذرم وند رضا آباب ولی آزادی علیرضا آدینه رضا آستانه شهریار آزادی عذرا آذری مهرداد آهنگر یوسف آبخون حمیدرضا اسدیان منصور اسانلو داریوش ارجمندی رحیم استخری امیر اضغری نژاد کورش افشارپناه رسول اصغری جمشید امیری پوران اسدی محمد اخباری بهنام ابراهیم زاده نگار اشرفی مینا اورنگ رضا امجدی مژده اورنگ محمد اشرفی ودا ایلکا روشنک اشرفی کیوان اکوانیان شیرزاد امینی امیر امیرقلی کسری اردشیری علیرضا اسکندریون مریم افشاری کاوگان ایران محبوب امراهی کریم اورمولو نگار انتخابی کویستان امینی هساره ابراهیمی مریم اسکویی مریم امانی مانول اسماعیلی ناصر اشجاری سهیلا اکبرپور ابراهیم احراری خلف سپهر ابراهیمی مهرنوش اشترانی بشیر احسانی شجاع ابراهیمی پگاه احمدی پروین اشرفی فلامرز احمدی نسرین احمدی یاور اعتماد مریم اکبری بهداد بردبار پریسا بورانی تهمینه بقایی مهناز باقری سحرا بهار سیاوش باغبان سلیمان بایزیدی ارژنگ بامشاد رضا بختیاری یگانه بهرامی نژاد کورش بخشنده سیروس بینا ناصر برین فرزاد بیوک وند هومن باقری آتوسا بهبودی بی برگ براهویی سوسن بهار کیجی براهویی مهرداد بران محمد پورعبدالله حسین پورسفیر بابک پاشاجاوید رزا پرتوانداز توفیق پیرخضری هژیر پلاسچی سیروان پرتونوری نیما پوریعقوب میترا پورشجری مینا پویا داریوش پویان کیوان پارسی علی پیچگاه مهدای توپچی دانیل توکلیان هادی تقی زاده الیاس ترابی احسان تیموری اندیشه ترابی آلاله تارا علی ثباتی محسن ثقفی بهی جیلانی سپیده جدیری ابراهیم جواهری امیر جواهری لنگرودی بهروز جاوید تهرانی عباس جوادی مهران جنگی مقدم پرویز جواهری امیر چمنی محمد چراغی رضا چیت ساز سعید حسن زاده مژگان حاصلی حسین حیدری مهدی حمیدی شفیق مسعود حسینی محمدرضا حمیدی الچین حاتمی علی حاکمی صادق حیدری فرد امیر خرم نژاد گلناز خواجوی کیوان خسروزاده مینا خانلرزاده هادی خردمندپور آیدین خلیلی هیمن خاکی احد خلیلوند واحد خضری فاطمه خیرآبادی محمد خانی یوسف خیرخواهی محسن خوشبین بهروز خباز حسن دلیریان کاظم دارآفرین نوذر دارابی سیمین دبیری اکبر دیلمی سروش دشتی پیمان دانا سرشت مهدی دادگستر الهام دهقانی بهمن دشتی برهان دیوارگر بهاره دهقان علی دروازه قاری امین دین دوست سامان دوری بهمن دادگر ساسان دانش علی رسولی فرشید روزبهانی فرحروز رنگبر محسن رضوانی پژمان رحیمی سونیا راد سامان رستمی بهرام روحی آهنگران پردیس رحمان فر رژا روشن نسیم روشنایی بهنام روغنی حمید روشن ارسلان رحیمی میثم رودکی سیمین روزگرد فریبرز رئیس دانا بهرام رحمانی مصطفی رحمانی نجف روحی رفعت رنجبران لنگرودی رامی راد امین راد هانا رحیمی آرزو روحی احسان ریاحی نقی ریاحی لنگرودی ستار رحمانی ایوب رحمانی مینا زرین بهرنگ زندی فیروزه زند ناصر زراعتی نریمان زمانزاده اوژین زردویی ژاله سهند عباس سماکار آخرداد سپاهی شهاب سربازی سیاوش سپهر فریدا سهرابیان انسیه سلمانی رویا سیروس صفار ساعد مجتبی سالخورده علیرضا سربازی سپیده سالار ساسان سلطانی حبیب الله سربازی افسانه سولدوزلو رضا سپیدرودی نرگس سربازی شلیر شبلی ندا شفیعی عسگر شیرین بلاقی توماج شمس لطیف شوشتری ساسان شهبازی مسعود شریفی محمدرضا شالگونی خشایار شکری فرد شهاب شکوهی منا شکرریز حمید شیخ علی بهرام شجاعی سوسن شهبازی لیلا شعبانی آزاده شیرازی فروغ شریفی پیام شاکر رسول شوکتی بیژن صباغ حمید صفری زاده داریوش صالحی سحر صامت نسیم صداقت یدالله صمدی طاهره صمدی شوان صمدی طیب صمدی یوسف صمدی فرزانه صلاحی حاتم صمدی بختیار صمدی جواد صبحانی فرزاد صمیمی فتاح صبحانی جلال صفراوغلو کاوه طاهری مزدک طوسی رودابه طاهری ناصر ظهیری علی عجمی پویا عزیزی آرش عزیزی احمد عزیزی کاوه عباسیان سوگند علیخواه سعید عبدالمجید کاوه علیمرادی تنها فایق عبدالهی پور رسول عالی نژاد شکوفه عباسپور شادیار عمرانی آزاد عزیزیان ترزا عباسی اشرف عبود زاده غفور عباس نژاد یاسر عزیزی ریبوار عبداللهی حمید علیزاده اسماعیل عبدی ابوالحسن عظیمی ساناز غفوریان کامبیز غفوری محمد غزنویان سیامک غلامی منصور فتحی مظهر فتحی علی اصغر فریدی فرهاد فردا سیروس فتحی نادر فولادی محمود فاضلیان میلاد فخرایی رزا فرج الهی الماس فرضی پرستو فاطمی بهروز فراهانی فرامرز رفیعی جمال قوامی مسعود قهرمانی مهناز قزلو مینا قربانی امین قضایی الوار قلی وند اوکتای قلی وند رامین قلی وند شکور قلی وند فرشته قلی وند یاشار قلی وند شهاب قاضی خانی بهروز کریمی زاده گلاله کمانگر آرش کیا اسماعیل کرم پور فواد کمانگر آرش کمانگر آزاد کریمی رامین کریمی فرزام کرباسی افشین کرمیان نسب علی کلانتری سیروس کفایی سوما کاویانی ریحانه گلی حمیده گرامی شیوا گنجی لیدا گرگیز اسد گلچینی طیبه گلی صیام گنجه‌ای الهام گردی شورش لرستانی احمد لطفی تایماز لرستانی فاطمه لیلازی بازش لهراسبی حسن معارفی پور مجید امیر اعلم صادق مازندرانی مهرداد مهرپور محمدی شاهین مدهوش مریم محسنی سیامک مویدزاده سهراب مختاری جمیله مصدق عسگر موجود الهام ملبوسباف شیوا معبود ناصر مصلحتی بزاز عباس محمودی سیرانوش مرادیان سیروان منصوری هاشم محمد نژاد اکبر معصوم بیگی پویان مقدسی روبن مارکاریان کمال ملکی علیرضا مرادزاده عبدالکریم میرفرد حسین معاونیان امیر مهرزاد سعید منصوری نقی محمودی امیر مردانی مهران محبوبی شایان مشکین قلم سیاوش مهراد فردین میرکی مهرداد مقدسی ناصر محمدی مرسده محسنی سام محمودی سرابی مجید میرامام اردلان مقدم قدیمی لاله محمدی شیرین موذن زاده ایران منصوری نوید مهرآذر روح الله میرزاخانی فرشته ناجی حبیب زاده حمید نصیری فرد علیرضا نبوی مادح نظری شیرین نجفی رضا نجابت اقبال نظرگاهی جلال نادری آرمان نوریزاد سیاوش نیشابوری مجتبی نظری اردشیر نظری بهروز ورقعی مازیار واحدی داود وفایی علی وافی نوید هادوی هدی هنربری جاوید هوتن کیان هرایر هاکوپیان

امضا کنندگان از دیگر کشورها: (ترکیه، آرژانتین، افغانستان، گرجستان، انگلستان، ایالات متحده، مجارستان، اوکراین)

Alex Gordon, former President RMT railworkers’ union
, President CODIR Committee for the Defence of the Iranian People’s Rights
Alex Callinicos -Professor of European Studies at King’s College London. SWP International Secretary and the editor of International Socialism. Kady Tait, Workers Power
John M. Ferretti, Shop Steward, Transport Workers Union Local 100, Conductor/Towers Division
Eric Josephson, Member, Transport Workers Union Local 100 (retired)
Jason Hicks, Transport Workers Union Local 100 Member, Track Division
Walter Daum, League for the Revolutionary Party
Matt Richardson, League for the Revolutionary Party
David McNally -Professor of Political Science, York University- New Socialist Group
Seth Rosenberg, member, Transport Workers Union Local 100, Train Operators’ Division
Hüseyin Eltemur Emel Özyön Tuba Fatmacan Jülide Yazici Eda Nahrin Umutcan Günel Yaren Sarısaltık Gülcan Kayhan Uğur Açar Mustafa Meydan Temel Aydemir Hacpati Kuru Mert Sever Alcazım İpler Bahar Öztürk Zarife Camelan Baransel Zongor Sedat Saray Erol Ülger Engin Kara Murat Öztürk Şahed Dydı Hüseyin Suzer İlke Pesli Meral Gerenç Yunus Kaya Musa Ceco Ertuğan Hoş Mekın Demir Kerimcan Kara Uğur Sever Hüseyin Günenci Nülifer Cansu Burcu Dere Osman Edem Gönül Doğan Rustem Rung Akıner Salık Adı Soyadı Yaşar Gümüş Aytelan Soylu Turgut Mutlu Elif Atman Burak Cengin Emre Kara Adı Soyadı Yas Doğan Erdal Bazlaut Aydın İrşi Fırat Hürhan Burak Kipper Engin Yılgın isim soyisim güneş gümüş özgür aydın gülnaz kanber songül bulur ali gül mevlüt aslan belgizar kocak cemal özgür hüsyin sarısek sadık topal veysel dinç aykut anıl öner harun çakmak cengiz mendillioğlu merter titiz mustafa güler volkan muyan tufan kılıç gökhan kızıl deniz gündoğdu taner murat yüksel delice mehmet polat hüseyin şimşek süleyman fakir ali eren demir serdal yalgın enes çetin kadir gül aylin özdemir cem kara umut çetin şahin bektaş gül gökbulut zeynel azancı aysel kaya gökçe şentürk yahya bolat kübra cin çağla ezgi yıldız ezgi yılmaz arda berk tanrısever yusuf tuna koç kadir kalem caner feyza umut taylan ali niyazi erden deniz can taştekin erencan doğan derya aslan devran kızıl hasan durukan haydar karayüncü nazım alkaya aslı özarslan çelik kaya devrim sezar ali yılmaz erdem şimşek begüm konmaz eylül deniz mahmut kahraman zeynep şirin mahmut toraman ahmet bulut özge özköse fevzi türkyılmaz hüseyin esentürk inan gündoğdu suphi öztaş çağdaş aktezer seval kaya ufuk kızılboğa yusuf şahbudak müge esen delen Juan Marino, TPR movement, Argentina Lionel Zivals, TPR, Argentina Giorgi Bayjajze Ikolashvili Ninon Jana Jintradze. Lasha Gabynia. Jaba Chxaidze Deniz Pakhomovi. Ako Kylymbgashnili. Erosi Chkadya. Viliya Rachkova Denis Gaydok Vilia Rachkova emre baser emrah Basil erol soğancı (workers leader) derya koca, caner soykök ضیاء موسوی (افغانستان) ا

نهاد‌ها و تشکل‌های امضا کننده
جمعیت الغای کار کودکان در ایران
رادیو صدای زن
ایران تریبون
اتحادیه حمل و نقل هوایی ترکیه
برنامه کارخانه مجله کارگری رادیو ندا
سایت سیاسی خبری خاوران
سازمان پناهجو
کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
کمپین بین المللی حمایت از حقوق کارگران - داحک

**************

شاهرخ زمانی نیازمند حمایت متحدانه است

کارگران، تشکل های کارگری! مردم شرافتمند و آزادی خواه!
بر اساس خبرهای منتشره شاهرخ زمانی، کارگر زندانی که حدود یک ماه است که در اعتصاب غذا به سر می برد، در شرایط جسمی نگران کننده ای قرار دارد. او که در این مدت ٢۰ کیلو وزن کم کرده، در شرایط سخت و دشواری در زندان قزل حصار محبوس است و هم چنان بر خواست خود مبنی بر بازگشت به زندان گوهردشت پافشاری می کند.
شاهرخ زمانی کارگر نقاش و از فعالین کارگری عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری و عضو سندیکای کارگران نقاش تهران، یکی از فرزندان طبقه کارگر ایران است که هیچ جرمی به جز دفاع از منافع و مطالبات کارگران مرتکب نشده است. او به اتهام های بی اساس امنیتی به ۱۱ سال زندان محکوم شده و اکنون در شرایط وخیمی در زندان قزل حصار جان اش در خطر است.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ضمن حمایت از کمپین اعتصاب غذای جمعی از کارگران و فعالین کارگری شهر سنندج در حمایت از شاهرخ زمانی، از همه کارگران و تشکل های کارگری و نهادهای مدافع حقوق کارگران می خواهد که متحدانه به دفاع از این فعال کارگری بپردازند. کارگر زندانی شاهرخ زمانی نیاز به حمایت و پشتیبانی همه جانبه دارد، برای نجات جان او، همبسته و متحد عمل کنیم.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری - ١۸ فروردین ١٣٩٣

**************

کارگران آمریکا علیه جنگ:

!جمهوری اسلامی ایران مسئول جان شاهرخ زمانی است

۷ آوریل ۲۰۱۴
آقای شاهرخ زمانی، عضو هیات موسس سندیکای کارگران نقاش تهران و کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری، از تاریخ ۸ مارس ۲۰۱۴ در اعتصاب غذا به سر می برد. بنابرگزارشات موجود، وی در زندان قزل حصار در شهر کرج محبوس است. سلامتی وی در معرض خطر جدی قرار دارد.
شاهرخ زمانی در ابتدا به همراه محمد جراحی در ماه جون ۲۰۱۱ دستگیر شد. شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی تبریز، به اتهام "اقدام علیه امنیت امنیت ملی از طریق تشکیل و عضویت در گروههای مخالف نظام" و "تبلیغ علیه نظام"، شاهرخ زمانی را به ۱۱ سال و محمد جراحی را به ۵ سال زندان محکوم نمود. "محاکمه" آنها فاقد استانداردهای بین المللی برای یک قضاوت عادلانه نسبت به اتهامات وارده بود. بعلاوه چنین اتهاماتی به خودی خود به معنای نقض استانداردهای بین المللی برای آزادی تشکل و بیان و حق کارگران برای ایجاد آزادانه اتحادیه کارگری مطبوع خود بدون دخالت، اذیت و آزار و انتقامگیری دولت می باشند.
من به نمایندگی از ۱۵۰ تشکل کارگری در ایالت متحده آمریکا که وابسته به " کارگران آمریکا علیه جنگ" هستند، قوی ترین اعتراض خود را نسبت به نقض ابتدایی ترین حقوق انسانی شاهرخ زمانی و محمد جراحی و اذیت و آزار آنها در هنگام حبس اعلام می نمایم.
به منظور تامین عدالت و با به رسمیت شناختن تهدید ناشی از شرایط رو به وخامت سلامت آقای زمانی، ما از شما می خواهیم که آنها را بلافاصله آزاد کنید، سوابق و جرایم جنایی علیه آنها را حذف کنید و به مداخله و مزاحمت دولتی علیه حقوق آ‌نها و علیه استانداردهای بین المللی مبنی بر حق سازماندهی، مذاکره و اعتصاب پایان دهید.

با احترام
مایکل آیزنشر
هماهنگ کننده کشوری
کارگران آمریکا علیه جنگ

ترجمه و بازتکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

Translated and redistributed by:
International Alliance in Support of Workers in Iran (IASWI)
info@workers-iran.org / http://www.workers-iran.org

Dear Sirs:
Mr. Shahrokh Zamani, a member of the Founding Board of the Syndicate of Paint Workers of Tehran and the Committee to Pursue the Establishment of Workers Organizations has been on hunger strike since March 8, 2014. He is reportedly incarcerated at Ghezel Hesar prison in the city of Karaj. His health is in great jeopardy.
Shahrokh Zamani was originally arrested with Mr. Mohamad Jarahi in June of 2011. Branch 1 of the Tabriz Islamic Revolutionary Court sentenced Shahrokh Zamani to 11 years and Mohammad Jarahi to five years imprisonment after conviction on charges including “acting against national security by establishing or membership of groups opposed to the system” and “spreading propaganda against the establishment”. The "trial" did not meet international standards for a fair adjudication of the charges, and the charges themselves violate internationally recognized standards for freedom of association and expression and the right of workers to organize into a union of their choosing free of government interference, harassment or retaliation.
I write on behalf of the 150 U.S. labor organizations that are affiliated with U.S. Labor Against the War (USLAW) to register our strongest objection to these violations of Shahrokh Zanmani and Mohamad Jarahi's basic human rights and their mistreatment while incarcerated. In the interests of justice and in recognition of the threat posed by the deteriorating condition of Mr. Zamani's health, we call upon you to immediate release them, to expunge their criminal records and to cease your government's interference with their rights and internationally recognized standards for the right to organize, bargain and strike.

Yours truly,
Michael Eisenscher
National Coordinator
U.S. Labor Against the War (USLAW)
nationalcoordinator@uslaboragainstwar.org
@USLAWLeader
www.uslaboragainstwar.org

**************

جمهوری اسلامی مسئول جان شاهرخ زمانی است

نزدیک به سی روز از اعتصاب غذای شاهرخ زمانی عضو هیات موسس سندیکای کارگران نقاش و تزیینات تهران و حومه و کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری می گذرد. سلامتی او اکنون در خطر جدی است. بر مبنای گزارشات رسیده، شاهرخ زمانی که اینک در زندان قزل حصار محبوس است، در ١٧ اسفند سال ١٣٩٢ ( هشتم مارس ٢٠١۴) در حمایت از اعتراضات عده ای از زندانیان عقیدتی در زندان گوهر دشت کرج، به همراه آنها دست به اعتصاب غذا زد. اما سه روز بعد از اعتصاب غذا مدیریت زندان بدون مقدمه و بدون هیچ توضیح و ارائه دلیل، شاهرخ زمانی را بطور ناگهانی به زندان قزل حصار منتقل کرد. شاهرخ زمانی در اعتراض به این اقدام غیر انسانی مسئولان زندان و با خواست برگشت به زندان گوهر دشت، همچنان به اعتصاب خود ادامه داده است. در این مدت او هشت روز را در سلول انفرادی گذرانده است. بنا به گزارش ها در طول اعتصاب به دلیل بدتر شدن وضع سلامتی شاهرخ زمانی چندین بار به او سرم وصل کرده اند. شاهرخ زمانی در نتیجه این اعتصاب ١٧ کیلو وزن کم کرده است.
شاهرخ زمانی در ابتدا به همراه محمد جراحی در ژوثن ٢٠١١ دستگیر شد. او سپس در شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی تبریز به اتهامات کلیشه ای همچون اقدام علیه امنیت ملی، تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام به ١١ سال حبس تعزیری محکوم شد. او در اواسط ژانویه ٢٠١٢ برای اجرای این حکم ضد انسانی به زندان گوهردشت کرج منتقل شد و تا کنون در حبس بسر می برد.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران جمهوری اسلامی را مسئول سلامتی و جان شاهرخ زمانی می داند و از اتحادیه های کارگری و از تشکلات و احزاب و سازمان های مترقی، نهادهای مدافع حقوق انسان و از همه افراد و شخصیت های آزادی خواه در سراسر جهان می خواهد که از شاهرخ زمانی حمایت کنند و از این رژیم بخواهند که همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی که در شرایط غیر قابل تحمل و غیر انسانی و زیر انواع شکنجه های جسمی و روحی در زندان بسر می برند را بدون قید و شرط آزاد کند.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۴ آوریل ۲۰۱۴

**************

شاهرخ زمانی را به زندان گوهر دشت بر گردانید

من محمد جراحی کارگر اخراجی عسلویه و عضو کمیته پیگیری، همچنین هم پرونده شاهرخ زمانی، مبحوس در زندان تبریز هستم ما بخشی از کارگران بی کناهی هستیم که جمهوری اسلامی می خواهد با زندانی کردن ما و دیگر کارگران صدا حق طلبی طبقه کارگر و مردم آزادیخواه ایران را خفه کند.در این جهت ماموران وزارت اطلاعات بیشترین هم و غم خود را گذاشتند تا شاهرخ زمانی کارگر نقاش، عضو هیات موسس سندیکای نقاشان و عضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری را تابع اعمال ضد انسانی ، غیر قانونی و سلیقه خود کنند و در این راستا او را هر روز به زندانی و در زندانها از بندی به بند دیگر بدون دستور قضایی تبعید می کنند و در تازه ترین اذیت و آزار و شکنجه شاهرخ که هم رزم من و دیگر کارگران است را به زندان قزل حصار تبعید کردند و شاهرخ در جهت اعتراض به این عمل غیر قانونی و ضد انسانی ٣١ روز است که دست به اعتصاب غذا زده است.
من از زندان مرکزی تبریز با صدای بلند می گویم شاهرخ عزیزم ، همرزم مبارزم، با تمام وجودم از مبارزات ، مقاومت و خواسته ات دفاع می کنم و از تمامی تشکل های کارگری ، انقلابی و آزادیخواه از جمله سندیکای شرکت واحد، سندیکای هفت تپه ، اتحادیه آزادکارگران ، سندیکای نقاشان ،سندیکای فلز کار مکانیک و سندیکاهای دیگر، کمیته هماهنگی ، کمیته پیگیری ، کانون مدافعان حقوق کارگری، کمیته های دفاع ودیگر تشکل ها و مردم آزادیخواه و تمامی نهادها و تشکل های جهانی می خواهم شاهرخ زمانی فرزند مبارز خود را تنها نگذارید و با تمام وجود به حمایت از شاهرخ زمانی برخیزید.
با توجه به اینکه من خود تحت ظلم و ستم جمهوری اسلامی در زندان دچار بیماری سرطان هستم و اجازه مداوا به من نمی دهند امکان و توانایی اعتصاب غذا را در جهت حمایت از شاهرخ ندارم، اما اعلام می کنم اگر جمهوری اسلامی به خواسته دوست و همرزم من شاهرخ زمانی جواب ندهد دست به اعتصاب غدا خواهم زد.

محمد جراحی از زندان مرکزی تبریز

١٣٩٣/١/١٧

*****************

درخواست خانواده شاهرخ زمانی برای خاتمه دادن به اعتصاب غذایش

که به روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ارسال شده است.متن پیام به شرح زیر است:

« شاهرخ جان خواهش اندیریک اعتصاب غذاوی سیندیر.
آنان - آتان - فامیل لر - و دوستلار»
شاهرخ جان خواهش می کنیم اعتصاب غذایت را بشکن.
مادر - پدر - فامیل ها - و دوستانت

١٣٩٣/١/١۴

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

*****************

جان شاهرخ زمانی در خطر است!

٢٦ روز از اعتصاب غذای شاهرخ زمانی عضو سندیکای کارگران نقاش می گذرد.شاهرخ زمانی از روز ١٧ اسفند سال ١٣٩٢ در اعتراض به جمع آوری کتابخانه زندانیان زندان رجایی شهر، دست به اعتصاب غذا زده است.متاسفانه ،پس از گذشت سه روز از اعتصاب غذای شاهرخ زمانی مدیریت سازمان زندانها،بدون هیچ دلیلی و بدون اطلاع به شاهرخ زمانی، سریعا اورا به زندان قزل حصار کرج که مخصوص زندانیان عادی است، منتقل نمود. این انتقال آنچنان بی مقدمه صورت گرفت که شاهرخ زمانی بدون وسایل شخصی و فقط با لباس زندان ،به زندان قزل حصار برده شد. مسئولین زندان در پاسخ به اعتراضات شاهرخ زمانی به این شیوه غیرانسانی، او را به مدت ٨ روز به زندان انفرادی فرستادند. شاهرخ زمانی از زمان اعتصاب غذا تاکنون ٩ بار به زیر سرم رفته و ١٧ کیلو کاهش وزن داشته و فشار خون او با افت شدیدی به روی ٧ رسیده است. او در آخرین مکالمه اش با خانواده خود دچار لکنت زبان بود.
ما ضمن هشدار به مدیریت سازمان زندانها و مسئولین زندان قزل حصار در مورد خطرات ناشی از این اعتصاب و برخوردهای غیرانسانی که جان شاهرخ زمانی را تهدید می کند ، اعلام می کنیم که سازمان زندانها ومدیریت زندان قزل حصار مسئول مستقیم جان شاهرخ زمانی هستند.

کارگر زحمتکش شاهرخ زمانی ،
جنبش سندیکایی ایران شما و همه زندانیان کارگری را سالم و پُرتوان می خواهد.سنگر کارگری مابه وجود همه شما نیازمند است. ما کارگران سندیکای کارگران نقاش استان البرز از شما تقاضا می کنیم به اعتصاب غذای خود خاتمه داده و پُر توان تر از همیشه در صفوف جنبش کارگری ادای وظیفه کنید.

سندیکاهای کارگری ایران،

برای نجات جان شاهرخ زمانی به کمک و

همدلی شما نیازمندیم و امیدواریم شما هم از شاهرخ زمانی بخواهید به اعتصاب غذای خود خاتمه دهد.

هیات موسس سندیکای کارگران نقاش استان البرز

١٣٩٣/١/١۴

*****************

جان برادر کارگرمان در خطراست!

جان و سلامتی شاهرخ زمانی پس از ٢٦ روز اعتصاب غذا بسیار ناگوار است.او در اعتراض به عدم دسترسی زندانیان به ابتدایی ترین امور زندانیان زندان گوهردشت ازجمله کتابخانه ،دست به اعتصاب غذا زده است. این چندمین بار است که شاهرخ زمانی به نقض حقوق زندانیان اعتراض می کند .هیات موسس سندیکای کارگران نقاش و تزیینات تهران و حومه و سندیکای کارگران فلزکارمکانیک هم صدا با کارگران نقاش استان البرز مسوولیت مراقبت ازسلامتی و جان شاهرخ زمانی را به عهده سازمان زندانها و زندان قزل حصار می داند.
ما ضمن ارج نهادن به استقامت دوست و رفیق سندیکایمان شاهرخ زمانی به دلیل پایداری در مواضع سندیکایی و حقوق انسانی زندانیان ، از او مصرا می خواهیم که به اعتصاب غذای خود پایان داده و سلامتی خود را برای پیشبرد آرمان های سندیکایش حفظ کند.
هیات موسس سندیکای کارگران نقاش و تزیینات تهران و حومه وسندیکای کارگران فلزکارمکانیک ضمن خوشامدگویی به کارگران نقاش استان البرز در عرصه فعالیت های کارگری و فشردن دست این کارگران سندیکایی برایشان آرزوی موفقیت می کند.

با آرزوی اتحاد و گسترش همکاری های سندیکایی

هیات موسس سندیکای کارگران نقاش و تزیینات تهران و حومه

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

١٣٩٣/١/١۴