افق روشن
www.ofros.com

فیلترکردن چندباره سایت ها و وبلاگ های تشکل ها و فعالین کارگری را محکوم می کنیم


اتحاد بین المللی                                                                                                دوشنبه ١٠ آبان ١٣٨٩

نارضایتی عمومی کارگران، گسترش اعتصابات و اعتراضات کارگری وانتشار منظم اخبار و گزارشات کارگری توسط سایت ها و وبلاگ های کارگری و فعالین کارگری در ایران، رژیم سرمایه را به وحشت وچاره جویی انداخته است.
رژیم جمهوری اسلامی علاوه بر اخراج، دستگیری، آزار، اذیت، شکنجه و زندانی کردن فعالین کارگری و خانواده هایشان، سازماندهی مزدوران بسیجی جهت جاسوسی وچماقداری، راه اندازی مانورهای مختلف درسطح جامعه برای ایجاد جو رعب و وحشت، در راستای سانسور وجلوگیری از نشر وسیع اخبار وگزارشات مبارزات کارگران بار دیگر به فیلتر کردن سایت ها و وبلاگ های کارگری سرعت بخشیده است.
اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران درایران ضمن محکوم نمودن فیلتر کردن سایت ها و وبلاگ ها، به نوبه خود تلاش خواهد کرد در راستای همبستگی واتحاد عمل کارگری و بمنظور انتشارهر چه گسترده تر اخبار و گزارشات کارگری اطلاعیه های صادره و گزارشات منتشره از سایت ها و وبلاگ های کارگری ایران را بدون دخل و تصرف درسایت خود درج نماید. درهمین چارچوب تشکل ها وفعالین کارگری می توانند درصورت تمایل یک نسخه از اطلاعیه ها واخبار و گزارشات خود را به آدرس های زیر ارسال نمایند.

به امید اینکه تمامی سایتهای کارگری به زودی قابل دسترس باشند و به امید پیروزی طبقه کارگر

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران درایران

۱۰ آبان ۱۳۸۹ - اول نوامبر ۲۰۱۰

info@workers-iran.org / alliance@workers-iran.org
www.etehadbinalmelali.com
www.workers-iran.org