افق روشن
www.ofros.com

نامه شدید اللحن ث ژ ت

به سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاریس


اتحاد بین المللی                                                                                                 چهارشنبه ١ دی ١٣٨٩

ما خواهان آزادی فوری رضا شهابی و تمامی فعالین کارگری زندانی و خاتمه تعقیب قضایی آنان هستیم.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاریس
4 avenue d’Iéna
75016 PARIS
آقای سفیر،

ما یکبار دیگر اعتراضمان را بخاطر نقض مکرر آزادیهای کارگری و تلاش متداوم حکومت ایران برای سرکوب اتحادیه های مستقل کارگری اعلام میکنیم.
ث ژ ت در جریان وخیم شدن سلامتی آقای رضا شهابی که ۶ ماه است بدون دلیل در زندان نگه داشته شده است قرار دارد. ما به شدت رفتار و منش مقامات ایران را که با بکارگیری قدرت دولتی سعی در سرکوب فعالیتهای مستقل کارگری با وجود تعهدات بین المللی خود دارد محکوم میکنیم. ما بشدت از دستگیری فعالین کارگری و اعمال شکنجه گرانه و بربریک اعتراف گیری برای توجیح زندانی نمودن فعالین کارگری خشمگین هستیم. "منفعت" آقای شهابی پس از ۶ ماه زندان این بوده است که اینک جانش نیز بخاطر اعتصاب غذایی که شما در قبال آن مسئول هستید در خطر است.
ما خواهان آزادی فوری رضا شهابی و تمامی فعالین کارگری زندانی و خاتمه تعقیب قضایی آنان هستیم.

با احترم به شما،
ژان فرانسوا کورب
رئیس روابط اروپا و بریتانیا

ث ژ ت

ترجمه و تکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

info@workers-iran.org