افق روشن
www.ofros.com

در رابطه با اعتراض رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران


اتحاد بین المللی                                                                                                    جمعه ۲١ مهر ١٣٩١

با رویش ناگزیر جوانه چه می کنید؟

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، بیش از ٢٠٠ نفر از رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه روز سه شنبه ١٨ مهر ماه در رابطه با مطالبات رفاهی در مقابل ساختمان اصلی شهرداری تهران و شورای شهر دست به اعتراض زدند. اعتراض کارگران شرکت واحد تهران در ادامه اعتراضاتی است که به عدم پرداخت ده در صد اضافه دستمزد به عنوان حق جذب که شامل کلیه پرسنل شهرداری تهران شده است اما کارکنان شرکت واحد تهران از آن محروم شده اند، انجام گرفته است. رانندگان شرکت واحد تهران همچنین به سطح ناچیز مزایای دیگر ازجمله حق مسکن نیز اعتراض کرده اند. این تجمع اعتراضی با وعده مدیر کل منابع انسانی شرکت واحد مبنی بر پرداخت این بدهی و قول افزایش حق مسکن کارگران از ابتدای سال ٩٢ پایان یافته است.
رانندگان شرکت واحد تهران و حومه سالهاست که برای تحقق خواستهای خویش مبارزات متعددی را به پیش برده و هزینه های زیادی را نیز در این راه متحمل شده اند. سندیکای کارگران این شرکت که در سال ١٣٨۴ که با مشارکت و امضای هزاران کارکنان این شرکت رسمیت یافت اوج این مبارزات بود. خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار که سندیکای کارگران شرکت واحد را خاری بر چشم خود می پنداشتند به محل جلسه هفتگی این سندیکا هجوم برده و با ضرب و شتم اعضای سندیکا و بریدن زبان منصور اسانلو نفرت خود را از حرکت های مستقل کارگری به نمایش گذاشتند. نهاد های قضایی و سرکوب جمهوری اسلامی با دستگیری منتخبین کارگری در دی ماه همین سال عزم خود را در سرکوب اعتراضات رانندگان شرکت واحد نشان دادند. زندانی کردن نمایندگان کارگری از جمله منصور اسانلو واخراج دهها نماینده کارگری نتوانست مانع ادامه مبارزه و اعتراضات رانندگان شرکت واحد شود. رانندگان شرکت واحد تهران و حومه در دی ماه ١٣٨۴ دست به اعتصاب زده و موفق به آزادی بسیاری از نمایندگان خود شدند. جمهوری اسلامی در ادامه سرکوب کارگران و سندیکای شرکت واحد تهران تعداد بیشتری از نمایندگان رانندگان این شرکت از جمله ابراهیم مددی و رضا شهابی را زندانی کرد که رضا شهابی با وجود بیماری هنوز در زندان بسر می برد و نمایندگان دیگر با تهدیدات بسیاری مبنی بر عدم فعالیت روبرو بوده اند. اما با اعتراضات روز سه شنبه ١٨ مهر ماه که با هراس مقامات شهرداری و شرکت واحد روبرو شد و با وعده و وعید سر هم بندی شد، پرسش اصلی این است که "گیریم که می زنید، گیریم که می کشید، گیریم که می برید، با رویش ناگزیر جوانه چه می کنید؟"
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران ضمن حمایت از خواستهای برحق کارگران شرکت واحد تهران و حومه بر تداوم این مبارزات از جمله برای آزادی رضا شهابی و تحمیل فعالیت بی قید و شرط سندیکای کارگران شرکت واحد تاکید می کند.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۱۰ اکتبر ۲۰۱۲