افق روشن
www.ofros.com

!فراخوان تظاهرات در حمایت از معدنچیان آفریقای جنوبی


اتحاد بین المللی - انگلستان                                                                                 سه شنبه ١٦ آبان ١٣٩١

معدنچیان آفریقای جنوبی توسط پلیس مورد وحشیانه ترین حملات قرار دارند. معدنچیان خواهان افزایش دستمزد خود هستند، اما صاحبان قدرت و سرمایه در آفریقای جنوبی این خواست را با گلوله پاسخ دادند. پیروزی کارگران آفریقای جنوبی در عقب راندن سرمایه داران و دولت آنان، یک پیروزی برای همه کارگران جهان است.
ما ازهمه انسان های آزادی خواه و برابری طلب می خواهیم که در تظاهرات روز شنبه ١٠ نوامبر شرکت کرده وهمبستگی خود را با مبارزات معدنچیان آفریقای جنوبی نشان دهند.

زمان ١٠ نوامبر ٢٠١٢

از ساعت ١٣ تا ١۵ بعد از ظهر

مکان: مقابل سفارت آفریقای جنوبی Trafalgar Square

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران - انگلستان