افق روشن
www.ofros.com

اعتراض به شرکت دبیلیو اف تی یو در نمایش کارگری رژیم در تهران


اتحاد بین المللی                                                                                            چهارشنبه ١٧ آبان ١٣٩١

بنا به گزارش مطبوعات رژیم جمهوری اسلامی ایران، چند اتحادیه کارگری از کشورهای مختلف در یک نمایش حکومتی با عنوان "مجلس کارگری" به ریاست علیرضا محجوب، نماینده مجلس و دبیر کل خانه کارگر جمهوری اسلامی، شرکت کرده اند. هر چند از تعداد و ماهیت این "اتحادیه ها" هنوز شناخت دقیقی نداریم و به نظر میرسد بسیار اندک باشند، اما حضور آقای جرج ماوریکوس، دبیر کل فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری (دبیلیو، اف، تی، یو)، در این مراسم نشان از تدوام همکاری این نهاد با خانه کارگر جمهوری اسلامی علی رغم تمامی افشاگریهای داخلی و بین المللی در مورد ماهیت این تشکلات حکومتی دارد. مسلم است که تلاش رژیم سرمایه داری و ضدکارگر جمهوری اسلامی برای این نمایش از قبل شکست خورده است و حمایت دبیلیو اف تی یو از آن بیش از پیش مایه شرمساری این فدراسیون می باشد.
"دبیلیو اف تی یو" به خوبی مطلع است که کارگران ایران از حق هرگونه تشکل و دیگر حقوق پایه ای شناخته شده کارگران محرومند و هرگونه تلاش برای دستیابی به تشکل مستقل کارگری با اخراج فعالین از کار و دستگیری و زندان همراه میباشد و هرگونه اعتصاب و اعتراض کارگری در ایران بر اساس قانون ممنوع است و بشدت سرکوب میشود. بیش از ٣٠ سال است این روند ادامه دارد. تشکلهای کارگری که زمان انقلاب ۵٧ شکل گرفته بودند همگی سرکوب و منحل شدند. سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه که در سال ٨۵ و سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه که در سال ٨٧ تشکیل شده بودند با سرکوب شدید و بی وقفه مواجه شدند و رهبران و فعالین آنها اخراج و به زندان محکوم شده اند.
دبیلیو اف تی یو و تشکلات مشابه آن در شرایطی در نمایش کارگری رژیم شرکت میکنند که فعالین کارگری زیادی در ایران از کار اخراج و در زندانهای جمهوری اسلامی به حبسهای طویل المدت محکوم شده اند و یا تحت حبسهای تعلیقی به سر میبرند. هم اکنون چندین فعال کارگری فقط به دلیل تلاش برای تشکیل سندیکا و تشکلات کارگری در زندان میباشند. شاهرخ زمانی (هیئت موسس سندیکای نقاشان)، رضا شهابی ( مسئول مالی و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه)، محمد جراحی و بهنام ابراهیم زاده، از اعضای کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری، همه به زندانهایی از ۵ تا ١٠ سال محکوم شده اند. تعداد زیادی از فعالین کارگری ضمن اخراج از کار به طور مرتب دستگیر و بازداشت میشوند و از هیچ گونه امنیتی در جامعه برخوردار نیستند و خانواده های آنها با مشکل مالی و امنیتی روبرو هستند. منصور اسانلو و ابراهیم مددی از رهبران و فعالین سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه بعد از کشیدن سالها محکومیت خود از زندان آزاد شده اند، اما نه میتوانند به سر کار خود برگردند و نه میتوانند به فعالیت سندیکایی خود بپردازند. ٦٠ تن اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری نیز پس از یورش وحشیانه مامواران انتظامی به مجمع عمومی این کمیته مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتند و برخی از آنها را پس از چند ماه بازداشت به حبسهای تعلیقی طولانی و محدودیتهای شدید محکوم کرده اند. اذیت و آزار، پرونده سازی و دستگیری فعالین کارگری و اعضای خانواده آنها کماکان ادامه دارد. نمایندگان و رهبران سندیکای کارگران نیشکر هفته تپه نیز به همین سرنوشت دچار شده اند. سندیکایشان سرکوب شد و فعالین و رهبران آن اخراج و زندانی شده اند. علاوه بر این، میدانیم که حکومت دیکتاتوری جمهوری اسلامی همچنین هر نوع فعالیت اجتماعی و سیاسی مستقل کارگری و غیر کارگری را سرکوب میکند و بسیاری از فعالین کارگری و غیر کارگری در زندان زیر شکنجه قرار داشته اند و جان سپرده اند.
"مجلس کارگری" رژیم هیچ ربطی به کارگران و منافع آنها ندارد و شرکت کنندگان در آن همه از ارگانهای رژیم هستند که به طور مستقیم در بی حقوقی و سرکوب کارگران نقش دارند. اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران ضمن اعتراض به شرکت فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری (دبیلیو، اف، تی، یو) در نمایش حکومتی در تهران، این اقدام را نه تنها خلاف موازین همبستگی برادرانه و خواهرانه ورفیقانه کارگران با یکدیگر، بلکه اقدامی مستقیم علیه کارگران ایران و در خدمت رژیم ضدکارگر و سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران میداند. این قبیل سیاستها که به عناوین مختلف توجیح میشوند کوچکترین خدمتی به مبارزات کارگری علیه نظام سرمایه داری، حاکمیت و یا علیه تحریمهای اقتصادی، بر خلاف ادعایی که میکنند، نخواهد کرد. ما از همه تشکلات و اتحادیه های کارگری جهان میخواهیم که به پشتیبانی واقعی از کارگران ایران در دستیابی به کلیه حقوق و مطالباتشان بپردازند. کمااینکه در گذشته نیز بارها به این تشکلات اعلام کرده ایم جنبش کارگری ایران آن فعالیت هایی را کارگری و به نفع مردم کارگر و زحمتکش میداند که مستقل از کارفرماها و کلیت رژیم سرمایه دا ری و سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران و تشکلات وابسته به آن همچون خانه کارگر و شوراهای اسلامی و کانون انمجنهای صنفی و دیگر نهادهای وابسته باشند.
این بیانیه اعتراضی در اختیار دبیلیو اف تی یو و نهادهایی دیگری که ممکن است در این "مجلس کارگری" شرکت کرده باشند قرار داده خواهد شد.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۷ نوامبر ۲۰۱۲

info@workers-iran.org
http://www.workers-iran.org