افق روشن
www.ofros.com

اطلاعیه حمایتی در رابطه با اعتصاب کارگران کاغذ سازی سوئد


اتحاد بین المللی                                                                                              شنبه ٢٨ فروردین ١٣٨٩

بهار هر سال در سوئد زمان تجدید قرارداد کار دسته جمعی با تمرکز بر میزان افزایش دستمزد است. در ماههای اخیر تعدادی از اتحادیه های کارگری, از جمله اتحادیه فلز, با بستن قرارداد باب طبع کارفرمایان جو محافظه کارانه ای بر جنبش بستن قرارداد دسته جمعی در سوئد حاکم کردند. با هشدار اعتصاب از جانب تعدادی از اتحادیه های کارگری از جمله اتحادیه های برق, رستوران و کاغذ سازی جو مبارزاتی تشدید یافت.
اتحادیه کاغذ با هشداری گام به گام پیشنهاد کارفرمایان صنعت جنگل مبنی بر افزایش ٣,۵ در صدی در ٢٢ ماه را نپذیرفت. این اتحادیه با بلوکه کردن کار اضافی و استخدام کارکن جدید از ١٢ آوریل پیشگام ایجاد جومبارزاتی شد. روز ١۵ آوریل با اعتصاب ٢٨٠٠ کارگر در شش واحد کاغذ سازی و روز ١٦ آوریل با پیوستن ٣٠٠٠ کارگر اعتصاب ابعاد گسترده تری پیدا کرد. اتحادیه کاغذ تهدید کرده است که اگر کارفرما به خواست اتحادیه گردن نگذارد در روز ٢٦ آوریل ٣٠٠٠ کارگر دیگر به اعتصاب خواهند پیوست.
اتحادیه کارفرمایان سوئد میگوید بطور متوسط هر شش واحد اعتصابی هر روز ۵٠ میلیون کرون سوئد هزینه دارد. این اتحادیه میگوید اتحادیه کاغذ از قدرت خود بطور غیر مسئولانه ای در قبال اقتصاد سوئد استفاده میکند.
اتحاد بین المللی این ادعای کارفرمایان را کذب محض دانسته و معتقد است که اتحادیه کاغذ با دست زدن به اعتصاب به بخشی از خواستهای اعضای خود پاسخ گفته است. ما حمایت کامل خود را از کارگران صنعت کاغذ سازی سوئد اعلام کرده و تاکید میکنیم که تنها با اتکاء به نیروی توده کارگری و تشدید جو مبارزاتی بر جنبش قراردادهای دسته جمعی است که کارگران خواستهای بیشتری را بر کارفرمایان تحمیل می کنند. ما با اعلام حمایت از از این اعتصاب آرزوی موفقیت های بیشتری را برای کارگران صنعت کاغذ سازی سوئد داریم.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران - سوئد

آوریل ٢٠١٠

info@workers-iran.org
http://www.etehadbinalmelali.com