افق روشن
www.ofros.com

در پشتیبانی از اعتراض به حداقل دستمزدها


اتحاد بین المللی                                                                                                  چهارشنبه ۵ مهر ١٣٩١

اطلاعیه اتحاد بین المللی در پشتیبانی از اعتراض به حداقل دستمزدها

سطح دستمزدهای کارگران ایران شرم آور است!

بنا به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، در اول مهر ماه ۱۳۹۱، در نامه ای اعتراضی به وزارت "تعاون، کار و رفاه اجتماعی" جمهوری اسلامی، ده هزار کارگر با تاکید بر افزایش سرسام آور گرانی و گسترش فقر در میان کارگران و اعتراض به ناامنی شغلی، قراردادهای موقت و سفید امضاء و حذف مزایا و پاداش و حق بهره وری در بسیاری از مراکز کار بر سطح نازل دستمزد های کارگران تاکید کرده و خواستار افزایش دستمزدها شده اند. همچنین در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۱، نامه ای اعتراضی با امضای ده هزار کارگر دیگر از سراسر ایران تحویل وزارت "تعاون، کار و رفاه اجتماعی" داده شده بود.
امضای اعتراضی بیست هزار کارگر در شرایطی انجام می گیرد که بیشترین فشارها بر فعالین مستقل کارگری آورده می شود. امضای بیست هزار کارگر، کارگاه به کارگاه و کارخانه به کارخانه، شهر به شهر و کارگر به کارگر، در شرایطی جمع آوری شده است که کارگران ایران از کمترین ابزار آگاهی رسانی به همکاران خویش محروم اند. بیست هزار امضای اعتراضی نمونه مشتی از خروار اعتراض تلنبار شده میلیونها کارگر در ایران است. کارگران ایران بطور روزانه اعتراض خویش علیه فقر و فلاکت را به اشکال مختلف از جمله اعتصاب و راه بندان و تظاهرات نشان میدهند. این بار بیست هزار کارگر صدای اعتراض میلیونها کارگر در ایران را آشکارا و مستقیم به گوش مقامات جمهوری اسلامی رسانده اند. بدون شک با وجود انواع محدودیت ها و فشارها در آینده ای نزدیک بر تعداد کارگرانی که با اسم حقیقی و حقوقی خویش پای این اعتراض امضاء خواهند زد افزوده خواهد شد و این اعتراض در سطح نامه نوشتن محدود نمانده و به اشکال دیگری ادامه خواهد یافت.
اتحاد بین المللی ضمن محکوم کردن سرمایه داران و حکومت جمهوری اسلامی در تحمیل فقر و فلاکت غیر انسانی به کارگران ایران و سلب ابتدایی ترین حقوق انسانی برسمیت شناخته شده بین المللی و ضمن تلاش برای هر چه رساتر شدن صدای اعتراض کارگران ایران به سطح دستمزدهای نازل، حمایت خویش را از مبارزات کارگران ایران علیه حداقل دستمزدها اعلام می نماید.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۲۵ سپتامبر ۲۰۱۲

info@workers-iran.org
http://www.workers-iran.org