افق روشن
www.ofros.com

جنبش اعتراضی سراسری در ايران و مصافهاى پیش رو


اتحاد بین المللی                                                                                                  سه شنبه ۱۲ دی ۱۳۹٦ - ۲ ژانویه ۲۰۱٨

دعوت به جلسه تبادل نظر و هماهنگی در تورنتو:

جنبش اعتراضی سراسری در ايران و مصافهاى پیش رو

Date: Wednesday, January 3, 2018

Where: Thornhill Community Centre

7755 Bayview Ave, Thornhill, Ontario, Room B1

از کلیه فعالین و جریانات چپ و کارگری و کمونیستی در شهر تورنتو دعوت می کنیم به منظور بحث و تبادل نظر پیرامون اعتراضات گسترده عمومی کارگران و زحمتکشان و توده های ستم کشیده علیه فقر، گرانی، شکاف طبقاتی، استبداد و سرکوب گریهای رژیم جمهوری اسلامی و راهکارهای موثر در حمایت از این مبارزات و نیز جلوگیری از نفوذ جناحهای حکومتی و جریانات دست راستی در این جلسه شرکت نمایند.
این جلسه سخنران نخواهد داشت و تلاش خواهد شد که با همفکری برنامه عمل هماهنگ شده تری را در سطح تورنتو در حمایت از این مبارزات اتخاذ کنیم.

جهت اطلاعات بيشتر با ایمیل زیر تماس حاصل نماييد.

iaswi.can@gmail.com

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران - کانادا