افق روشن
www.ofros.com

فراخوان به برگزاری تظاهرات مقابل سازمان جهانی کار


اتحاد بین المللی. مبارکی. واقعی. مهر                                                                 پنجشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹٦ - ۱۵ ژوئن ۲۰۱٧

۵ سندیکای فرانسه برگزار می کنند:

شب همبستگی با کارگران ایران درپاریس

بحث وگفتگو درباره تشکل های مستقل کارگری و وضعیت کارگران درایران
با شرکت:     حسن سعیدی نماینده سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
ونمایندگان سندیکاهای ث.اف.د.ت (CFDT)، ث.ژ.ت (CGT)، اف.اس.او (FSU)، اونسا (UNSA) و سولیدر فرانسه

زمان:     دوشنبه ۱۹ ژوئن ۲۰۱٧

از ساعت ۱٨ و۳۰ تا۲۱ و۳۰

مکان: Bourse du travail- salle Jean Jaurès

3 Rue du Château d'Eau 75010 Paris

métro République

***************

حمایت از فراخوان سندیکاهای کارگری فرانسه

برای گردهمایی مقابل دفتر سازمان جهانی‌ کار در ۱۳ ژوئن

پنج سندیکای کارگری بزرگ در فرانسه (ث.ژ.ت.، سی. اف. دی. ت، اف. اس. یو.، اونسا، و سولیدر) با انتشار فراخوانی از همه تشکلات کارگری بین المللی شرکت کننده در اجلاس سازمان جهانی کار خواسته اند که با شرکت در تظاهرات ایستاده در برابر دفتر این سازمان به نقض "ابتدایی ترین حقوق کارگران" در ایران اعتراض کنند. در این فراخوان، به ویژه بر خواست آزادی کارگران زندانی، حق ایجاد تشکل مستقل کارگری و حق حضور نمایندگان مستقل کارگران ایران در اجلاس سازمان جهانی کار تاکید شده است.
در حالی که تشکلات مستقل کارگری در ایران با سرکوب مستمر رژِیم جمهوری اسلامی روبرو هستند، فعالین کارگری و معلمان دستگیر و زندانی می شوند و ابتدایی ترین حقوق کارگران ایران توسط این رژیم پایمال می گردد، رژیم اسلامی اجازه می یابد که هر سال نمایندگان تشکلات به اصطلاح کارگری اما وابسته به خود را تحت عنوان نمایندگان کارگران ایران به اجلاس سازمان جهانی کار بفرستد. تشکلات و نهادهای مستقل کارگری ایران و ما نیز به سهم خود طی سال های متوالی با تهیه پرونده های قطور از نقض حقوق کارگران توسط رژیم ضدکارگر جمهوری اسلامی، از جمله نقض مقاوله نامه های بنیادی سازمان جهانی کار، مانند حق تشکل مستقل و قراردادهای دستجمعی، از تشکلات کارگری جهانی در خواست کرده ایم که در همبستگی با کارگران ایران، به مماشات سازمان جهانی کار با رژیم اسلامی و نادیده گرفتن و یا کم بها دادن به نقض حقوق بنیادی کارگران در ایران اعتراض کنند، و از جمله مخالفت با حضور نمایندگان قلابی کارگری از ایران در اجلاس سازمان جهانی کار را در دستور کار خود قرار دهند.
دولت ایران اگر چه مقاوله نامه های ٨٧ و ٩٨ سازمان جهانی کار مبنی بر حق آزادی انجمن، تشکل مستقل و پیمان های دستجمعی را رسما امضا و تصویب نکرده است، اما طبق موازین این سازمان، جمهوری اسلامی به صرف عضویت در سازمان جهانی کار، موظف به رعایت مقاوله نامه های بنیادی این سازمان از جمله دو مقاوله فوق است. با اینکه پرونده نقض این مقاوله نامه ها تحت فشار تشکلات کارگری بین المللی، چندین سال پیش در گزارش های سازمان جهانی کار، طرح و ثبت شد، با اینحال تا کنون اقدام مشخصی در این مورد توسط این سازمان انجام نگرفته است و موضوع در"تعامل" و گفتگوی مقامات این سازمان با رژیم به حاشیه رانده شده است.
افزون بر این، هم اکنون دو پرونده دیگر از نقض مقاوله نامه های سازمان جهانی کار توسط رژیم، به دنبال شکایت کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری ITUC در سازمان جهانی کار مفتوح است: بنا به گزارش این کنفدراسیون، دولت ایران مقاوله نامه ٩۵ سازمان جهانی کار مبنی بر حمایت از پرداخت به موقع دستمزدها را که به تصویت ایران نیز رسیده، نقض کرده است. این کنفدراسیون به سازمان جهانی کار گزارش داده است که از ماه مارس ٢٠١۵ تا مارس ٢٠١٦ در مجموع ٧۵٢٨۵٦ شکایت توسط کارگران ایران نسبت به نپرداختن دستمزدها صورت گرفته است. بعلاوه این کنفدارسیون در شکایت خود اعلام کرده است که در سال ٢٠١۴ یک میلیون نفر از کارگران ایران با عدم پرداخت دستمزدها مواجه بودند و اضافه می کند که بعضی از کارفرمایان دستمزد کارگران را تا پنج سال پرداخت نکرده اند. همچنین بنا به شکایت این کنفدراسیون، مقاله نامه ١۵۵ سازمان جهانی کار در مورد ایمنی و سلامت در محیط کار در ایران نقض می شود. طبق گزارش ها، در ایران به دلیل رعایت نکردن استانداردهای ایمنی در محیط کار هر سال تعداد زیادی از کارگران جان خود را از دست می دهند و یا مجروح و مصدوم می شوند. تنها در سال ١٣٩۵ بنا به گزارش پزشکی قانونی ١٦۴۵ نفر از کارگران جان خود را در نتیجه حوادث کار و در واقع به دلیل طمع سرمایه داران و کارفرمایان برای کسب سود بیشتر از دست دادند و تعداد بسیار بیشتری مصدوم و مجروح شدند. حادثه دلخراش اخیر در معدن یورت در استان گلستان که منجر به کشته شدن دستجمعی بیش از ۴٠ نفر از کارگران گردید نمونه ای است از نتایج جنایت کارانه رژیم اسلامی در نقض استانداردی های ایمنی کار.
نقض حقوق کارگران توسط رژیم جمهوری اسلامی تنها به موارد فوق محدود نیست؛ همه حقوق بنیادی کارگران و از جمله تمام مقاوله نامه های سازمان جهانی کار بطور مستمر در ایران نقض و زیر پا گذاشته می شود. بنا به ماهیت و ساختار سازمان جهانی کار به عنوان تشکیلاتی از سازمان ملل، هیچ کارگر آگاه، توهم و امیدی به اقدام اساسی از سوی این سازمان در دفاع از کارگران ایران ندارد. اما اجلاس سالیانه این سازمان فرصتی است برای اعلام حمایت و همبستگی بیشتر تشکلات بین المللی کارگری با کارگران و تشکلات مستقل کارگری در ایران و اعتراض به نقض حقوق کارگران توسط رژیم جمهوری اسلامی.
ما از فراخوان سندیکاهای کارگری فرانسه برای گرد همایی در۱۳ ژوئن در برابر دفتر سازمان جهانی کار برای حمایت از کارگران ایران که نمونه ای امیدوار کننده از همبستگی بین المللی کارگران است، به گرمی استقبال و از آن فعالانه حمایت می کنیم.

میدان ملل، ژنو

ساعت ۱۲ تا ۱۴

سه شنبه، ۱۳ ژوئن ۲۰۱۷

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۱۰ ژوئن ۲۰۱۷

***************

فراخوان

به تظاهرات در مقابل سازمان جهانی کار

تظاهرات ایستاده در روز ۱۳ ژوئن ۲۰۱٧ در برابر دفتر سازمان جهانی‌ کار ایران

میدان ملل- ژنو

در دفاع از حقوق کارگران و آزادی‌های سندیکایی در ایران

در ایران کارگران از ابتدایی ترین حقوق محرومند، از آن جمله:
- حق اعتصاب؛
- حق تظاهرات؛
- حق ایجاد تشکلات سندیکایی
هزاران کارگر به اتهام عدم رعایت موارد ممنوعه توسط رژیم دستیگیر شده، بسیاری به زندان افکنده شده و در مواردی به مرگ محکوم شده اند. ما سندیکاهای فرانسوی : ث.ژ.ت (CGT)، ث.اف.د.ت (CFDT)، اف.اس.او (FSU)، اونسا (UNSA) و سولیدر (Solidaires) ، کلیه تشکلات کارگری شرکت کننده در اجلاس سال 2017 سازمان بین المللی کار در ژنو را فرا می خوانیم که برای:
- آزادی سندیکالیست های زندانی در ایران؛
- ایجاد سندیکاهای مستقل در ایران؛
- حضور نمایندگان واقعی و مستقل کارگران در هیأت نمایندگی ایران در کنفراس بین اللملی سازمان جهانی کار
به تظاهرات ایستاده در میدان ملل بپیوندند

میدان ملل

از ساعت ۱۲ الی ۱۴

۱۳ ژوئن ۲۰۱۷- ژنو

برای نمایندگان سندیکاهای شرکت کننده در اجلاس، این گردهمآیی فرصتی است که همبستگی خود را با کارگران و سندیکالیست ها در ایران اعلام دارند.

< ترجمه و تکثیر از:

"همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران - فرانسه"

"اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران - پاریس"

***************

فراخوان

به تظاهرات در مقابل سازمان جهانی کار

در پشتیبانی ازمبارزات جنبش کارگری ایران

دوستان و یاران گرامی!
یکصد وششمین اجلاس سالانه سازمان جهانی کارازروزهای ٤ الی ۱۷ ماه ژوئن درژنوبرگزارمی شود.
اینک نزدیک به چهار دهه می گذرد که رژیم سرمایه داری حاکم بر ایران و دولت حامی آن به عنوان بزرگترین سرمایه دار کشور با مقرارت زدائی درحوزه مناسبات کار با لغو و نقض هر چه بیشترقانون کار، نهاد ها ،ساختارها و رویه ها و آئین نامه ها در مناسبات کار و با تعرض و تهاجم هرچه بیشترحیات و بقا کارگران را به ورطه هلاکت می راند. گسترش سیاست های نئولیبرالی، خصوصی سازی و بیکارسازی های گسترده، آزادسازی دستمزد، تعیین حداقل دستمزد های چند برابر زیر خط فقر و گسترش سیاست معوق گذاشتن همین دستمزد های ناچیز، نقض و لغو قوانین تامین بیمه های اجتماعی، بازنشستگی و بیکاری، بهداشت و درمان، بی اعتباری و عدم رعایت استاندارد های ایمنی، حفاظت و بازرسی کار، قراردادهای موقتی و سفید امضا ، جلوه هایی از سیاست رژیم در برابر طبقه کارگر در حوزه مناسبات کار است.
از سوی دیگررژیم ولایت فقیه که حافظ مناسبات سرمایه داری و باز تولید آن است بهمراه سرمایه داران با تمهیدات مختلف، مطالبات و خواست های کارگران را با سرکوب بیش ازپیش پاسخ می دهند و اعتراضات کارگران را به شدید ترین وجوه ممکن سرکوب و فعالین کارگری را بازداشت،شکنجه و روانه زندان می کنند.
علاوه براین حکومت سرمایه داری ولایت فقیه از سازمان یابی کارگران جلو گیری نموده و در این راستا ممانعت از هر نوع تلاش برای برپائی تشکل های کارگری مستقل را در هرسطحی در دستور کار خود قرار داده است.
"انتخابات" اخیرهم نشان داد که روحانی و کلیت نظام ولایت فقیه در مقابل خواست ها و مطالبات کارگران و زحمتکشان جز تشدید استثمار و سرکوب ، هیچ برنامه و راه حلی ندارند. رژیم نه می تواند و نه می خواهد به خواست ها و مطالبات کارگران پاسخ دهد.
در چنین شرایطی امسال نیز چون سال های گذشته کارگزاران و گماشتگان، نمایندگان امنیتی رژیم و تشکل های دست ساز حکومتی قراراست به عنوان "نمایندگان" کارگری در اجلاس سازمان جهانی کارشرکت کنند. ما علاوه برمخالفت با حضور این عناصر رژیم به عنوان "نماینده " کارگران ایران در این اجلاس، این اقدام رژیم را محکوم می کنیم.
همچنین ما در پشتیبانی از مبارزات مستقل کارگران ایران، برای اعتراض به رژیم اسلامی و افشای نمایندگان غیرواقعی کارگران، در مقابل مقر سازمان جهانی کار تجمع خواهیم کرد.
ما از تمامی انسان های آزاده،اتحادیه های کارگری، تشکل های کارگری ،فعالین و مدافعان جنبش کارگران وزحمتکشان، فعالین مدافع حقوق پناهندگی،تشکل ها ونهاد های چپ،دمکراتیک وترقیخواه دعوت می کنیم تا درتظاهراتی که علیه حضور مزدوران ضد کارگری رژیم جمهوری اسلامی، همچنین سرمایه داران داخلی و همدستان بین المللی آنان، در روز جمعه نهم ژوئن در میدان ملل شهر ژنو در سوئیس برگزارمی شود، حضور یابند و از مطالبات و مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران پشتیبانی نمایند.

زمان : ۹ ژوئن ۲۰۱۷ از ساعت ۱۱ - ۱۵
مکان: Palais des Nations (Genève)
میدان ملل مقابل مقر اروپائی سازمان ملل در شهر ژنو
تلفن های تماس:
۰۰٤۱۷٦۵۱٦۱۸٦٦ علی مبارکی
۰۰٤۱۷٦۵۸۵٦٤۷۹ نسرین واقعی
۰۰٤۱۷٦۷۰۱٤٤۷۸ جمشید مهر

ایمیل: kargar_1357@hotmail.com

nvghorbani82@gmail.com

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

پیروز باد جنبش کارگری

کمیته برگزار کننده تظاهرات ۹ ژوئن - سوئیس

***************

فراخوان

به برگزاری تظاهرات مقابل سازمان جهانی کار

دوستان و یاران گرامی
سازمان بین المللی کار به عنوان بخشی از معاهده ورسای که به جنگ جهانی اول خاتمه داد، در سال ١٩١٩ تاسیس شد تا عقیده ایجاد صلح جهانی پایدار تنها بر پایه عدالت اجتماعی امکان پذیر است را منعکس نماید. اینک سازمان بین المللی کار یک نهاد سه جانبه گرای سازمان ملل متحد است که دولت ها، کارفرمایان و کارگران کشورهای عضو را بمنظور بهبود وضعیت کار شایسته در سراسر جهان طی یک فعالیت مشترک گردهم می آورد. متاسفانه این سازمان از اهداف اولیه خارج ودر خدمت سرمایه داران جهانی قراردارد، ما با پشتیبانی سندیکاهای بین المللی با توجه به ماهیت سازمان جهانی کار که در خدمت اهداف سرمایه داران جهانی است قصد داریم در زمان اجلاس سالانه آن سازمان همزمان با یکصد وششمین کنفرانس سالانه سازمان جهانی کار از روز ٠۴-٠٦-٢٠١٧ الی ١٧-٠٦-٢٠١٧ در ژنو برگزار می شود. حرکت اعتراضی برای رساندن صدای کارگران و زحمتکشان ایران و جلب همبستگی با آنان در سرارسر جهان حرکات اعتراضی به اشکال مختلف انجام دهیم.
همانگونه که میدانید بعد از انتصابات اخیر جمهوری اسلامی ایران و تعیین مجدد حسن روحانی بعنوان کارگزار رژیم اسلامی در ایران او وظیفه دارد در درجه اول منافع سرمایه داران جهانی را برآورده تا بتواند آنان را تشویق به سرمایه گذاری و مطمعن نماید که آنان میتوانند به سودهای کلان از منابع ایران دست یابند!و این میسر نمیشود مگربا قربانی نمودن کارگران و زحمتکشان ایران.
شما بخوبی میدانید کارگران، معلمان ،پرستاران، روزنامه نگاران و دیگر زحمتکشان و مزد بگیران در ایران در چه شرایط بحرانی و بغرنجی بسر میبرند. همانطور نیز میدانید که رژیم سرمایه دار سرکوب گر جمهوری اسلامی ایران با انواع ترفند ها چگونه کارگران و زحمتکشان را سرکوب و نمایندگان مزدور و انتصابی خود را به عنوان نمایندگان کارگری به اجلاس سالانه سازمان جهانی کار میفرستد. از آن طرف سرمایه داری جهانی و سازمانهای وابسته به آن بخاطر منافع خود و سهیم شدن در غارت منابع عظیم متعلق به مردم ایران چشم بر روی حقایق بسته و رژیم جنایتکار حاکم بر ایران را تطهیر میکنند.
فعالین کارگری، نمایندگان کارگران و معلمان، روزنامه نگاران و مدافعان حقوق کارگران و زحمتکشان در زندانهای طولانی مدت فرسوده شده و بعضا به قتل میرسند، کنوانسیون های سازمان جهانی کار در ایران اجرا نمیشود، بی حقوقی ونظام برده داری بر قوانین کار حاکم شده، حقوق های معوقه، قراردادهای سفید امضاء و مزد ناچیز با وقاحت هر چه تمام تر توسط دولت و کارفرمایان در ایران نهادینه شده است. صندوق پس انداز تامین اجتماعی که با پول کارگران وبازنشستگان تامین میشود، غارت شده و به ورشکستگی رسیده است. کارگران و معلمان زندانی در اعتصاب غذا بسر میبرند و رسانه های وابسته جناحهای مختلف حکومتی در این موارد در سکوت کامل بسر میبرند.
تنها راه چاره اعتراض وافشاگری است! نگذاریم چپاولگران بین المللی همراه و همدست با غارتگران و سرمایه داران حاکم بر ایران با خیالی آسوده به غارتگری و سرکوب ادامه دهند.
امسال همزمان با برگزاری اجلاس سالیانه سازمان جهانی کار ما: فعالین کارگری جهت سازماندهی یک حرکت اعتراضی در ژنو نموده ایم تا بتوانیم صدای اعتراض خود را با رسا ترین فریاد ممکن به گوش جهانیان و نمایندگان کارگری جهان برسانیم.
به همین مناسبت روز جمعه ٩ ژوئن در میدان ملل شهر ژنو مراتب پشتیبانی و اتحاد خود با کارگران و معلمان و کوشند گان راه زحمتکشان ایران را اعلام نموده و جمهوری ضد بشری اسلامی ایران را در مقابل جهانیان افشاء مینماییم.
از کلیه انسانهای آزاده، اتحادیه های کارگری، مدافعان حقوق کارگران و زحمتکشان، تشکلات آزادیخواه و مترقی دعوت مینماییم که روزجمعه ٩ ژوئن از ساعت ١١ الی ١۵ بعد از ظهر در میدان ملل ژنو حضور بهم رسانده و در این حرکت بزرگ و انسانی ما را یاری نمایید.

اتحاد بین الملی در حمایت از کارگران در ایران - سوییس

٢٠١٧/٠۵/٢٠