افق روشن
www.ofros.com

دوتشکل جهانی کارگری

وبازداشت دوبارۀ ابراهیم مددی واستمرارحبس رضاشهابی


اتحادبین المللی                                                                                                یکشنبه ٢٠ آذر ماه ١٣٩٠

کنفدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری(ITUC) امروز در کمال تعجب و نفرت زدگی خبردار شد که ابراهیم مددی، رفیق ما و عضو شجاع از اتحادیه ی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی در تهران باردیگر بازداشت شده است، آن هم تنها پس از این که پنج شنبه گذشته آزاد شده بود؛ حرکتی که توسط جریان های سندیکایی بین المللی مورد استقبال قرار گرفته بود.
دبیرکل کنفدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری، شارن بارو گفت:« این تنها می تواند به عنوان یک حرکت شوم و زمخت توسط مقامات حکومتی ارزیابی شود که می خواهد توجهات را از نقض جدی حقوق سندیکایی در ایران منحرف سازد، آن هم درست قبل از کنفرانس منطقه ای آسیا و اقیانوسیه که توسط سازمان جهانی کار در توکیو برگزار شد.»
این به راستی شرم آور است که از طرف رژیم به این ترتیب با زندگی مردم و خانواده هایشان بازی شود، آن هم نه به خاطر هیچ دلیلی جز به کاربستن حقوق انسانی اولیه ی خود و حق سندیکا برای ارائه ی خواست های مشروع کارگران.
دبیر اول فدراسیون جهانی حمل و نقل(ITF) داوید کاکرافت اضافه کرده است: « ما هنوز نمی دانیم این بازداشت یک اشتباه اداری بوده است و یا تلاشی برای مجازات ابراهیم مددی؛ هر کد ام باشد این حرکتی است غیر قابل پذیرش نسبت به حقوق و آزادی. مانند استمرار حبس زندانی بیمار رضا شهابی که یک بی عدالتی است و باید پایان داده شود.»
فدراسیون جهانی حمل و نقل همچنان به محکوم کردن توطئه های بی رحمانه ی مشتی بی سرو پای فاقد احترام و فاقد اعتبار ادامه خواهد داد.

ترجمه وتکثیر: اتحادبین المللی درحمایت از کارگران درایران - پاریس

٧ دسامبر ٢٠١١