افق روشن
www.ofros.com

!جمهوری اسلامی ایران را از این عمل خود پشیمان کنیم


اتحاد بین المللی                                                                                               چهارشنبه ۴ مرداد ١٣٩١

اطلاعیه اتحاد بین المللی در رابطه با حکم سه سال حبس تعزیری علیه پدرام نصراللهی:

جمهوری اسلامی ایران را از این عمل خود پشیمان کنیم‍!

بنا به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، روز دوشنبه ٢٦ تیر ماه١٣٩١ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سنندج، پدارم نصرالهی، فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی، را به سه سال حبس تعزیری محکوم کرد. دادسرای سنندح، بهنام نصرالهی را به اتهام فعالیت علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون به یک سال حبس، و به دلیل عضویت در کمیته هماهنگی به دوسال حبس تعزیری محکوم نمود.
این فعال کارگری تنها به علت حمایت از حقوق کارگران وعضویت در "کمیته هماهنگی" که یک نهاد کارگری مستقل و علنی است به سه سال حبس محکوم شده است. صدور حکم زندان به جرم دفاع از ابتدایی ترین حقوق انسانی و کارگری نتیجه ای جز انزجار بیشتر از جمهوری اسلامی ایران نزد افکار عمومی داخلی و بین المللی ندارد. پدرام نصراللهی را به جرم دفاع از حقوق کارگران به بند می کشند، با میلیونها کارگر جان به لب رسیده و کارد به استخوان رسیده چه خواهند کرد؟
موج اخراج ها و بیکارسازی ها سراسر ایران را فرا گرفته است. هزاران شرکت و مرکز تولیدی فقط در ماههای اخیر ورشکست و بسته شده اند. حقوق میلیونها کارگر به موقع پرداخت نمی شود. دستمزد کارگران حتی کفاف یک زندگی بخور و نمیر را هم نمی دهد. قیمت یک کیلو مرغ ٩٠٠٠ تومان شده است. گرانی بیداد میکند. کار قراردادی و موقت امان چند میلیون انسان را تحت نظام و قوانین سرمایه داری اسلامی بریده است. پدرام نصراللهی را به بند می کشند با مردم معترض نیشابور چکار می کنند؟ با نیشابورهای فردا چکار می کنند؟ با میلیونها کارگر متشکل و معترض چه خواهند کرد؟
صدور حکم زندان به جرم عضویت در کمیته ای که برای کمک به تشکل یابی کارگران در مقابل شرایط به غایت غیرانسانی ای که بر کار و زندگی کارگران حاکم است ایجاد شده است اوج توحش و خشونت جمهوری اسلامی علیه کارگران ایران می باشد. با تمام قوا باید به این حکم اعتراض کرد.
اتحاد بین المللی ضمن محکومیت حکم زندان پدرام نصراللهی از تمامی انسانها و تشکل های کارگری و آزادیخواه و برابری طلب میخواهد که با تمام امکانات خویش علیه این حکم اعتراض کنند. اتحاد بین المللی به سهم خود می کوشد جمهوری اسلامی را از این عمل گستاخانه و ضد کارگری پشیمان کند.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۲۴ جولای ۲۰۱۲