افق روشن
www.ofros.com

قطعنامۀ اضطراری فدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگران حمل و نقل

در حمایت از کارگران زندانی در ایران


اتحاد بین المللی                                                                                            سه شنبه ۲ شهریور ١٣٨٩

قطعنامۀ اضطراری فدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگران حمل و نقل (آی تی اف) در حمایت از کارگران زندانی در ایران

چهل و دومین کنگرۀ فدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگران حمل و نقل (ITF ) که در اوایل ماه اوت ٢٠١٠ در شهر مکزیکوسیتی بر گزار گردید، با تصویب قطعنامه اضطراری، حمایت خود را از فعالان کارگری زندانی در ایران اعلام داشت. متن قطعنامۀ مصوب این کنگره چنین است: ١- با توجه به اینکه چهل و یکمین کنگرۀ فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل که در سال ٢٠٠٦ در شهر دوربن - در آفریقای جنوبی- برگذار شد، خواستار آزادی منصور اسانلو رهبر سندیکای کارگران شرکت واحد – که به عضویت ITF درآمده است- گردید و مقامات ایران از آ ن درخواست، پیروی و او را در روز پایانی کنگره آزاد کردند، ٢- با توجه به این که منصور اسانلو در کنفرانس فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل زمینی و شورای عمومی کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری (ITCU) در سال ٢٠٠٧ ، حضور یافت اما اندکی بعد از بازگشت اش به ایران، توسط ماموران امنیتی، در اتوبوس ربوده شد و از آن زمان تا کنون در زندان بسر می برد،
٣- با سپاس عمیق از همه اتحادیه های عضو فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل که در مراسم "روزهای همبستگی جهانی با کارگران ایران" شرکت کردند، با سپاس عمیق از بازرسان فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل که به کشتی های ایران سر زدند، با سپاس عمیق از فعالان اتحادیه ای که در همبستگی با اسانلو به ایران مسافرت کردند و با سپاس عمیق از دیگر اتحادیه ها که با اعطای جوایز افتخاری و پذیرش سندیکای کارگران شرکت واحد، به عنوان عضو افتخاری، این سندیکا را گرامی داشتند،
۴- کنگره یک بار دیگر، اوج گیری حملات به حقوق کارگران در ماه های گذشته و زندانی شدن بیش از ۵٠ نفر از فعالان اتحادیه ای را محکوم می کند و نگرانی عمیق خود را نسبت به خبر زندانی شدن رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد، که بیش از یک ماه است از تماس وی با خانواده و وکیل خود جلوگیری می شود و اینکه او در زندان دچار ناراحتی کمر و گردن شده است را اعلام می دارد،
۵- با توجه به اینکه دولت ایران در رابطه با شکایتی که در ژوئن ٢٠١٠ از سوی ITF و ITCU به کمیته آزادی تشکل در سازمان جهانی کار ILO) ( ارائه گردیده بود، به این سازمان اعلام کرد که اسانلو به زودی از زندان آزاد خواهد شد،
٦- با توجه به نگرانی عمیق از اینکه از آن تاریخ به بعد، اتهامات دیگری را به اسانلو نسبت داده اند، و این که هیج نشانی وجود ندارد که دولت ایران تعهدی را که به سازمان جهانی کار داده است، محترم خواهد شمرد ،
٧- با آگاهی به این امر که دبیر کل ITF بلافاصله بعد از اعلام تعهد دولت ایران برای آزادی اسانلو از زندان، از او دعوت کرد که در چهل و دومین کنگرۀ ITF شرکت کند، اما مقامات ایران از رساندن این دعوت نامه به اسانلو در زندان خود داری کردند،
٨- با استقبال از اینکه ITF توانسته است با دیگر سازمان های جهانی اتحادیه ای مانند ITUC و فدراسیون اتحادیه های کارگران مواد غذایی ( IUF ) و سازمان بین المللی معلمان و کارکنان آموزش و پرورش ( (EIو نیز با فعالان حقوق بشر در عفو بین الملل، پیوند محکمی ایجاد کند،
٩- با آگاهی از اینکه نهادهای کارگری در بخش دریانوردی در ایران با ITF تماس گرفته و خواهان عضویت درآن شده اند، این کنگره :
الف- از دولت ایران می خواهد که همه فعالان اتحادیه ای را که در زندان بسر می برند، فورا آزاد و به تعهد خود برای آزادی منصور اسانلو، عمل کند. ب- از همه اعضای هیئت مدیره ITF و اتحادیه های وابسته به آن می خواهد که به فعالیت های خود در حمایت از اسانلو، ابراهیم مددی و رضا شهابی و نیز همه رهبران سندیکای کارگران شرکت واحد و دیگر رهبران اتحادیه ای که زندانی شده اند و مورد اذیت و آزار قرار گرفته اند، ادامه دهند.
پ- از هیئت مدیره ITF می خواهد برای هر سازمان سندیکایی در ایران که می خواهد به عضویت ITF درآید، روشن سازد که حمایت علنی و فعالانه از کارزار حمایت از اسانلو، شرط اصلی عضویت در ITF است .
ت- از تلاش دیگر اتحادیه های کارگری در سراسرجهان که از کمپانی هایی که در ایران فعالیت دارند، مانند خودروسازی، صنایع نفتی و صنایع فلزی، میخواهند تا اتحادیه های کارگری مستقل را به رسمیت بشناسند حمایت میکند؛ و از ITF درخواست می کند که تا با این گونه ابتکارات همکاری کند.
منبع خبر: اتحادیه کارگران کشتی رانی، قطار و ترانسپورت بریتانیا

ترجمه و تکثیر از: اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

www.etehadbinalmelali.com