افق روشن
www.ofros.com

دهه شصت و طبقه کارگر در ایران - سخنرانی در تورنتو


اتحاد بین المللی                                                                                            سه شنبه ٣ شهریور ۱۳۹۴ - ۲۵ اوت ۲۰۱۵دهه شصت و طبقه کارگر در ایران

سخنرانی در تورنتو همراه با گفت و شنود و شعرخوانی

يكشنبه، ۳۰ اگوست ۲۰۱۵
ساعت ۲:۳۰ تا ٦ بعدازظهر
North York Civic Centre-Council Chambers
طبقه کارگر در مقابله با جمهوری اسلامی چه تحولاتی را در دهه شصت از سرگذراند؟
درسها و تجارب طبقه کارگر ایران از دهه شصت برای مصافهای امروز آن چه هستند؟
سخنرانان: علیشیر مبارکی: نماینده سابق سندیکای کارگران پروژه ای آبادان، زندانی دهه شصت، عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
حامد کریمی (شاطر حامد): از فعالین قدیمی و شناخته شده جنبش کارگری کردستان واز تشکیل دهندگان سندیکای کارگران خباز سقز
دهه شصت در ایران شاهد اتفاقات و تحولات عظیمی بود. از یک سو دهها هزار زندانی سیاسی طی این دهه و به خصوص در شهریور ماه ۱۳۶۷ توسط رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی قتل عام شدند و سازمانهای سیاسی و بطور مشخص چپها و کمونیستها سرکوب و قلع و قمع گردیدند؛ از سوی دیگرجنگ ضد انسانی ایران و عراق صدها هزار کشته و معلول به جای گذاشت؛ همزمان کلیه تشکلات مستقل کارگری سرکوب و منحل شدند و فعالین و رهبران کارگری روانه زندانها شده یا اخراج و فراری گشتند.
ورودیه: مجانی؛ پذیرایی با شیرینی و چای

برگزار كننده: اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران (واحد کانادا)

info@workers-iran.org / www.etehadbinalmelali.com
https://www.facebook.com/IASWI