افق روشن
www.ofros.com

در رابطه با پرونده سازی جدید علیه شاهرخ زمانی در زندان تبریز


اتحاد بین المللی                                                                                                      شنبه ١۵ مهر ١٣٩١

به گزارش "کمیته حمایت از شاهرخ زمانی"، شاهرخ زمانی کارگر نقاش و عضو هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزئینات ساختمان و عضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری که به ناحق به ١١ سال زندان محکوم شده است، در زندان تبریز تحت فشارهای قرون وسطایی است و با جابجایی های مکرر در زندان های مختلف، و اینک با انتقال وی هر دو روز یک بار به بندهای مختلف زندان تبریز، فشارهای مضاعفی را به ایشان وارد می کنند. مقامات زندان همچنین در حال پرونده سازی برای شاهرخ زمانی و دیگر فعالین زندانی هستند.
شاهرخ زمانی جرمی به جز دفاع از حقوق و منافع کارگری مرتکب نشده است. مجرمان واقعی کسانی هستند که فعالین کارگری مثل شاهرخ زمانی، محمد جراحی و دهها فعال کارگری در اقصی نقاط کشور را به بند می کشند تا ابتدایی ترین حقوق انسانی را زیر پا بگذارند. ما خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط شاهرخ زمانی و کلیه فعالین کارگری در بند هستیم و تلاش خواهیم کرد فشارهای وارده به این فعالین کارگری را به زبانهای بین المللی ترجمه و در ابعاد وسیع منعکس نماییم. اذیت و آزار شاهرخ زمانی و دیگر فعالین در بند در زندان تبریز باید متوقف گردد و کلیه فعالین کارگری و زندانیان سیاسی آزاد باید گردند.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۶ اکتبر ۲۰۱۲

info@workers-iran.org
http://www.workers-iran.org

ضمیمه: اطلاعیه کمیته حمایت از شاهرخ زمانی