افق روشن
www.ofros.com

...سرکوب تجمع اعتراضی بازنشستگان و کارگران


اتحاد بین المللی                                                                                                سه شنبه ١۹ اسفند ۱۳۹۹ - ۹ مارس ۲۰۲۱


سرکوب تجمع اعتراضی بازنشستگان و کارگران

در تهران و پرونده سازی علیه کارگران هفت تپه محکوم است.

صبح روز ١٧ اسفند تجمع بازنشستگان و کارگران در برابر وزارت کار با هجوم پلیس به شرکت کنندگان، به خشونت کشیده شد. نیروهای پلیس که با تدارک قبلی، در محل مستقر شده بودند با هجوم وحشیانه به شرکت کنندگان زن و مرد که بسیاری از آنها سن بالایی دارند، تعدادی را به شدت مورد و ضرب و شتم قرار دادند و عده ای را نیز دستگیر کردند. از تعداد و اسامی تمام دستگیر شدگان هنوز اطلاع دقیقی در دست نیست اما به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد، کامیارفکور خبرنگار اقتصادی و اسعد مفتاحی شاغل در اسنپ فود، جزو دستگیر شدگان هستند. همزمان با تهران، بازنشستگان و کارگران در تعدادی دیگر از شهرها و مراکز استان ها از جمله اصفهان، تبریز، قزوین، اهواز، مشهد، رشت، کرمانشاه، کرج، اراک و چندین شهر دیگر به تجمع اعتراضی پرداختند. تجمع ١٧ اسفند، هفتمین تجمع از رشته تجمع های سراسری بازنشستگان است که طی دوماه گذاشته بر گزار شده است. خواسته های این تجمع ها ی اعتراضی که با فراخوان تشکل های مستقل کارگری و بازنشستگان برگزار شده اند بطور صریح در قطعنامه های این تشکل ها بیان شده است؛ همسان سازی حقوق بازنشستگان، افزایش حداقل دستمزد کنونی که چندین مرتبه زیر خط فقر قرار دارد به سطح ۱۲ میلیون تومان و آزادی بیان، اجتماعات و حق ایجاد تشکل های مستقل کارگری از جمله مهمترین این مطالبات هستند.
هم زمان با یورش نیروهای سرکوب گر رژیم به تجمع کنندگان در تهران، دستگاه های قضایی و نیروهای امنیتی رژیم یک بار دیگر پرونده سازی علیه کارگران معترض و مبارز هفت تپه را تکمیل کرده و در صدد محاکمه آنها هستند. پنح نفر از کارگاران هفت تپه، یعنی یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی منجزی، حمید ممبینی، مسعود حیوری و حسین حمدانی که در اعتراض به خصوصی سازی و عدم پرداخت دستمزدها نقش داشته اند، برای صدور حکم به دادسرای عمومی انقلاب شهرستان شوش احضار شده اند.همچنین به گزارش سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، پرونده ای با همدستی مصطفی نظری، دادستان شوش و صادق جعفری چگنی، رئیس حفاظت اطلاعت دادگستری استان خوزستان، علیه خانم زیلابی وکیل کارگران هفت تپه سرهم بندی شده و به داد سرای عمومی انقلاب در اهواز احاله شده است.
در همین حال اسماعیل عبدی معلم زندانی و دبیر کل سابق کانون صنفی معلمان از روز ١٧ اسفند در اعتراض به انتقال غیر قانونی به بند ٦ زندان اوین و قطع تلفن و ارتباط به خانواده، اعتصاب غذا کرده است.
ما یورش وحشیانه به تجمع بازنشستگان و کارگران در ١٧ اسفند در تهران، پرونده سازی علیه کارگران هفت تپه و وکیل آنها خانم زیلابی و نقض آشکار حقوق اولیه اسماعیل عبدی در زندان را به شدت محکوم می کنیم. ما همچنین ضمن اعلام همبستگی با مبارزات و اعتراض های بازنشستگان، کارگران و معلمان، و پشتیبانی از حقوق زندانیان سیاسی، وظیفه خود می دانیم که با گزارش دهی و بازتاب نقض گسترده حقوق پایه ای کارگران و زندانیان سیاسی توسط جمهوری اسلامی، توجه فوری تشکل های کارگری و نهاد های مدافع حقوق انسان در عرصه بین المللی را نسبت به این سرکوب گری را جلب کنیم. ما از این تشکل ها در خواست می کنیم که به عنوان یک وظیفه طبقاتی و انسانی نسبت به سرکوب گریهای بی حد و مرز رژیم اسلامی اعتراض کنند.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۹ مارس ٢٠٢۱

http://etehadbinalmelali.com/ak
info@workers-iran.org;
www.workers-iran.org;
IASWI | اتحاد بین المللی (@IASWIinfo) | Twitter