افق روشن
www.ofros.com

،محمود صالحی را دوباره دستگیر و زندانی کردند

کارزار جهانی برای آزادی فعالین کارگری را شدت می بخشیم

اتحاد بین المللی                                                                                                     یکشنبه ٧ آبان ۱۳۹٦ - ۲۹ اکتبر۲۰۱٧

حوالی ظهر امروز، شنبه ۲۸ اکتبر، محمود صالحی از فعالین سرشناس جنبش کارگری ایران هنگامی که بعد از انجام دیالیز کلیه در بیمارستان به همراه همسرش عازم خانه بود، توسط نیروهای های امنیتی که لباس شخصی به تن داشتند دستگیر شد.
محمود صالحی هر هفته دو بار به بيمارستان خمينى براى دياليز مى رفته. امروز هم طبق معمول بعد از دياليز، همراه با همسرش نجیبه صالح زاده، به خانه بر مى گشتند که يك نفر لباس شخصى از پشت دست محمود را گرفت و اظهار کرد که حكم دارند او را بازداشت كنند. به آ‌نها اعتراض شد که محمود از زير دياليز آمده بيرون و حالش خوب نيست و فردا خودش مراجعه می کند؛ اما همینکه مقاومت صورت گرفت سه نفر لباس شخصى، ويك خانم که پشت نجیبه صالح زاده رفته بود كه ایشان عكس العملى نشان ندهد، محمود را سوار ماشين كردند. همسر محمود از ماموران مى خواهد كه با وی تا دادسرا برود اما بهش اجازه نمى دهند و او بعد از مدتى خودش را به داسراى عمومى سقز مى رساند. دادستان عمومی دادسرای سقز حکم ۹ سال زندان برای محمود صالحی که به یک سال کاهش یافته بود را به وی ابلاغ می کند و سپس حوالی ساعت ۴ بعد از ظهر محمود صالحی برای اجرای حکم به زندان مرکزی شهر سقز منتقل می شود.
محمود صالحی از ناراحتی قلبی و کلیه رنج می برد و بعلاوه دو بار در هفته باید در بیمارستان مورد دیالیز کلیه قرار گیرد. سلامتی محمود صالحی در زندان در معرض خطر جدی قرار خواهد گرفت. ما به رژیم اسلامی هشدار می دهیم که کلیت این نظام را مستقیما مسئول هر نوع عواقب ناگواری می دانیم که ممکن است برای محمود صالحی اتفاق بیافتد. همچنین یک بار دیگر به رژیم گوشزد می کنیم که با اذیت و آزار، پیگرد، صدور احکام زندان و بگیر و ببند فعالین کارگری و معلمان، دیگر نخواهد توانست فضای خوف و وحشت در جامعه ایجاد کند و از اعتراض هایی که هر روز گسترش می یابد جلوگیری کند. کارگران، معلمان و سایر زحمتکشان ایران دیگر تاب تحمل شرایط موجود را ندارند؛ اعتراض های سراسری معلمان و اعتراض های هر روزه کارگران در اقصی نقاط کشورعلیه بیکار سازی ها، نپرداختن دستمزدها، دستمزدهای چندین مرتبه پایین تر از خط فقر، ناامنی شغلی، ورشکستگی و نیمه تعطیلی زنجیره وار بنگاه های های تولیدی و همزمان با آن خشم و انزجاز عمومی نسبت به دزدیها، اختلاس ها و چپاول ثروت های اجتماعی توسط مقامات و دارودسته های حکومتی را نمی توان با ضرب و شتم کارگران و یا دستگیری و زندانی کردن فعالین سرشناس کارگری خاموش کرد. به بند کشیدن محمود صالحی، رضا شهابی، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی و دیگر چهره های مبارز و سرشناس جنبش کارگری ایران، تنها خشم و نفرت بیشتر کارگران و معلمان علیه رژیم را دامن خواهد زد.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران بازداشت و حبس مجدد محمود صالحی را قویا محکوم می کند و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط او می باشد. اتحاد بین المللی کارزار اخیر خود را همچنان با تمام نیرو ادامه خواهد داد. ما یقین داریم که کارزارهای بین المللی در حمایت از فعالین کارگری و معلمان با شدت و دامنه بیشتری ادامه خواهد یافت و بیش از پیش جنبه های عملی خواهد گرفت. رژیم کارگر ستیز و سرکوب گر جمهوری اسلامی سرمایه تا کنون باید دانسته باشد که سرکوب و به بند کشیدن فعالین کارگری، در داخل کشور و نیز در عرصه جهانی و بویژه در نزد جنبش جهانی کارگری برایش گران تمام خواهد شد.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۲۸ اکتبر ۲۰۱۷