افق روشن
www.ofros.com

فراخوان تجمع در سوییس


اتحاد بین المللی ... - سوییس                                                                            پنجشنبه ۱٦ شهریور ۱۳۹٦ - ٧ سپتامبر۲۰۱٧


فراخوان به تجمع برای حمایت از فعالین کارگری

و سیاسی اعتصابی و همچنین گرامیداشت یاد قتل عام شدگان سال ٦٧

اعتصاب غذای رضا شھابی  در زندان گوهر دشت وزندانیان سیاسی زندان رجایی شھر در اعتراض به شرایط سرکوب ،خفقان ونبود ابتدایی ترین امکانات زندگی در زندان های دهشت انگیز جمهوری اسلامی!
اعدامهای دسته جمعی زندانیان  سیاسی دهه ٦۰ که اوج آن تابستان سال ٦٧ بود !نمایش وحشیگری و درنده خویی کل حاکمیت جمهوری سرمایه داران غارتگر ونو کیسه  اسلامی در ایران بود.
جهت همراهی ودفاع از رفقای دربندمان: فعالین کارگری، معلمین زحمتکش، فعالین اگاه سیاسی همچنین افشای مداوم جنایات رژیم اسلامی در سالروز کشتار زندانیان سیاسی همراه با تشکلات سیاسی دیگر در شهر برن سوییس یک حرکت اعتراضی و افشاگرانه برگزار میکنیم.
از کلیه دوستان عزیز درخواست داریم هر چه گسترده تر در این تجمع اعتراضی شرکت نمایند و با زندانیان سیاسی که در بدترین شرایط آگاهانه توسط سرکوبگران جمهوری اسلامی به مرگ نزدیک میشوند  اعلام همبستگی نماییم.
نگذاریم  جنایات رژیم جمهوری اسلامی و خون به ناحق ریخته شده یارانمان به فراموشی سپرده شود!
نگذاریم فعالین و پیشروان جنبش کارگری و سیاسی در زندان به قتل برسند!
جمهوری اسلامی ایران در تداوم قتل عامهای زندانیان سیاسی واجتمایی اینبار آگاهانه و بدون هزینه قصد نابودی عزیزان ما را دارد !نگذاریم رژیم اسلامی به آرزوی شوم خود برسد!

مکان:  Waisenhausplatz شهر برن

زمان: شنبه ١٦ سپتامبر از ساعت ١۴ الی ١٦

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران - سوییس