افق روشن
www.ofros.com

کنوانسیون اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا-انتاریو

قطعنامه در محکومیت سرکوب فعالین کارگری در ایران


اتحاد بین المللی - واحد کانادا                                                                            چهارشنبه ٢۴ خرداد ١٣٩١

کنوانسیون اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا-انتاریو تصویب کرد:

قطعنامه در محکومیت سرکوب فعالین کارگری در ایران،

در حمایت از جنبش کارگری ایران و علیه تحریم اقتصادی و تهدیدات جنگی

کنوانسیون سالیانه اتحادیه کارگران خدمت عمومی کانادا( کیوپی)- انتاریو با شرکت بیش از هزار فعال کارگری که شامل حدود ۹۰۰ نماینده منتخب از سراسر انتاریو میشد در روزهای ۲۳ تا ۲۶ مه ۲۰۱۲ در شهر ویندزور برگزار گردید. این مجمع که بالاترین ارگان تصمیم گیری اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا در انتاریو با بیش از ۲۰۰ هزار عضو است هر سال یک بار در آخر ماه مه برگزار میگردد. کنوانسیون سراسری اتحادیه با بیش از ۶۰۰ هزار عضو هر دو سال یکبار برگزار میگردد. در این کنوانسیون دهها قطعنامه و نیز برنامه عمل سال آتی که عمدتا در تقابل با سیاستهای ریاضت اقتصادی دولتها و حمایت از جنبشهای مقاومت، از جمله جنبشهای دانشجویی و ضدفقر...، تنظیم شده بودند مورد بحث و تصویب قرار گرفتند.
قطعنامه اصلی بخش بین المللی در کنوانسیون امسال قطعنامه شماره ۲۱، در مورد ایران، بود که بطور همزمان در محکومیت سرکوب فعالین کارگری در ایران، در حمایت از جنبش کارگری و تشکلات مستقل کارگری در ایران و علیه تحریم اقتصادی و تهدیدات جنگی تنظیم شده بود. تاکید ویژه ی این قطعنامه بر ضرورت همبستگی بین المللی کارگری با جنبش کارگری ایران بود. قطعنامه ایران در مجمع عمومی کنوانسیون در ۲۴ مه مورد بحث همه جانبه قرار گرفت و در واقع تنها قطعنامه بین المللی امسال بود که در مجمع عمومی به بحث گذاشته شد. پس از بحث توسط نمایندگان، قطعنامه به رای کنوانسیون گذاشته شد و مورد تصویب اکثریت نمایندگان قرار گرفت. فعالین اتحاد بین المللی، امیر پیام و فرید پرتوی، از اعضای اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا که به عنوان نماینده در کنوانسیون شرکت داشتند، تلاش نمودند با سخنرانی و همکاری با دیگر فعالین کارگری حمایت گسترده ای را از این قطعنامه جلب نمایند که منجر شد این قطعنامه با اکثریت قابل توجه ای در مجمع عمومی مورد تصویب قرار گیرد.
علاوه بر تصویب قطعنامه ی ایران در مجمع عمومی کنوانسیون، در پانل بخش همبستگی بین المللی کیوپی سخنرانی ای در مورد ایران توسط فرید پرتوی ارائه داده شد که جوانب مختلف این قطعنامه، ماهیت ضدکارگری، سرکوبگرانه و کاپیتالیستی جمهوری اسلامی، تاثیرات مخرب تحریم اقتصادی و تهدیدات جنگی بر زندگی کارگران و مبارزات کارگری و اهمیت و ضرورت همبستگی بین المللی کارگری با جنبش کارگری ایران توضیح داده شد. سخنران دیگر پانل از جنبش دانشجویان اعتصابی استان کبک بود که به با توجه به اعتصاب بی سابقه و میلتانتی که سازمان داده اند و مورد سرکوب شدید دولتی و پلیس قرار گرفته اند مورد حمایت و تشویق همه جانبه شرکت کنندگان قرار گرفت. در حمایت از مبارزت دانشجویان اعتصابی در کبک علاوه بر قطعنامه های پشتیبانی هزاران دلار از میان کارگران و لوکالهای آنان در این کنوانسیون کمک مالی جمع آوری شد.
تصویب قطعنامه ی ایران در مجمع عمومی کنوانسیون کیوپی-انتاریو برای گسترش همبستگی با جنبش کارگری ایران دستاورد مهمی محسوب میگردد. ما ضمن قدردانی از کارگران عضو اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا، به خصوص لوکال ۴۴۰۰ و نیز کمیته همبستگی بین المللی کیوپی-انتاریو که این قطعنامه را ارائه دادند، و تمامی نمایندگانی که در حمایت از این قطعنامه در کنوانسیون سخنرانی کردند و به آن رای دادند، امیدواریم قادر گردیم در حمایت از مبارزات کارگری در ایران و گسترش همبستگی طبقاتی میان کارگران ایران و کانادا قدمهای موثرتری برداریم.
متن انگلیسی و ترجمه فارسی قطعنامه در زیر می باشد. جهت اطلاعات بیشتر با آدرسهای الکترونیکی زیر تماس بگیرید.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران - واحد کانادا

info@workers-iran.org / alliance@workers-iran.org

۱۲ جون ۲۰۱۲

قطعنامه شماره ٢١
ارائه شده توسط شعبه ۴۴۰۰ اتحادیه کارگران خدمات عمومی و کمیته همبستگی بین المللی کیوپی-انتاریو
اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا- انتاریو:

آزار و اذیت فعالین کارگری در ایران توسط حکومت ایران را محکوم میکند و از حق کارگران ایران برای ایجاد آزادانه تشکلهای مستقل کارگری حمایت میکند. با تشکلهای مستقل کارگری در ایران به منظور تقویت همبستگی کارگر با کارگر، به عنوان بخشی از مبارزه ای جهانی علیه برنامه عمل سرمایه داری و نئولیبرالی، همکاری خواهد کرد.
موضعی روشن در مخالفت با تحریم های اقتصادی و هر گونه تلاش های ایالات متحده آمریکا و متحدان آن، از جمله کانادا، که به دنبال مداخلات نظامی علیه ایران باشند، اتخاذ می نماید.
زیرا که:
سیاست های ضدکارگری و سرکوبگرانه ی حکومتی همواره به شدت بر کارگران در ایران تحمیل شده اند.
کارگران ایران از حق سازماندهی یا اعتصاب برخوردار نیستند و بکرات تحت آزار و اذیت، بازداشت و زندان هستند.
تحریم های اقتصادی و مداخله نظامی علیه ایران فاجعه آمیز و تحت هر بهانه ای غیر قابل قبول است و قربانیان اصلی آن قطعا مردم کارگر و عادی ایران هستند. تهدیدات ایالات متحده آمریکا و متحدان آن به جنگ علیه ایران بهانه ای برای افزایش حملات به حقوق کارگری و انسانی توسط هر دو طرف مناقشه کنونی شده است.

ترجمه: اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

CUPE Ontario 2012 Convention:
Resolution No. 21
Submitted by Local 4400 and International Solidarity Committee

CUPE Ontario will:
Condemn the persecution of labour activists in Iran by the Iranian government and support the right of Iranian workers to freely establish independent workers’ organizations.
Work with independent labour organizations in Iran to strengthen worker-to-worker solidarity, as part of the world-wide struggle against the capitalist and neoliberal agenda.
Take a clear stand against economic sanctions and any attempts by the U.S. and its allies, including Canada, to pursue military interventions against Iran. Because: The government's anti-worker and repressive policies have consistently been violently imposed on workers in Iran.
Iranian workers have no right to organize or strike and often face persecution, arrests and imprisonment.
Economic sanctions and military intervention against Iran will be disastrous and unacceptable under any pretext and its main victims are surely the working and ordinary people of Iran.
The US and its allies' drive to wage war against Iran has been a pretext for increased attacks on workers’ and human rights by both sides of the current dispute.

International Alliance in Support of Workers in Iran (IASWI)

info@workers-iran.org

www.etehadbinalmelali.com / www.workers-iran.org